Rakennuslupa ja luvan hakeminen

Rakennusvalvonnan palvelut | Mihin lupa tarvitaan | Lupamuodot | Rakennuspaikka |Rakennushankeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus | Rakennuksen suunnittelu | Suunnittelijat | Erityissuunnitelmat | Rakennuslupamenettely | Rakennuslupakäsittelyyn tarvittavat asiakirjat | Pääpiirustukset | Rakennuslupapäätös | Rakentamiseen liittyvistä maksuista | Muut maksut

Tähän ohjeeseen on koottu omakotitalojen ja paritalojen suunnitteluun sekä rakennusluvan hakemiseen liittyvää tietoa. Ohjetta voidaan soveltaa myös muuhun pientalorakentamiseen sekä pientalojen korjaamiseen.

Rakennusvalvonnan palvelut

Rakennusvalvonnan yksi päätehtävä on antaa rakentajille ohjausta ja neuvontaa kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä ohjaus ja neuvonta alkaa jo rakentamista suunniteltaessa kaikissa rakennushankkeen suunnitteluun ja rakennusluvan hakemiseen liittyvissä asioissa ja jatkuu sitten varsinaiseen rakennustyön suoritukseen liittyvissä kysymyksissä. Rakentajaa palvelee koko rakennusvalvonnan henkilöstö, kukin omaan ammattialaansa liittyvissä asioissa. Rakennusvalvonnan henkilöstö ei kuitenkaan laadi rakennussuunnitelmia eikä suorita muitakaan suunnittelutehtäviä.

Rakennusvalvonnan ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

 

Mihin lupa tarvitaan

Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia.
Tarvittavat luvat ovat erilaisia riippuen siitä, millaisesta rakennustoimenpiteestä on kysymys.
Lupamenettelyllä varmistetaan, että hankkeissa noudatetaan lakeja ja määräyksiä, valvotaan asemakaavojen toteutumista, huolehditaan hankkeen ympäristöön soveltuvuudesta sekä siitä, että suunniteltu rakentaminen ei loukkaa naapurin tai muun asianomaisen oikeuksia.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän onkin syytä olla jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä rakennusvalvontaan, jossa selvitetään minkälaisen luvan hakija mahdollisesti tarvitsee.

Kotkan kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia rakentamista koskevia määräyksiä.

 

Lupamuodot

Rakennuslupa
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä sanottua rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.
Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen tai sen osan käyttämiseen eri tarkoitukseen, kuin aiempi rakennuslupa osoittaa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin.

Toimenpidelupa
Toimenpidelupa haetaan sellaisen rakennelman rakentamiseen, jolla on vaikutusta ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
Tällaisia ovat mm. kevytrakenteiset vajat, katokset ja kiinteät aidat. Lupa tarvitaan myös asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Rakentamisilmoitus
Rakentamisilmoituksen varaiset toimenpiteet on määritelty Kotkan kaupungin rakennusjärjestyksen 6 ., 7. ja 9. pykälässä.

Purkamislupa
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.
Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä ( purkamisilmoitus ).

Poikkeamislupa
Kotkan ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja voivat myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Suunnittelutarveratkaisu
Kotkan ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja voivat tehdä suunnittelutarveratkaisun rakentamisesta suunnittelutarvealueella.

 

Rakennuspaikka

Rakennuspaikka voi olla joko tontti, tila tai tilan määräala.

Asemakaava-alueella rakennetaan tontille. Joillakin alueilla on mahdollista, että rakennuspaikkaa ei ole muodostettu tontiksi. Jos tonttia ei ole muodostettu, täytyy se suorittaa ( tontin mittaus ) ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää. Tontin mittauksen suorittaa kaupungin Kaupunkisuunnittelun kaupunkimittaus. Asemakaavassa on ilmoitettu tontille sallittu rakennusoikeus.

Yleiskaava-alueella rakennetaan joko tilalle tai määräalalle. Rakennusoikeus määräytyy Kotkan kaupungin rakennusjärjestyksen, Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan tai Haapasaaren osayleiskaavan mukaan .

Asuin- ja lomarakennuksen rakentaminen asemakaava-alueen sekä Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan ulkopuolella ranta-alueelle edellyttää yleensä Kotkan ympäristölautakunnan poikkeamislupaa. Haapasaaren saaristossa rakentamisessa noudatetaan Haapasaaren osayleiskaavaa.


Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (MRL 119§).

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee palkata riittävän pätevyyden omaavat henkilöt avukseen suunnittelua ja rakentamista varten sekä huolehdittava, että rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluvat muun ohessa rakennustyön valvonta ja työn tarkastaminen sekä käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen.

 

Rakennuksen suunnittelu

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hänellä on käytettävissään riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät henkilöt. Rakennussuunnitelmien laatijalla tulee olla riittävä koulutus (vähintään talonrakennusteknikko) ja kokemus. On suositeltavaa, että luvanhakija käy esittelemässä rakennussuunnitelmaansa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen lopullisten suunnitelmien tekoa. Näin jo alkuvaiheessa voidaan ottaa kantaa siihen, onko suunnitelma hyväksyttävissä ja vältytään niiden myöhemmältä korjaamiselta ja muutoksilta.

 

Suunnittelijat

Suunnittelijan tulee laatia rakentamista varten tarvittava vastuullaan oleva suunnitelma niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.

Pääsuunnittelija
Rakennushankkeella tulee olla pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata eri suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä laadusta ja siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää rakentamiselle asetetut vaatimukset. Hän toimii myös asiantuntijana valittaessa tehdasvalmisteista tyyppitaloa sekä arvioitaessa rakennuksen soveltuvuutta ja sijoittumista rakennuspaikalle.
Pääsuunnittelijalla tulee olla vähintään talonrakennusteknikon koulutus sekä riittävä suunnittelukokemus. Pääsuunnittelijana pientalokohteissa voi toimia rakennussuunnittelija tai vastaava työnjohtaja.
Pääsuunnittelijan tulee allekirjoittaa rakennuslupahakemuksen pääsuunnittelijaa koskeva kohta.
Pääsuunnittelija osallistuu aloituskokoukseen.

Rakennussuunnittelija
Rakennushankkeen alkuvaiheessa kannattaa ehdottomasti palkata asiansa osaava arkkitehtisuunnittelija. Hyvä suunnittelija on myös korvaamaton ja puolueeton apu kaikissa rakennushankkeen varrella eteen tulevissa pulmissa. Rakennussuunnittelija tekee yleensä pääpiirustukset, joilla haetaan rakennuslupa. Rakennussuunnittelija laatii lisäksi tarvittavat työpiirustukset ja tarvittaessa rakennusselityksen hankkeen toteuttamista varten ja kustannusten arvioimiseksi.
Pääpiirustukset ovat suunnittelutyön pohja rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijoille. Niillä voidaan tarvittaessa pyytää myös talotehtaiden tarjouksia.

 

Erityissuunnitelmat

Rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana toimitettavaksi määrätyjen erityissuunnitelmien laatiminen on asianomaisen erityissuunnittelijoiden tehtävänä ja vastuulla. Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset.

Rakennusluvassa edellytettyjä erityissuunnitelmia voivat olla:

Rakennesuunnitelmat
Rakennesuunnitelmissa esitetään rakennuksen perustamis-, rakennuksen ja tonttialueen kuivatusratkaisut, kantavat rakenteet sekä rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedenpaine-eristys.

Pohjatutkimus
Pohjarakenteiden ja perustusten suunnittelun tulee perustua luotettaviin pohjatutkimuksiin, joissa selvitetään rakennuspohjan laatu. Pohjatutkimusasiakirjat sisältävät minimissään kuvauksen maastotutkimuksista, selostuksen pohjaolosuhteista sekä muut tarpeelliset selvitykset ja tutkimustulokset. Lisäksi pohjatutkimuksen tekijä antaa lausunnossaan suositukset rakennuksen perustamistavasta.

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmat
Suunnitelmissa esitetään kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät laitteineen. Suunnitelmissa esitetään myös liittyminen kunnallisiin verkostoihin tai muu selvitys vedenhankinnasta ja jätevesien käsittelystä.

Ilmanvaihtosuunnitelmat
Ilmanvaihtosuunnitelmissa esitetään ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta kanavineen, laitteineen ja mitoituksineen.

Sähkösuunnitelmat
Sähkösuunnitelmissa esitetään kiinteistön sähkötekniikkaan liittyvät ratkaisut liittymineen.

Rakenne- ja LVI-suunnitelmia sekä pohjatutkimusta ei tarvita rakennusluvan hakuvaiheessa, vaan ne tulee esittää rakennusvalvonnalle ennen rakennustöiden aloittamista. Tarvittavat suunnitelmat ja muut lupaan liittyvät ehdot on esitetty rakennuslupapäätöksessä.

 

Rakennuslupamenettely

Seuraavassa rakennuslupamenettelyä käsitellään omakotitalon rakentamisen kannalta, ja sitä voidaan soveltuvin osin pitää ohjeena myös muuhun rakentamiseen.

Rakennus-, toimenpide- ja purkamislupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta. Kirjautuminen palvelunn edellyttää tunnistautimista.

Rakennuslupamenettelyssä tarkastetaan muun muassa, että suunniteltu rakennus soveltuu rakennuspaikalle, sitä ympäröiviin rakennuksiin ja kaupunkikuvaan. Valmista talopakettia suunnittelevan ei missään tapauksessa tule tehdä talopaketista sitovaa tilausta, ennen kuin rakennusvalvonnassa on selvitetty, että kyseinen talotyyppi sellaisenaan soveltuu rakennuspaikalle ja että edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ovat olemassa. Samasta syystä myöskään paikalla rakennettavaa taloa koskevia lopullisia suunnitelmia ja rakennuspiirustuksia ei tulisi laatia, ennen kuin luvan myöntämisedellytykset on tutkittu.

 

Rakennuslupakäsittelyyn tarvittavat asiakirjat

Rakennuslupahakemus
Hakemus täytetään Lupapiste.fi palvelussa.
Luvan hakijana on rakennuspaikan haltija/haltijat. Mikäli haltijoita on useampia tarvitaan allekirjoitukset kaikilta tai valtuutetulta asianajovaltakirja. Myös asiamies tarvitsee asianajovaltakirjan.

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa; lainhuutotodistus tai kauppakirja ja myyjän lainhuutotodistus, tontin vuokrasopimus tai muu vastaava selvitys.

Kartta-aineisto rakennuslupaa varten
Kartta sisältää karttaotteen, asemakaavakartan, asemakaavamääräykset tai tiedot muusta rakennuspaikkaa koskevasta kaavasta
( kasu.karttatilaukset@kotka.fi tai puh. 040 6748089 )

Liittämiskohtailmoitus
Kymen Vesi Oy:n lausunto, jossa selvitetään mm. tontin liittymiskohdat vesijohto- ja viemärijohtoihin, viemärien korkeudet, padotuskorkeudet ja vesijohtoverkon painetiedot.
( Liitoslausunnot@kymenvesi.fi tai puh. 040 097 3895)

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla
Pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla.

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Pohjatutkimus tai perustamistapalausunto. ( Selvitys tulee antaa viimeistään aloituskokoukseen mennessä )

Energiatodistus / Energiaselvitys
Rakennusta suunniteltaessa ja rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä 'Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013' mukaan laadittu energiatodistus.
Energiatodistus on päivitettävä ja se on varmennettava ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Ilmoitus naapurille / naapurin kuuleminen
Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta ilmoitetaan naapurille. Luvan hakija hankkii naapurien kirjalliset kuulemiset hankkeelle. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Hakijan pyynnöstä voidaan naapureiden kuuleminen suorittaa viranomaisen toimesta. Tällöin kuulemisesta peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.
(Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on myös ilmoitettava rakennuspaikalla esim. kyltti)

Naapurin suostumus
Toimenpiteelle on yleensä saatava naapurin kirjallinen suostumus mikäli se poikkeaa asemakaavasta tai muista määräyksistä tai säännöksistä.

Pääpiirustukset ja rakennetyypit:

 • Asemapiirros
 • Pohjapiirrokset
 • Leikkauspiirrokset
 • Julkisivupiirrokset
 • Rakennetyypit U-arvoin 1:10 tai selvitys rakenteista leikkauspiirustuksen yhteydessä

 

Pääpiirustukset

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä hyväksytään pääpiirustukset rakentamisessa noudatettaviksi. Arkistoitavien pääpiirustusten tulee tarkoin vastata toteutunutta rakentamista.

Piirustukset on tehtävä Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015 sekä RT-ohjekortin RT 15-10824 mukaisesti.Pääpiirustukset tulee laatia riittävässä laajuudessa ja siten, että hankkeen lupakäsittely on niiden perusteella mahdollista ja että voidaan riittävästi arvioida rakentamisen vaikutusta myös naapurin asemaan.

Pätevän suunnittelijan laatimat piirustukset liitetään sähköiseen hakemukseen. Jokaisessa piirustuksessa tulee olla nimiö, josta käy ilmi rakennuspaikka, osoite, rakennushanke ja luvan hakija, piirustuksen sisältö ja mittakaava, suunnittelijan ammatti, nimi ja omakätinen allekirjoitus. Nimiö sijoitetaan muista piirustusmerkinnöistä vapaa nimiösivu oikeaan alareunaan. Piirustuksissa tulee esittää mm. seuraavat asiat:

Asemapiirros, mittakaava 1:500 tai 1:200
Asemapiirroksesta tulee ilmetä tontin mitat; purettavat ja rakennettavat rakennukset, rakennusten mitat ja sijoitus eli etäisyydet rajoista ja rantaviivasta; lattiapintojen ja alimman viemäröidyn tason korkeusasemat korkeuslukuina merenpinnasta; tontin korkeussuhteet; kadun korkeusasemat tontin kulmapisteillä; viemäröinti ja vesijohdot; katuliittymä; ajotiet ja kulkuväylät; portaikot; tasanteet; tukimuurit; aidat; istutukset; naapuritonttien/tilojen tunnukset ja rakennukset; jätehuollon järjestelyt; pohjoisnuoli jne.
Lähiympäristö ja rakennukset korkeusasemineen tontin tai rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetään tarpeellisessa laajuudessa; kuitenkin vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä. Tilanne piha-alueesta ennen rakentamista ja suunnitelma esitetään sekä lähtötilanteen että suunnitellun tilanteen mukaisin korkeusluvuin ja korkeuskäyrin, jos suunniteltu rakentaminen muuttaa olevia korkeussuhteita piha-alueella tai tontin rajoilla.
Piirros sijoitetaan piirustuslehdelle siten, että pohjoinen on ylhäällä.

Pohjapiirrokset, mittakaava 1:100 tai 1:50
Pohjapiirroksista on ilmettävä rakennuksen osien päämitat; lattioiden ja tasojen korkeusasemat; rakennusmateriaalit ainemerkinnöin; ovet; ikkunat; kiinteät kalusteet ja varusteet; huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus; palo-osastoinnit ja -verhoukset; palo-ovet; vesipisteet ja lattiakaivot; hormit sekä hormipiirustus ( 1:20 ); selvitys ilmanvaihdon järjestämisestä; 1600 mm matalampien tilojen rajaviiva; leikkausmerkinnät; tarvittaessa liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen mitoitus sekä pyörätuolin pyörähdysympyrä jne.

Leikkauspiirrokset, mittakaava 1:100 tai 1:50
Leikkauspiirustukset laaditaan rakennuksesta pituus- tai poikkisuuntaan ja niissä esitetään pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ainemerkinnöin; vaipan ulkopuoliset rakenteet ja rakennusosat kuten räystäät; alapohjan alaiset rakenteet; rakennuksen ja sen osien pysty- ja vaaka suuntaiset päämitat; kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja tasojen korkeusasemat; huonekorkeus; väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat; maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdan, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta, vesikaton kaltevuus; olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat; kuilut ja tukimuurit rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittavassa laajuudessa jne.
Piha-alueen pinta korkeusasemineen ja tarvittaessa vietto esitetään riittävän pitkälle myös naapurin puolelle, jotta voidaan osoittaa tontin pintavesien poisjohtaminen ja esittää mahdolliset täytöt ja leikkaukset.

Julkisivupiirrokset, mittakaava 1:100
Julkisivupiirustuksista on selvittävä ulkoseinien ja vesikaton näkyvät rakennusosat; julkisivupintojen jaottelu; pintamateriaalit ja -värit; ikkunat/ikkunajaottelu; ovet; vesikaton räystäs- ja harjakorkeudet; maanpintakorkeudet; kadunpuoleisella julkisivulla kadun korkeusasema pistekatkoviivalla esitettynä; savupiiput ja hormit; vesikaton varusteet; mainoslaitteet; ulkoportaat; luiskat aidat; tukimuurit jne.

 

Rakennuslupapäätös

Kotkassa pientalojen rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja.
Rakennuttajan on tutustuttava lupapäätökseen huolellisesti. Rakennuslupa myönnetään ehdollisena ts. päätös sisältää rakennuttajan huolehdittavaksi annettuja määräyksiä ja ehtoja rakennustyön suorittamisesta. Ehtoja ovat esim. vastaavien työnjohtajien hyväksyttäminen, rakenne- ja LVI-suunnitelmien toimittaminen jne. Lupapäätöksessä on myös määrätty viranomaiskatselmuksista, joita rakennuttajan tai vastaavan työnjohtajan on pyydettävä ao. tarkastajilta rakennustyön edetessä.

Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitus rakennusluvan myöntämisestä on nähtävillä rakennusvalvontatoimiston ilmoitustaululla. Rakennustarkastajan tekemää lupapäätöstä koskeva oikaisuvaatimusaika ( 14 vuorokautta ) alkaa tästä julkipanosta. Lupapäätökseen voi tyytymätön tehdä oikaisuvaatimuksen em. ajan kuluessa. Tällöin lupa-asia siirtyy ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan tekemästä päätöksestä voidaan edelleen valittaa Kouvolan hallinto-oikeudelle 30 vuorokauden aikana lautakunnan päätöksen julkipanosta. Oikaisuvaatimuksen ja valituksen rakennuslupapäätöksestä voi tehdä rakennuspaikan rajanaapuri tai muu sellainen henkilö, jonka etua tai oikeutta lupapäätös loukkaa. Jos päätökseen ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei valiteta valitusajan kuluessa, lupapäätös tulee lainvoimaiseksi ja rakennustyö voidaan sen perusteella aloittaa.
Rakennustyö on aloitettava kolmen ( 3 ) vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden ( 5 ) vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaisuuspäivästä.

 

Rakentamiseen liittyvistä maksuista

Viranomaisten perimät maksut

Rakennuslupa

Rakennusvalvonta perii rakennusluvan käsittelystä maksun, jonka suuruus koostuu rakennuskohtaisesta perusmaksusta ja rakennetavan rakennuksen kokonaisalan mukaan määräytyvästä maksuosuudesta. Nykyiset maksut on hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.04.2017 ja ne ovat tulleet voimaan 01.06.2017.

Rakentamiseen ja siihen verrattavan muutoksien valvonta:
Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen, tällaisen asuinrakennuksen lisärakennuksen tai samalla rakennuspaikalla olevan asumistarkoituksiin liittyvän varasto- tai talousrakennuksen sekä katoksen rakentaminen:

 • Rakennusta kohti 300 €
  Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 4,30 €/m2
 • Varasto- ja talousrakennukset sekä rakennelmat 210 €
  Lisäksi kokonaisalan mukaan 2,60 €/m2
 • Katokset 150 €
  Lisäksi kokonaisalan mukaan 2,15 €/m2
 • Aloituskokous 110 €
 • Työnjohtajat 60 € / työnjohtaja.

Mikäli rakennuslupaa haetaan samanaikaisesti sekä päärakennukselle että erilliselle varasto-, talousrakennukselle tai katokselle, peritään vain yksi päärakennuksen mukainen rakennuskohtainen maksu.

Rakennusvalvonnan perimään maksuun sisältyy paitsi rakennuslupahakemuksen käsittely, myös rakennusvalvonnan toimesta suoritettavat erikoissuunnitelmien käsittely, työmaakatselmukset ja tarkastukset.

Poikkeamislupa / suunnittelutarveratkaisu
Joissakin tapauksissa rakennusluvan myöntäminen edellyttää poikkeamislupaa / suunnittelutarveratkaisua.

 • Lautakunnan tekemä suunnittelutarveratkaisu 420 €
 • Lautakunnan tekemä poikkeamispäätös 420 €
 • Lautakunnan tekemä poikkeamispäätös suunnittelutarveratkaisun yhteydessä 630 €
 • Rakennustarkastajan tekemä suunnittelutarveratkaisu 270 €
 • Rakennustarkastajan tekemä poikkeamislupapäätös 270 €
 • Rakennustarkastajan tekemä poikkeamispäätös suunnittelutarveratkaisun yhteydessä 420 €
 • Rakennusluvan yhteydessä myönnettävä vähäinen poikkeus (MRL 175§) 100 €.

Kiinteistöinsinöörin toimenpiteet
Kaupunkisuunnittelun kaupunkimittaus perii maksun rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitsemisestä sekä sijaintikatselmuksen toimittamisesta, joka peritään rakennuslupamaksun yhteydessä:

Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen sekä tällaisen asuinrakennuksen lisärakennus

 • Rakennusta kohti 400 €
 • Pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen asuinrakennuksen laajennus, varasto- tai talousrakennus 195 €
 • Asumistarkoituksiin liittyvän kevytrakenteisen pienen (alle 15 m2) varaston tai talousrakennuksen sekä rakennelman rakentaminen ja laajentaminen 140 €
 • Ilmoitusmenettelyyn liittyvä sijaintikatselmus 100 €.

Kaupungin asemakaava-alueilla edellytyksenä rakennusluvan myöntämiselle on, että tontti on lohkottu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Mikäli tonttia ei ole lohkottu, tulee tontinlohkomistoimitus pyytää Kaupunkisuunnittelun kaupunkimittaustoimistosta.

Rakennuslupaa varten tarvittavan rakennuslupakartan saa hankittua Kaupunkisuunnittelun kaupunkimittaustoimistosta.

Kaupunkisuunnittelu perii em. toimenpiteistä määrittelemänsä maksun.

 

Muut maksut

Liittymismaksut

Kymen Vesi Oy, Kotkan Energia Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy sekä Suomen Kaasuenergia Oy perivät osaltaan omakotitalon liittämisestä ao. verkostoihin määrittelemänsä liittymismaksun.

Tarkempia tietoja em. maksuista antaa asianomainen viranomainen tai yritys.