Rakennustyön suoritus

Tähän ohjeeseen on koottu omakotitalojen ja paritalojen rakentamiseen liittyvää tietoa. Ohjetta voidaan soveltaa myös muuhun pientalorakentamiseen sekä pientalojen korjaamiseen.

Rakennutyön suoritus

Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Aloituskokous

Lupapäätöksessä edellytetty aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Kokouksessa käydään läpi hankkeeseen liittyvät keskeiset suunnittelu- ja toteutuskysymykset sekä selvitetään ja sovitaan rakentamisen valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot sekä menettelytavat asiakirjoineen.
Aloituskokouksessa ovat mukana ainakin rakennuttaja tai tämän edustaja, pääsuunnittelija, kohteen vastaava työnjohtaja ja rakennusvalvonnan edustaja.

Työnjohtajat

Jokaista rakennustyötä varten tulee erikseen hyväksyttää rakennustyön vastaava työnjohtaja. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen vastaavan työnjohtajan hyväksymispäätöstä. Pientalorakennustyötä varten vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla vähintään talonrakennusteknikon ( rakennusmestari ) koulutus sekä kokemusta talonrakennusalalta. Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on valvoa rakennustyön suorittamista sekä huolehtia siitä, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja että rakennustyössä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Vastaavan työnjohtajan valvontavelvollisuus on varsin laaja ja valvontatyönsä hyvin hoitava ja ammattinsa taitava työnjohtaja on takeena siitä, että rakentamisen lopputulos on laadukas. Tämän vuoksi on tärkeää, että vastaavaksi työnjohtajaksi hankitaan pätevä ja ammattinsa taitava henkilö, joka ottaa valvontatehtävänsä vakavasti ja käy riittävän usein työmaalla valvomassa rakennustyön edistymistä sekä ohjaa ja neuvoo rakentajaa kaikissa teknistä erityistietämystä vaativissa rakennustyön vaiheissa. Vastaavan työnjohtajan hankinta kuuluu rakentajan velvollisuuksiin ja työnjohtajan hyväksyy rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri erillisestä hakemuksesta.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen ( kvv ) sekä ilmanvaihtolaitteistojen ( iv ) asennustyötä varten tulee erikseen hyväksyttää kvv- ja iv-työnjohtajat, jotka vastaavat näiden laitteistojen asianmukaisesta asennustyöstä. Yleensä kvv- ja iv-työnjohtajat tulevat samoista asennusliikkeistä, jotka suorittavat asennustyöt. Kvv- ja iv-työnjohtajat hyväksyy rakennusvalvonnan LVI-tarkastusinsinööri.

Erityissuunnitelmat

Rakennustyön aloittaminen edellyttää myös, että rakentamista koskevat erityissuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan. Tällaisia arkistoitavia suunnitelmia ovat mm. rakennusta koskevat rakennesuunnitelmat, sekä vesi-, viemäröinti- ja ilmanvaihtosuunnitelmat. Rakennuslupapäätöksessä määrätään, millaisia erityissuunnitelmia vaaditaan. Erityissuunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan kahtena sarjana ennen ko. töiden aloittamista.

Töiden aloittaminen

Rakennustyöt voidaan aloittaa kun rakennuslupa on lainvoimainen, rakennustyötä varten on hyväksytty vastaava työnjohtaja, rakennusta koskevat erityissuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan ja aloituskokous on pidetty.

Rakennustyön aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaan.

Tontin raivaus

Tontin puustoa ei saa kaataa ennen kuin rakennuslupahakemus on jätetty käsiteltäväksi ja rakennusvalvonnasta on annettu lupa raivaukselle rakennusten ja kulkuteiden alta.

Lupa kaivamiseen katualueella

Ennen katualueella tehtävien kaivantotöiden aloittamista on haettava kaivulupa kaupungin Teknisiltä palveluilta. Ennen töiden aloittamista on selvitettävä mahdollisten putkien, johtojen, kaapeleiden ja laitteiden sijainti eri laitosten kanssa.

Rakennustyön valvonta ja katselmukset

Viranomaisten toimesta tapahtuva rakennustyön valvonta tapahtuu työmaalla suoritettavin katselmuksin. Katselmukset suoritetaan rakennustyön edistymisen mukaan rakentajan tai työnjohtajan tilauksesta. Suoritettavista katselmuksista määrätään rakennuslupapäätöksessä ja tärkeimmät viranomaisten suorittamat tarkastukset ja katselmukset ovat:

Rakennuksen paikan merkitseminen

Rakennuksen nurkkapisteet merkitään rakennuspaikalle rakennuslupapäätöksen ja hyväksytyn asemapiirroksen osoittamalla tavalla. Paikan merkitsemisen suorittaa kaupungin Mittaus-ja kiinteistötoimi.
Ks. Ohje rakennuslupiin liityvistä mittauksista (pdf-tiedosto).

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksen suorittaa Kaupunkisuunnittelun mittausosasto sen jälkeen, kun perustuksen laudoitustyö on tehty tai antura on valettu. Sijaintikatselmuksessa tarkastetaan, että rakennus on sijoitettu rakennuslupapäätöksen osoittamaan paikkaan.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan tarkastaja siinä vaiheessa kun pintamaat rakennuksen kohdalta on poistettu ja mahdollinen rakennuksen peruskuoppa on kaivettu, mutta täyttöjä ei ole tehty. Jos kyseessä on paalutettava rakennus, suoritetaan katselmus paalutustyön jälkeen ennen perustusten valamista.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan tarkastaja rakenteiden valmistuttua, kun rakenteet ovat valmiit ja ne ovat vielä kokonaan näkyvissä. Katselmukset suoritetaan ja tarvittaessa vaiheittain seinä-, holvi- ja vesikattorakenteiden osalta.

Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen katselmukset

Tarkastukset suorittaa rakennusvalvonnan LVI-tarkastusinsinööri. Tarkastukset suoritetaan ennen em. laitteistojen käyttöönottoa. Tarkastuksen yhteydessä vesijohdot koeponnistetaan.

Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän katselmus

Tarkastuksen suorittaa rakennusvalvonnan LVI-tarkastusinsinööri. Tarkastus suoritetaan ennen järjestelmän käyttöönottoa.

Käyttöönottokatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin se on käyttöönottokatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi.
Käyttöönottokatselmus tulee suorittaa, mikäli rakennus tai sen osa on tarkoitus ottaa käyttöön ennen loppukatselmusta. Käyttöönottokatselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan tarkastaja ja siinä todetaan, että rakennus on rakennettu rakennusluvan mukaisesti, täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset ja että se on muutenkin siinä kunnossa, että se voidaan hyväksyä käyttöönotettavaksi.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan tarkastaja siinä vaiheessa, kun rakennustyö on kaikilta osiltaan, myös pihamaiden osalta, loppuun suoritettu. Loppukatselmus tulee suorittaa ennen rakennusluvan voimassaoloajan päättymistä.

Viranomaisten suorittama rakennustyön valvonta ei ole jatkuvaa ja kaikenkattavaa rakennustyön suorituksen valvontaa, joka takaisi sen, että rakennustyö tulee kaikilta osin oikein suoritetuksi ja että sen tuloksena syntyisi hyvä rakennus. Ensisijaisesti viranomaistarkastuksien tarkoituksena onkin varmistua siitä, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja että rakennus täyttää sille asetettavat lujuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Viranomaistarkastuksissa eivät myöskään tule ilmi sellaiset rakennustyön rakenteelliset yksityiskohdat, jotka jäävät rakenteiden sisään piiloon, koska rakennuksen runkorakenteiden valmistuttua suoritettavan rakennekatselmuksen jälkeen seuraava viranomaistarkastus suoritetaan vasta rakennuksen valmistuttua käyttöönottokuntoon. Ensisijainen vastuu rakennustyön oikeasta suorittamisesta onkin rakennustyön suorittajalla ja valvontavastuu rakennustyön oikeasta suoritustavasta rakennustyötä varten hyväksytyllä vastaavalla työnjohtajalla.

On tärkeää, että rakennuksen suunnittelussa käytetään ammattinsa hyvin osaavia suunnittelijoita, rakennustyön suorittajana käytetään ammattitaitoisia rakentajia ja vastaavana työnjohtajana toimii pätevä ja ammattitaitoinen henkilö, joka ottaa tehtävänsä vakavasti ja neuvoo ja valvoo rakennustyön oikeaa suorittamista.

Muita tarkastuksia

Sähkölaitteiden tarkastus

Pientalojen osalta kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset suorittaa yleensä sähköurakoitsija. Urakoitsija tekee tarkastuksista mittauspöytäkirjan, joka tulee esittää rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa.

Tarkastusasiakirja

Rakennustyön aikana työnjohtajat ylläpitävät tarkastusasiakirjaa. Rakennusvalvonnan edustaja luovuttaa tarkastusasiakirjan rakennustöiden vastaavalle työnjohtajalle aloituskokouksen yhteydessä. Kyseisessä tarkastusasiakirjassa on eritelty lista työmaan aikana tehtävistä tarkastuksista. Suoritettuaan yhden osa-alueen tarkastuksen, vastaava työnjohtaja kuittaa tarkastusasiakirjaan kyseisen tarkastuksen suoritetuksi. Samalla kirjataan ylös mahdolliset huomautukset. Kvv- ja iv-työnjohtajat kuittaavat omat tarkastuksensa oman vastuualueensa tarkastusasiakirjaan. Rakennuksen valmistuttua tarkastusasiakirja liitetään loppukatselmuksen yhteydessä loppukatselmuspöytäkirjaan ja arkistoidaan rakennusvalvontaan.

Käyttö- ja huolto-ohje

Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen ja rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Sen kokoaa yleensä rakennuttaja yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmis niiden rakennusosien osalta, jotka ovat valmistuneet käyttöönottokatselmukseen mennessä. Täysin valmis käyttö ja huolto-ohje on esitettävä loppukatselmuksessa.

Ilmoitus verottajalle

 

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.
Ilmoita tiedot ainoastaan rakennuslupaa edellyttävästä rakentamistyöstä. Toimenpide- tai purkamisluvan alaisista töistä ei siis tarvitse ilmoittaa.
Ilmoita tiedot myös osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä, jos olet itse työn tilaaja.
Jos toimit rakentajana yhdessä toisen henkilön kanssa, esimerkiksi yhdessä puolisosi kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus.
Rakentamisilmoituksiin liittyvä verohallinnon internetsivut
 

Rakennuksen käyttöönotto ja loppukatselmus

Rakennuksen käyttöönoton edellytykset selvitetään rakennusvalvontaviranomaisen suorittamassa käyttöönotto- tai loppukatselmuksessa. Käyttöönottokatselmuksessa huolehditaan erityisesti siitä, että käyttöön hyväksytty rakennuksen osa on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Loppukatselmuksessa edellytetään, että rakennustyö on suoritettu rakennusluvan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti. Rakennuksen tai sen osan käyttöönotto edellyttää, että vaaditut katselmukset ja tarkastukset on suoritettu ja rakennuskohde on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. Lupapäätöksen mukaisten rakennuksen käyttöön liittyvien muiden ehtojen tulee olla täytetyt joko ennen kuin rakennus otetaan osittain käyttöön tai ennen kuin rakennus hyväksytään kokonaan käyttöön. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen tulee loppukatselmuksessa olla riittävässä laajuudessa valmis. Loppukatselmuksessa vastaava työnjohtaja luovuttaa rakennustyön tarkastusasiakirjan ja se liitetään loppukatselmuspöytäkirjaan.

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennustyö on kaikilta osiltaan, pääosin myös pihatöiden osalta valmis ja se tulee suorittaa viimeistään viiden ( 5 ) vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaisuuspäivästä. Tarvittaessa voidaan rakennustyön loppuun saattamiselle myöntää hakemuksesta jatkoaikaa.