Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään ikääntyvien arjen toimintakykyä ja tuetaan turvallista kotona asumista silloin kun kotona pärjääminen ja arjen toiminnoista suoriutuminen on heikentynyt ja toimintakyky laskenut merkittävästi viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kotikuntoutuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi omassa elinympäristössä liikkumisen varmentuminen, omatoimisuuden lisääntyminen, päivittäisistä toimista suoriutumisen helpottuminen tai avun tarpeen väheneminen.

Kotona tapahtuvan kuntoutumisen edistäminen voi olla:

 • Ohjaus- ja arviointikäyntejä omassa kodissa asuville kuntalaisille. Käyntien tavoitteena on asiakkaan aktiivisuuden ja omatoimisuuden lisääntyminen sekä kotikuntoisuuden säilyminen
  • apuvälinetarpeen tai asunnonmuutostyötarpeen arviointi ja niihin liittyvä ohjaus- ja neuvonta
  • toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointi sekä toimintakyvyn ja liikkumisen kohentamiseen liittyvä yksilöllinen ohjaus- ja neuvonta
 • Kotona tapahtuvaa lyhytaikaista fysio- tai toimintaterapiaa esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Kotikäyntien tavoitteena on varmistaa kotona selviytyminen, edistää itsenäistä arjesta suoriutumista, seurata kuntoutumisen etenemistä ja aktivoida asiakasta ottamaan omat voimavaransa käyttöön
 • Kotihoitoa ja omaishoitoa koordinoivaa kuntoutusta. Kuntoutus toteutetaan aina yhteistyössä kotihoidon tai omaishoidon tukitiimin kanssa. Tavoitteena on aktivoida asiakasta käyttämään omia voimavarojaan kuntoutumisensa ja kotona asumisensa edistämiseksi.
 • Moniammatillinen tehostettu kotikuntoutusjakso, joka toteutetaan aina yhdessä alueellisen kotihoidon, kotiutustiimin tai omaishoidon tukitiimin kanssa. Jakson kesto on 4 viikkoa ja jakson tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä, aktivoida asiakasta omatoimiseen harjoitteluun, liikkumiseen ja arjen toimintojen tekemiseen sekä edistää kuntouttavan työotteen toteutumista asiakkaan hoidossa.
 • Terapeuttivetoinen kotikuntoutusjakso, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on omatoimisuuden ja arjen hallinnan lisääntyminen, toimintakyvyn kohentuminen ja asiakkaan aktivointi omatoimiseen kuntoutumiseen ja omien voimavarojen käyttöön.

Kuntoutuminen on prosessi, joka edellyttää asiakkaan omaa motivaatiota, aktiivisuutta ja sitoutumista. Kotona tapahtuvan kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kykyä toimia mahdollisimman itsenäisesti omassa arjessaan ja löytää asiakkaalle mielekkäät tavat pitää huolta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Palveluun ohjautuminen

Kotikuntoutukseen voidaan ohjautua kotihoidon tai omaishoidon tukitiimin kautta, sairaalan tai Hoikun suosituksesta tai muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kuntoutustarpeen arvioinnin kautta (esimerkiksi muistipoliklinikan, apuvälinekeskuksen tai vammaispalvelun kautta). Asiakas voi myös itse olla yhteyttä kotikuntoutustiimiin. Kotikuntoutus alkaa aina kotikuntoutuksen fysio- tai toimintaterapeutin tekemällä kuntoutustarpeen arvioinnilla ja kotikuntoutuksen toimenpiteet ja kesto suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kotikuntoutuksen maksut

 • 11,40€ / kotikäynti (kerryttää maksukattoa)
 • Tehostetun kotikuntousjakson fysioterapian / toimintaterapian viikkohinta 22,90€ / viikko silloin kun käyntejä on viikossa 2 tai useampia (kerryttää maksukattoa)
 • Apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja käytön ohjaus on maksutonta
 • Säännöllisen kotihoidon asiakkaille fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja kuntohoitajan kotikäynnit ovat maksuttomia

 

Yhteystiedot:

Kotikuntoutus

Fysioterapeutit
Karhulan alue p.040 632 7393
Kotkansaaren alue p. 044 702 6646
Länsi-Kotkan alue p. 040 732 8692

Toimintaterapeutit
p. 040 630 7033