Öljyntorjunta

Öljyntorjuntalainsäädäntö muuttui Suomessa 1.1.2005 lukien. Muutostarve johtui pääosin alueellisten pelastustoimien perustamisesta. Aiemmin kunta huolehti alueellaan öljyntorjunnasta. Vuoden 2005 alussa voimaan astuneen lain (Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta 1407/2004) mukaan alueen pelastustoimen on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjumisesta.

Alueen pelastustoimen on huolehdittava alueellaan myös alusöljyvahinkojen torjunnasta (Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 1408/2004), mutta jos vahinko uhkaa aavalla selällä tai talousvyöhykkeellä, niin Suomen ympäristökeskus määrää torjunnan suorittamisesta ja asettaa torjuntatöiden johtajan.

Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee osallistua öljyntorjuntaan.

Ilmoitusvelvollisuus öljyvahingosta

Maaöljyvahinkolaki (3 §) määrää, että joka huomaa tai saa tietää öljyvahingon tapahtuneen, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä hätäkeskukselle sekä mahdollisuuksien mukaan sille, jonka hallussa tai hoidossa öljy on.

Varautuminen öljyvahinkoihin

Alueen pelastustoimella on oltava öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma maaöljyvahinkoja varten, ja jos alueella on alusöljyvahingon vaara, on suunnitelma oltava myös alusöljyvahinkojen varalta.

Suunnitelmassa on esitettävä mm. öljyvahinkoriskit, torjuntahenkilöstö, käytettävissä oleva kalusto ja henkilöstö, öljyisen jätteen käsittely sekä hankittava kalusto.

Öljysuojarahastoon peritään öljysuojarahastolain (1406/2004) perusteella maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljysuojamaksullisesta öljystä öljysuojamaksua 0,50 € jokaiselta täydeltä tonnilta. Maksua kerätään 10 milj. euroon saakka ja keräys aloitetaan uudelleen kun pääoma on pienentynyt alle 5 milj. euroon.

Öljysuojarahastosta maksetaan korvaus öljyvahingosta kärsimään joutuneelle sekä korvataan öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille ja muille torjuntaan ja ympäristön ennallistamiseen osallistuneille torjunnasta ja öljyn pilaaman ympäristön ennallistamisesta aiheutuneet kustannukset.Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että vahingon aiheuttajalta/ korvausvelvolliselta ei ole saatu perittyä kustannuksia tai orvausvelvollista ei ole saatu selvitettyä.

Rahastosta korvataan myös torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneet kustannukset.

Kymenlaakson pelastuslaitos vastaa em. lakien perusteella alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta. Pelastuslaitoksella on eteläisen toimialueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma vuosille 2004-2008 ja suunnitelma täydentyy keväällä 2006 koskemaan koko Kymenlaaksoa.