Lainsäädäntö

Lastensuojelulain 25§ mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen - siihen ei kuulu väkivalta. Lapsella on kaikissa tilanteissa etusija erityiseen suojeluun.

Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta kielletään lapsen alistaminen, ruumiillinen kurittaminen ja muulla tavoin loukkaavasti kohteleminen. Jokaisella kansalaisella on oikeus tehdä ilmoitus lapsiin kohdistuvista laiminlyönneistä, vaaroista, heitteillejätöistä tai pahoinpitelyistä. Lastensuojelulaki velvoittaa erityisesti virkaa tai julkista tointa hoitavia työntekijöitä tekemään sosiaaliviranomaisille ilmoituksen perhe- tai yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 28.5.2009/380 velvoittaa äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työntekijää puuttumaan väkivaltaan.

Rikoslain mukaan lievät pahoinpitelyt siirtyivät vuoden 2011 alusta virallisen syytteen alaisiksi silloin, kun ne kohdistuvat alaikäiseen, tekijälle läheiseen henkilöön tai henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään. Muutos parantaa merkittävästi uhrien asemaa ja osoittaa entistä selvemmin, ettei lieväkään väkivalta ole hyväksyttävää. Tuomioistuin voi myöntää rikoksen uhrille oikeusavustajan esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin uhrin tuloista riippumatta, kun kyseessä on syyttäjän ajama rikosasia (ei lievä pahoinpitely): seksuaalirikos, läheisen ihmisen tekemä väkivalta tai muu henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvasta rikos. Avustajan palkkion maksaa näissä tapauksissa valtio.

Terveydenhoitolain 40§ sisältää ensihoitopalveluun kuuluvana tehtävänä potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaamisen psykososiaalisen tuen piiriin. Samassa laissa 70§ velvoittaa seuraavasti huomioimaan myös lapset:

Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen.

Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (SHAL 18.2§) estämättä sosiaalihuollon viranomainen voi tehdä ilmoituksen poliisille myös aikuiseen henkilöön kohdistuvasta pahoinpitelystä jos erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu tätä edellyttää. Esimerkkeinä tällaisesta tilanteesta voi olla avo- tai aviopuolisoon kehitysvammaiseen henkilöön tai iäkkääseen vanhempaan.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Perheväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö

Lähestymiskielto

Muu perheväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö