Määräykset ja määritteet

Rakennusmääräykset

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on esitetty määräyksiä sekä ohjeita rakennusten energiatehokkuuden osalta. Määräykset ovat velvoittavia pientalorakentajille ja ohjeet toimivat vapaaehtoisina suuntaviivoina. Määräyksillä ohjataan pientalorakentajia tekemään taloistaan entistä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä määräyksiä löytyy tällä hetkellä määräyskokoelman osista

  • D2 - Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
  • D3 - Rakennusten energiatehokkuus
  • D5 - Rakennuksen energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta
  • D7 - Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset.

01.07.2012 voimaan astuneet rakentamismääräykset koskevat vain uudisrakentamista. Määräyksissä on siirrytty lämpöhäviöiden tarkastelusta talon kokonaisenergiankulutuksen tarkasteluun. Lisätietoa rakentamismääräyksistä ja niiden uudistuksista löytyy Valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Siirry sivustolle

Energiatalomääritteet

Rakentamismääräyskokoelmassa on esitettynä uusien pientalojen vähimmäismääräykset. Nykyisellä määräystasolla rakennettava pientalo sijoittuu energiatehokkuusluokkaan B. Päästäkseen A-luokkaan, on talossa tehtävä vapaaehtoisia parannuksia energiatehokkuuden suhteen. Käytännössä talosta tulee tällöin joko matala- tai passiivienergiatalo.

Matalaenergiataloksi voidaan kutsua sellaista taloa, jonka lämmitykseen kuluu

  • Etelä-Suomen alueella alle 60 kWh/m2 vuodessa
  • Pohjois-Suomessa alle 90 kWh/m2 vuodessa

Passiivitaloksi puolestaan kutsutaan taloa, jonka lämmitykseen kuluu

  • Etelä-Suomen alueella noin 20 kWh/m2 vuodessa
  • Pohjois-Suomessa noin 30 kWh/m2 vuodessa

Talopakettien myyjillä on nykyisin tarjolla sekä matala- että passiivienergiataloja.

Energiaselvitys ja -todistus

Energiaselvitys ja -todistus ovat olleet pakollisia uusille pientaloille vuodesta 2008 lähtien. Energiatodistus on osa energiaselvitystä ja siitä käy ilmi muun muassa rakennuksen energiatehokkuusluokka. Pientalojen energiatodistus on voimassa 10 vuotta ja se perustuu uusissa pientaloissa laskennalliseen energiankulutukseen. Uusien pientalojen energiatodistuksen antaa talon pääsuunnittelija ja ennen vuotta 2008 rakennetuissa taloissa pätevöitynyt erillisen energiatodistuksen antaja. Energiaselvityksestä ja -todistuksesta löytyy lisätietoja mm. rakennusvalvonnan sivuilta.

Siirry sivulle