Energiaselvitys ja energiatodistus

1.6.2013 on astunut voimaan uusi energiatodistuslaki 50/2013. Energiatodistuslain mukaan energiatodistuksella osoitetaan rakennuslupaa haettaessa uudisrakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Lisäksi energiatodistuslain 12 §:n mukaan energiatodistuksen voi laatia vain erillisen energiatodistuksen pätevyyden suorittanut henkilö, jonka pätevyys käy ilmi energiatodistuksen laatijarekisteristä.
Energiatodistuksen lisäksi uudisrakennukselle on laadittava rakennuslupaa haettaessa mm. lämpöhäviöiden tasauslaskelma, jolla osoitetaan määräystenmukaisuuden täyttyminen. Ennen rakentamismääräysten ja energiatodistuslain voimaanastumista vireille tulleisiin lupahakemuksiin voidaan soveltaa aikaisempia asetuksia.

Laki määrittää perusteet energiatodistukselle, todistuksen voimassaoloajan ja ne kohteet, joilta ei todistusta edellytetä. Lain 6 § mukaan haettaessa rakennuslupaa uudisrakentamista varten on hakemukseen liitettävässä energiaselvityksessä oltava pääsuunnittelijan antama rakennuksen energiatodistus.

Rakennuksen energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön tarvittava energiamäärä. Rakennuksen energiatehokkuuden arvioimiseksi ja sen vertaamiseksi muihin samaa tarkoitusta palveleviin rakennuksiin ilmaistaan rakennuksen tarvitsema energiamäärä rakennuksen pinta-alan suhteen useampiluokkaisella asteikolla.

Nykyinen vihreätaustainen energiatodistus on lainvoimainen energiatodistus. Energiatodistus on aina värillinen. Energiatodistuslaki on uudistumassa vuoden 2013 helmikuussa ja laki on tuomassa muutoksia energiatodistuksen sisältöön ja ulkoasuun. Ohjeistusta uutta energiatodistusta koskien tarkennetaan, kun uusi energiatodistuslaki on hyväksytty.

E-luku

1.7.2013 siirryttiin niin kutsuttuun kokonaisenergiatarkasteluun, eli uudisrakennukselle on laskettava E-luku. Eri rakennustyypeille on määritelty E-luku rajat, joita ei saa ylittää. Pientaloille suurin sallittu E-luku raja riippuu asunnon lämmitettävästä nettopinta-alasta. Esimerkiksi 120 m2 omakotitalon suurin sallittu E-luku on 204 kWhE/m2. E-luku vaatimus kiristyy talon koon kasvaessa ja yli 600 m2 pientalolla raja on enää 130 kWhE/m2. Hirsirakenteille annettiin määräyksissä huojennusta ja hirsirakenteisille pientaloille raja-arvot ovatkin aina 25 kWhE/m2 suuremmat.

E-luku sisältää tilojen lämmityksen, jäähdytyksen, ilmanvaihdon, käyttöveden lämmityksen, valaistuksen ja kuluttajalaitteiden energiatarpeet. Samaten huomioidaan ilmaislämmöt, kuten ihmiset ja auringon säteily. Eri energiamuotojen painotuskertoimet huomioivat, mistä tarvittava energia ostetaan. Sähköllä kerroin on 1,7, öljyllä ja kaasulla 1,0, kaukolämmöllä 0,7, puulla 0,5 ja kaukojäähdytyksellä 0,4. Painotuskertoimilla korjatut eri energia-arvot lasketaan yhteen ja jaetaan lämmitetyllä nettopinta-alalla. Tuloksena saatu luku on rakennuksen E-luku.

E-lukua voi parantaa monin eri keinoin. Esimerkiksi omalla energiantuotannolla, hyvällä eristämisellä, valitsemalla energiatehokkaat ovet ja ikkunat, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla, talon tiiveydellä ja energiatehokkaan lämmitysmuodon valinnalla voidaan E-lukua parantaa ja samalla todellinen ostoenergian tarve pienenee. Määräysten mukaisesti rakennettu uudisrakennus sijoittuu uuden energiatodistuksen asteikolla C-luokkaan. Poikkeuksena hirsirakenteiset pientalot, jotka voivat täyttää määräystason vielä D-luokassa.


Laki rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013)

Laki määrittää perusteet energiatodistukselle, todistuksen voimassaoloajan ja ne kohteet, joilta ei todistusta edellytetä. Energiatodistusta ei tarvita mm. alle 50 m2 asunnolle tai loma-asunnolle.
Energiatehokkuuslain 5 §:n mukaan: ”Haettaessa maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa uudisrakentamista varten energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä. Rakennus katsotaan otetuksi käyttöön, kun se on maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n 1 momentin mukaisessa loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi.”
Uudisrakennuksen rakentamiseksi ei katsota rakennuksen korjaus- tai muutostyötä tai rakennuksen laajentamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista.
Energiatodistuksen ohjeet, lomakkeet sekä lisätietoa energiatodistuksesta löydät Motivan ylläpitämältä energiatodistussivustolta.

Siirry sivustolle

Energiatodistuksia ja energiatodistuksen laatijoita valvoo ARA.


Uudisrakennukselle on laadittava rakennuslupaa haettaessa energiaselvitys

Rakennusta suunniteltaessa ja rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä RakMk D3 kohdan 5.1.1 mukaan laadittu energiaselvitys. Energiaselvitys on päivitettävä ja se on varmennettava ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut:
- rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku) kohdan 2.1 mukaan;
- energialaskennan lähtötiedot ja tulokset kohdan 5.3 mukaan;
- kesäaikainen huonelämpötila kohdan 2.2 mukaan ja tarvittaessa jäähdytysteho; (ei koske pientaloja)
- rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus kohdan 2.4 mukaan;
- rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa; sekä
- rakennuksen energiatodistus.

Mikäli laskennassa käytetty ilmanvuotoluku q50 on pienempi kuin 4, on rakennusvalvontaan toimitettava lisäselvitys mihin luku perustuu ( tiiveysmittauspöytäkirja ). Todennettua lukua voidaan käyttää lämpöhäviöiden määräystenmukaisuuden osoittamisessa sekä energiatodistuksen päivittämisessä.
Energiatodistus pitää sisällään energiaselvityksen tarkasteluista E-luku laskelman sekä energialaskennan lähtötiedot ja tulokset.
Energiaselvitystä ei vaadita esimerkiksi alle 50 m2 rakennuksilta. Loma-asuntojen tapauksessa, ei energiatodistusta vaadita, mutta rakennuksen lämpöhäviöiden määräystenmukaisuuden täyttyminen on osoitettava RakMk D3 mukaisilla vertailuarvoilla. Jos kyseessä on ympärivuotiseen käyttöön ja majoitusliiketoimintaan tarkoitettu loma-asunto johon on suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä, ei edellä mainittu poikkeus sitä koske.

Tietoa energiatodistusten laatijoille

Energiatodistuksen laatijan tulee toimittaa 1.6.2013 jälkeen laatimansa energiatodistus sähköpostiosoitteeseen energiatodistus (at) ara.fi . Energiatodistus tulee toimittaa mahdollisimman pian laatimisen jälkeen, allekirjoitettuna ja pdf-muodossa.

Energiatodistuksen laatimiseen käytetty aineisto on säilytettävä 12 vuotta.

Muualla verkossa:

Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö


Säädöksiin liittyvää ympäristöministeriön aineistoa:

Energiatodistuksen laadintarekisteri

Uudispientalon energiatodistusesimerkki

Tasauslaskentaopas

Lämpöhäviöiden tasauslaskin 2012