Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa sekä valvoa, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa ja niiden nojalla annetuissa säännöissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset, ja että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa ja edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua.
 

Ajankohtaista


Päätös hulevesiverkkoon liittymisestä

Kotkan ympäristölautakunta on 17.05.2018 hyväksynyt ’Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut’. Maksut ovat tulleet voimaan 01.06.2018.


Päätös hulevesiverkkoon liittymisvelvollisuudesta
Maksu päätöstä kohti on 80€.
 


Linjasaneerukset ja käyttövesijohtojen ja viemäreiden pinnoitus

Kotkan kaupungin rakennysjärjestyksen 8§ mukaan:
Linjasaneeraus sekä käyttövesijohtojen ja viemäriputkien pinnoitus on luvanvarainen toimenpide jolle on haettava rakennuslupa.

Rakennusvalvonnan ohje luvan hakemiseen:
Linjasaneeraus - rakennuslupamenettelyAurinkopaneelit- ja keräimet

Kotkan kaupungin rakennusjärjestys

Toimenpiteiden ilmoituksen- ja luvanvaraisuus

Aurinkokeräinten ja -paneeleiden rakennukseen asentamisen luvanvaraisuus tulee tapauskohtaisesti selvittää rakennusvalvonnasta.

Asian ratkaisemiseksi tulee rakennusvalvontaan toimittaa liitteenä olevan ohjeen mukaiset asiakirjat ja selvitykset.
Aurinkopaneelit ja -keräimet, ohje
 

 

Neuvo Kymi 2018 – Hajajätevesien neuvontahanke

Sijaitseeko kiinteistösi pohjavesi- tai ranta-alueella? Tiedätkö jätevesijärjestelmäsi kunnon ja millä aikataululla se tulee saattaa kuntoon?
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n hajajätevesien neuvontahanke Neuvo Kymi 2018 tarjoaa Jätevesineuvola-palvelulla puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Kymenlaakson alueella. Asukas voi olla yhteydessä jätevesineuvojaan puhelimitse tai sähköpostitse kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamistarvetta ja kunnostamisen aikataulua koskevissa kysymyksissä. Asukas voi myös pyytää jätevesineuvojaa vierailemaan kiinteistöllään.
Jätevesineuvoja on tavoitettavissa puhelimitse arkisin kello 9–15. Toimistoneuvonta on avoinna 2.5.2018 lähtien keskiviikkoisin kello 9–15 osoitteessa Patosillantie 2, Kuusankoski (2.krs).

Hankkeeseen liittyvät tiedotteet (pdf-tiedosto)
Hankemainos
Jätevesineuvola

 

Kosteudenhallintaselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta.
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit.
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

Selvityksen voi tehdä oheisella lomakkeella.

Kosteudenhallintaselvitys

 

Ohje rakennuslupaan liittyvistä mittauksista
 

Rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvät mittaukset ja katselmukset suoritetaan vain, jos lupapäätöksessä on niitä edellytetty.
Lupapäätöksessä edellytetyt mittaukset / katselmukset sisältyvät lupamaksuun.
Mahdolliset lisätyöt ja - pisteet laskutetaan erikseen Kiinteistö- ja mittaustoimen osalta.

Rakennuslupamittaukset sekä muut rakentamista palvelevat mittaukset tilataan tai niistä voi tiedustella kaupungin Kiinteistö- ja mittaustoimesta.

Tarkemmin lupiin liittyvistä mittauksista on ohjeessa
Ohje rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvistä mittauksista
 

Lupapiste - Luvat ja neuvontapyynnöt sähköisesti 01.01.2018 alkaen


Kotkassa kaikki rakentamisen luvat tullaan käsittelemään sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta 01.01.2018 alkaen.
Rakennusvalvonta ei ota vastaan 'paperisia' hakemuksia em. päivämäärän jälkeen, vaan hakemukset tulee jättää Lupapiste.fi palvelun kautta.

Lupahankkeeseen liittyvä yksinkertainen ennakkoneuvonta voidaan hoitaa Lupapisteen kautta.

Lupapiste on valtakunnallinen rakentamisen lupakäsittelyä helpottava sähköinen palvelu.

Mikäli sinulla on kysyttävää sähköiseen lupahakemukseen liittyvistä asioista, voit kysyä niistä neuvoa rakennustarkastajilta Lupapisteen keskusteluikkunan kautta.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisää tietoa asiaan välilehdellä:
Lupapiste - rakennusvalvonnan sähköinen asiointi

Jo aiemmin myönnettyihin 'paperilupiin' liittyvät toimenpiteet ( jatkoajan hakeminen, työnjohtajat tms ) tulee hoitaa edelleen paperisina rakennusvalvonnan lomakkeilla.
 

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Rakennuttajan tulee varmistua rakennuspaikan soveltuvuudesta rakentamiseen, perustamistavan asianmukaisuudesta ja rakennuspaikan maaperän terveellisyydestä.

Rakennuslupapäätöksen mukaan tulee suunnitelmiin tarvittaessa liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista. Asiapapereista tulee selvitä maaperän laatu ja perustamistapa perustamissyvyyksineen. Selvitystä tehtäessä tulee huomioida myös mahdollinen tontin vaaitus pintavesisuunnitelman tekemistä varten.
Selvitys voidaan tehdä rakennusvalvonnan lomakkeella Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista.

Mikäli kyseessä on paalutettava kohde tulee maaperästä tehdä pohjatutkimus!
 

Työnjohtajan hyväksymistä koskeva hakemus

01.09.2014 voimaan tulleen Maankäyttö- ja rakennuslain 122 d §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä hakee työnjohtajan hyväksymistä ennen rakennustyön aloittamista. Haekmukseen on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa työnjohtaja sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan alansa rakennustyötä. Sitoutuminen voidaan ilmoittaa työnjohtajahakemuksen ao. kohdassa.
Työnjohtajahakemus
 

Rakentajien ilmoitusvelvollisuus verottajalle

Kotitalouden tiedonantovelvollisuus verottajalle tulee voimaan 1.7.2014. Kotitalouksien on ilmoitettava kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennusvalvonnan tekemää loppukatselmusta.
Rakentajan tulee esitää todistus Verohallinnolle annetuista tiedoista loppukatselmuksessa. Todistus tulee esittää myös osittaiseissa loppukatselmuksessa ( käyttöönottokatselmuksessa).
Rakennusluvan myöntämisajankohdalla ole merkitystä todistuksen esittämisvelvollisuuteen. Ratkaisevaa on loppukatselmuksen ajankohta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain rakennusluvanvaraisia töitä, ei siis toimenpideluvan edellyttämiä töitä.

Lomakkeet löytyvät tällä hetkellä verohallinnon ( vero.fi ) Henkilöasiakkaat-alasivun alta.

Verohallinnon laatimaa esite rakennushankkeeseen ryhtyville löytyy oheisesta linkistä Rakentajan muistilista – kotitalous rakentajana

Muusta neuvonnasta vastaa Verohallinto ja lisätietoa löytyy vero.fi sivustolta.
 

Lämpökamera

Kymenlaakson energianeuvonta lainaa asukkaille lämpökameraa.
Kameran voi lainata Kotkan rakennusvalvonnasta.

Lainauksesta voi tiedustella toimistosihteeri Sirpa Kuismalta puh. 040 688 3615.
 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Vesa Yrjönen
puh. 0400 556 058
 
Rakennesuunnitelmien tarkastus
Työmaavalvonta isot kohteet
Tarkastusinsinööri
Kimmo Kovanen
puh. 0400 556 057
Rakennuslupien valmistelu
Tarkastusarkkitehti
Juha Vulkko
puh. 0400 551 356
LVI-suunnitelmien tarkastus
Työmaavalvonta kaikki kohteet
LVI-tarkastusinsinööri
Arto Karhunen
puh. 0400 551 091
 
Työmaavalvonta pientalot
Tarkastusrakennusmestari
Johanna Kontusalmi
puh. 0400 877 060
Työmaavalvonta pientalot
Tarkastusrakennusmestari
Jani Latvela
puh. 0400 556 059
Rakennuslakiasiat
Lakimies
Elina Amnell-Holzhäuser
puh. 040 643 0095


Toimisto

 

Osastosihteeri
Anne Laitinen
puh. 040 688 3632

Toimistosihteeri
Sirpa Kuisma
puh. 040 688 3615

Toimistosihteeri 01.06.2018 alkaen
Annukka Taavitsainen
puh. 040 688 3561

 

 

 

   

 

 

 

Yhteystiedot

Kaupungintalo
Kustaankatu 2
48100 Kotka

Puhelin: 05 2341

Rakennusvalvonta on avoinna:
ma-to 10:00 - 15:00
pe 10.00 - 13:00

Toimiston puhelinaika:
ma-to 10:00 - 15:00
pe 10:00 - 13:00

Rakennusvalvonnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi tai rakennusvalvonta@kotka.fi