Työllistymisen palvelukäsitteitä

Pitkään työttömänä olleen ohjauspalvelut

Ohjauspalveluilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista prosessia, jonka tavoitteena on auttaa työnhakijaa määrittelemään omaa tilannettaan ja laatimaan realistinen suunnitelma työllistymisensä edistämiseksi. Prosessiin kuuluu mm. seuraavia vaiheita:

 • alkukartoitus, tilannearviointi
 • tavoiteasettelu, realististen mahdollisuuksien kartoitus
 • työllistymissuunnitelman laatiminen
 • tuki ja ohjaus suunnitelman toteuttamisessa, esim. työkokeilun aikana
 • työllistymissuunnitelman arviointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen
 • ohjausprosessin aikainen neuvonta, tuki ja jatko-ohjaus muihin tarvittaviin palveluihin

Ohjausprosessi on asiakaslähtöinen ja perustuu ohjaajan ja asiakkaan keskinäiseen dialogiin.

Valmennuspalvelut

Valmennuspalvelut on paikallisten työllistämiseen erikoistuneiden yksiköiden palvelua heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen tukemiseksi avoimille työmarkkinoille.Työhönvalmennuksen avulla parannetaan työnhakijan yleisiä työssäselviytymistaitoja ja työelämään tai uuteen työpaikkaan sopeutumiskykyä.

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja tukee ja valmentaa työnhakijoita työllistymään normaaliin työyhteisöihin. Työsuhde solmitaan työnantajan ja työllistyneen henkilön välillä.

 • Työhönvalmentaja voi esimerkiksi:
 • auttaa räätälöimään asiakkaalleen sopivia työtehtäviä yhdessä työnantajan kanssa
 • auttaa mm. työsopimuksen laadinnassa ja muissa hallintoon liittyvissä asioissa
 • perehdyttää työyhteisöä uuden työtoverin tuloon liittyvissä asioissa
 • tukea työllistynyttä työsuhteen aikana
 • olla työnantajan tukena työsuhteen aikana

Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksen avulla tuetaan työnhakijan toimintakyvyn vahvistamista ja arjenhallinnan parantamista, koulutus- ja työuran suunnittelua sekä motivoidaan häntä ottamaan vastuuta omasta elämästään. Yksilövalmennuksen tavoitteena on valmentautujan kokonaisvaltainen auttaminen, ja sitä tehdään yhdessä sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys-, ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennuksessa tavoitteena on siirtyminen koulutukseen tai työelämään vertaisryhmän tuella. Valmennuksen keskeisiä piirteitä ovat yhteisöllisyys, vuorovaikutus, toiminnallisuus ja yhdenvertaisuus. Ryhmä voi tehdä vierailuja mm. eri viranomaisyksiköihin tai työnantajien luo. Eri viranomais- ja eduntavalvontatahot sekä työnantajat voivat vierailla myös ryhmässä.

Tuettu työ

Tuettu työ on usein ohjauspalveluiden tai valmennusprosessien yksi vaihe. Tuettu työ voi olla työkokeilua tai palkkatuettua työtä. Työkokeilusta tehdään työkokeilusopimus eikä sen aikana synny työsuhdetta, kun taas palkkatuettu työ on työsuhteessa tapahtuvaa työtä. Näistä kahdesta toimenpiteestä voidaan sopia työllistymissuunnitelmassa.

Myös kuntouttava työtoiminta on tuettua työtä, mutta se on tarkoitettu joko toimeentulo- tai työmarkkinatukea saaville työnhakijoille ja se perustuu aktivointisuunnitelman laatimiseen.