Työllisyydenhoidon termejä

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu ja siihen kuuluvat koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma
• antavat mahdollisuuden nuorelle, jolla ei ole työtä tai koulutusta
• edistävät nuorten työllisyyttä ja lisäävät nuorten ammattitaitoa
• lisäävät ja vahvistavat nuorten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että
• jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.
Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon.

Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että
• jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma
• tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto.

TEM:n nuorisotakuu -sivuille

Nuorisotakuu -verkkosivusto

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Nuorisotakuun toimintasuunnitelma

Nivelvaihe

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihetta ei voida tarkastella yksinomaan kahden koulutusasteen välisenä taitekohtana, vaan vaiheena, jossa nuoret tekevät tärkeitä koulutusväyliä ja ammattiuraa koskevia ratkaisuja. Nivelvaihe onkin ymmärrettävä pidempänä siirtymävaiheena, jossa nuori alkaa asteittain selkiyttää omaa suuntautumistaan ja pyrkimyksiään ja päätyy vähitellen jonkinasteiseen varmuuteen elämänsä suunnasta.

TE - toimintalinjat

Vvaltakunnalliset TE -toimintalinjat: 1) Työnvälitys- ja yrityspalvelut, 2) Osaamisen kehittämisen palvelut ja 3) Tuetun työllistymisen palvelut.

Työelämäosallisuus

Käsite muodostuu sanoista: työelämä ja osallisuus. Työelämällä tarkoitetaan tässä kehittämisohjelmassa palkkatyöhön perustuvaa ansiotyön elämänpiiriä tai sitä tavoittelevaa muuta työelämässä tapahtuvaa toimintaa. Osallisuudella tarkoitetaan yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma tulee tehdä viipymättä TE - toimiston, kunnan sosiaalihuollon ja asiakkaan yhteistyönä aktivointiehdon täytyttyä tai asiakkaan tarpeen niin vaatiessa. Aktivointisuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan oma näkemys ja työelämäkokemus sekä eri toimijoiden tarjolla olevat palvelut. Suunnitelmaan on sisällytettävä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita, jos asiakas ei työ- ja toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi kykene osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. Viranomainen on velvollinen ohjaamaan asiakkaan hänelle oikea-aikaisen palvelun piiriin. Aktivointisuunnitelman teon yhteydessä sovitaan, miten sen toteutumista seurataan ja kuka on työttömän henkilön yhteyshenkilö työllistymisprosessin / kuntouttavan työtoiminnan aikana. Erityisesti siirtymävaiheissa yhteisvastuullinen tuki on asiakkaalle tärkeää.

Työvoiman palvelukeskuksessa tuotetaan osa TE -hallinnon ja kuntien yhteistyössä järjestämistä 3. palvelulinjan eli tuetun työllistymisen palveluista. TE-hallinnon osuutta palvelusta kehitetään osana TE -toimiston 3. palvelulinjan palveluita ja kuntien osuutta palvelusta osana omistajakuntien työllisyyspalveluita. Palvelu perustuu TE -hallinnon ja seudun kuntien keskinäiseen sopimukseen.

Välityömarkkinat

Välityömarkkinoilla tarkoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön käyttämän määritelmän mukaan työttömille tarjottavia määräaikaisia työmahdollisuuksia joko palkkatuetussa työsuhteessa tai ilman työsuhdetta työmarkkinatoimenpiteinä.

Välityömarkkinoilla toimivia työnantajia ovat lähinnä yhdistykset ja työllistävät säätiöt, jotka saavat yhteiskunnalta taloudellista tukea työmahdollisuuksien tarjoamiseksi. Työnantajilta edellytetään taloudellisen tuen vastineeksi, että työntekijälle tai työmarkkinatoimenpiteeseen osallistuvalle tarjotaan normaalityömarkkinoita enemmän työnohjausta ja tukea. (TEM julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 17/2012 , s. 11)