Rakennusvalvonnan ohjeita

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö
Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 03.04.2017.
Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai olemassa olevan järjestelmän muuttaminen edellyttää rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Lupaa voidaan hakea myös samanaikaisesti muun lupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä.

Lupahakemukseen on liitettävä pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma talousjätevesien käsittelystä.

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä, ohje


Linjasaneerukset ja käyttövesijohtojen ja viemäreiden pinnoitus

Kotkan kaupungin rakennysjärjestyksen 8§ mukaan:
Linjasaneeraus sekä käyttövesijohtojen ja viemäriputkien pinnoitus on luvanvarainen toimenpide jolle on haettava rakennuslupa.

Rakennusvalvonnan ohje luvan hakemiseen:
Linjasaneeraus - rakennuslupamenettely
 

Aurinkopaneelit- ja keräimet

Kotkan kaupungin rakennusjärjestys

Toimenpiteiden ilmoituksen- ja luvanvaraisuus

Aurinkokeräinten ja -paneeleiden rakennukseen asentamisen luvanvaraisuus tulee tapauskohtaisesti selvittää rakennusvalvonnasta.


Asian ratkaisemiseksi tulee rakennusvalvontaan toimittaa liitteenä olevan ohjeen mukaiset asiakirjat ja selvitykset.
Aurinkopaneelit ja -keräimet, ohje
 

Ohje rakennuslupaan liittyvistä mittauksista

Rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvät mittaukset ja katselmukset suoritetaan vain, jos lupapäätöksessä on niitä edellytetty.
Lupapäätöksessä edellytetyt mittaukset / katselmukset sisältyvät lupamaksuun.
Mahdolliset lisätyöt ja - pisteet laskutetaan erikseen Kiinteistö- ja mittaustoimen osalta.

Rakennuslupamittaukset sekä muut rakentamista palvelevat mittaukset tilataan tai niistä voi tiedustella kaupungin Kiinteistö- ja mittaustoimesta.

Ohjeen voi ladata oheisesta linkistä ( pdf-tiedosto ):

Ohje rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvistä mittauksista
 

Kotkan kaupungin siirtolapuutarhaohje

Kotkan kaupungin ympäristölautakunta on 12.06.2014 pitämässään kokouksessa vahvistanut ohjeen noudatettavaksi kaupungin siirtolapuutarha-alueilla.
Ohjeen tarkoituksena on tuoda esiin asioita jotka vahvistavat alueiden erityispiirteiden säilymistä sekä antaa ohjeita mm. rakentamiseen sekä jätteiden ja jätevesien käsittelyyn.
Ohjeen voi ladata oheisesta linkistä ( pdf-tiedosto ):

Kotkan kaupungin siirtolapuutarhaohje

Lisätietoja Kotkan siirtolapuutarhoista löydät Siirtolapuutarhat-sivulta

Siirry sivulle

Ohje maalämpökaivojen lupakäytännöstä

Ohjeeseen on kottuu tietoa maalämpökaivojen poraamiseen tarvittavan toimenpideluvan hakemisesta Kotkassa.

Maalämpö - Ohje rakentajalle

Pohjavesialuekartta

Energiakaivo-ohjeen voi ladata ympäristöministeriön julkaisuarkistosta

Siirry julkaisuarkistoon

Ohje liittymisestä vesijohto- ja viemäriverkostoon

Kymen Vesi Oy:n ohje verkostoon liitymisestä.

Ohje pihasuunnitelmien tarkastamisesta ja hyväksymisestä

Ohje koskee kerrostaloja, suuria liikerakennuksia, julkisia rakennuksia sekä erikseen sovittavia kohteita.

Pihasuunnittelusta käydään neuvottelu jo rakennushankkeen lupavalmisteluvaiheessa. Puistotoimen edustaja osallistuu kokoukseen, jossa hankeen suunnittelija esittelee luonnoksia rakennusvalvonnassa. Rakennuspaikan arvokas puusto sekä muut luontoarvot ( esim. siirtolohkareet ) tulee kartoittaa jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Lupahakemuksen liitteeksi on toimitettava pihasuunnitelmaluonnos. Pihasuunnitelmien laatimisesta on tehty ohje, johon pääset tutustumaan oheisesta linkistä.

Pihasuunnitelman laadintaohje

Lupamääräyksiin asetetaan velvoite laatia varsinainen pihasuunnitelma. Kohteen pihasuunnittelija käy neuvottelut suoraan puistotoimen kanssa, mieluiten saman pöydän ääressä.

Valmis suunnitelma ( kaksi sarjaa ) toimitetaan puistotoimelle leimattavaksi ja sieltä edelleen rakennusvalvontaan.
Mikäli pihasuunnitelman laatii joku muu kuin pääsuunnittelija tulee pääsuunnittelijan varmentaa suunnitelma allekirjoituksellaan.
Rakennusvalvonta toimittaa toisen leimatun sarjan rakennustyömaalle.

Pihatöiden loppukatselmuksen tekee rakennusvalvonta yhdessä puistotoimen kanssa.

Pihasuunnitelma arkistoidaan rakennusvalvonnan arkistoon.

Ohje ulkotarjoilualueista

Ohje koskee sekä torilla tapahtuvaa myyntiä että ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen rakennettuja ulkotarjoilualueita Kotkansaarella, Karhulan keskustassa, muilla keskusta-alueilla sekä soveltaen muualla. Katso ohje oheisesta linkistä.

Ohje ulkotarjoilualueista

Rakennustapaohjeita

Räski 1