Rakennusvalvonta

 

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa sekä valvoa, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa ja niiden nojalla annetuissa säännöissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset, ja että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa ja edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua.
 

Ajankohtaista

 

Pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT)

Ohje; miten löytää rakennuksen pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT)


Päätös hulevesiverkkoon liittymisestä

Kotkan ympäristölautakunta on 17.05.2018 hyväksynyt ’Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut’. Maksut ovat tulleet voimaan 01.06.2018.


Päätös hulevesiverkkoon liittymisvelvollisuudesta
Maksu päätöstä kohti on 80€.
 


Linjasaneerukset ja käyttövesijohtojen ja viemäreiden pinnoitus

Kotkan kaupungin rakennysjärjestyksen 8§ mukaan:
Linjasaneeraus sekä käyttövesijohtojen ja viemäriputkien pinnoitus on luvanvarainen toimenpide, jolle on haettava rakennuslupa.

Rakennusvalvonnan ohje luvan hakemiseen:
Linjasaneeraus - rakennuslupamenettelyAurinkopaneelit- ja keräimet

Kotkan kaupungin rakennusjärjestys

Toimenpiteiden ilmoituksen- ja luvanvaraisuus

Aurinkokeräinten ja -paneeleiden rakennukseen asentamisen luvanvaraisuus tulee tapauskohtaisesti selvittää rakennusvalvonnasta.

Asian ratkaisemiseksi tulee rakennusvalvontaan toimittaa liitteenä olevan ohjeen mukaiset asiakirjat ja selvitykset.
Aurinkopaneelit ja -keräimet, ohje
 

 

Neuvo - Hajajätevesien neuvontahanke

Hajajätevesien neuvontahankkeet Neuvo Kymi 2019 ja Neuvo Päijät-Häme 2019 tarjoavat Jätevesineuvola-palvelulla puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. Samaa palvelua tarjoaa Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019, joka toimii Lapinjärven ja Loviisan alueilla. Asukas voi olla yhteydessä jätevesineuvojaan puhelimitse tai sähköpostitse kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamistarvetta ja kunnostamisen aikataulua koskevissa kysymyksissä.

Jätevesineuvola-palvelun lisäksi kaikki hankkeet tarjoavat haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa hankkeiden toiminta-alueiden erilaisissa tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa.

Jätevesineuvoja on tavoitettavissa puhelimitse ti-to klo 9-15. Jätevesineuvola palvelee 31.10.2019 saakka.

Ajantasaista tietoa Neuvo-hajajätevesihankkeesta löytyy osoitteesta:
http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/hankkeet/neuvo-hajajatevesien-neuvontahanke/

 

Kosteudenhallintaselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta.
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit.
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

Selvityksen voi tehdä oheisella lomakkeella.

Kosteudenhallintaselvitys

 

Ohje rakennuslupaan liittyvistä mittauksista
 

Rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvät mittaukset ja katselmukset suoritetaan vain, jos lupapäätöksessä on niitä edellytetty.
Lupapäätöksessä edellytetyt mittaukset / katselmukset sisältyvät lupamaksuun.
Mahdolliset lisätyöt ja - pisteet laskutetaan erikseen Kiinteistö- ja mittaustoimen osalta.

Rakennuslupamittaukset sekä muut rakentamista palvelevat mittaukset tilataan tai niistä voi tiedustella kaupungin Kiinteistö- ja mittaustoimesta.

Tarkemmin lupiin liittyvistä mittauksista on ohjeessa
Ohje rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvistä mittauksista
 

Lupapiste - Luvat ja neuvontapyynnöt sähköisesti 01.01.2018 alkaen


Kotkassa kaikki rakentamisen luvat tullaan käsittelemään sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta 01.01.2018 alkaen.
Rakennusvalvonta ei ota vastaan 'paperisia' hakemuksia em. päivämäärän jälkeen, vaan hakemukset tulee jättää Lupapiste.fi palvelun kautta.

Lupahankkeeseen liittyvä yksinkertainen ennakkoneuvonta voidaan hoitaa Lupapisteen kautta.

Lupapiste on valtakunnallinen rakentamisen lupakäsittelyä helpottava sähköinen palvelu.

Mikäli sinulla on kysyttävää sähköiseen lupahakemukseen liittyvistä asioista, voit kysyä niistä neuvoa rakennustarkastajilta Lupapisteen keskusteluikkunan kautta.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisää tietoa asiaan välilehdellä:
Lupapiste - rakennusvalvonnan sähköinen asiointi

Jo aiemmin myönnettyihin 'paperilupiin' liittyvät toimenpiteet ( jatkoajan hakeminen, työnjohtajat tms ) tulee hoitaa edelleen paperisina rakennusvalvonnan lomakkeilla.
 

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Rakennuttajan tulee varmistua rakennuspaikan soveltuvuudesta rakentamiseen, perustamistavan asianmukaisuudesta ja rakennuspaikan maaperän terveellisyydestä.

Rakennuslupapäätöksen mukaan tulee suunnitelmiin tarvittaessa liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista. Asiapapereista tulee selvitä maaperän laatu ja perustamistapa perustamissyvyyksineen. Selvitystä tehtäessä tulee huomioida myös mahdollinen tontin vaaitus pintavesisuunnitelman tekemistä varten.
Selvitys voidaan tehdä rakennusvalvonnan lomakkeella Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista.

Mikäli kyseessä on paalutettava kohde tulee maaperästä tehdä pohjatutkimus!
 

Rakentajien ilmoitusvelvollisuus verottajalle

Kotitalouden tiedonantovelvollisuus verottajalle tulee voimaan 1.7.2014. Kotitalouksien on ilmoitettava kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennusvalvonnan tekemää loppukatselmusta.
Rakentajan tulee esitää todistus Verohallinnolle annetuista tiedoista loppukatselmuksessa. Todistus tulee esittää myös osittaiseissa loppukatselmuksessa ( käyttöönottokatselmuksessa).
Rakennusluvan myöntämisajankohdalla ole merkitystä todistuksen esittämisvelvollisuuteen. Ratkaisevaa on loppukatselmuksen ajankohta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain rakennusluvanvaraisia töitä, ei siis toimenpideluvan edellyttämiä töitä.

Lomakkeet löytyvät tällä hetkellä verohallinnon ( vero.fi ) Henkilöasiakkaat-alasivun alta.

Verohallinnon laatimaa esite rakennushankkeeseen ryhtyville löytyy oheisesta linkistä Rakentajan muistilista – kotitalous rakentajana

Muusta neuvonnasta vastaa Verohallinto ja lisätietoa löytyy vero.fi sivustolta.
 

Lämpökamera

Kymenlaakson energianeuvonta lainaa asukkaille lämpökameraa.
Kameran voi lainata Kotkan rakennusvalvonnasta.

Lainauksesta voi tiedustella toimistosihteeri Sirpa Kuismalta puh. 040 688 3615.
 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Vesa Yrjönen
p. 0400 556 058
Rakennus-/purkamisluvat
Poikkeamis-, suunnittelutarveluvat
 
Tarkastusinsinööri
Kimmo Kovanen
p. 0400 556 057
Rakennus-/toimenpideluvat
Rakennesuunnitelmien tarkastus
Työmaavalvonta isot kohteet
Tarkastusarkkitehti
Juha Vulkko
p. 0400 551 356
Rakennuslupien valmistelu
Rakennus-/toimenpideluvat
Rakentamisilmoitukset
LVI-tarkastusinsinööri
Arto Karhunen
p. 0400 551 091
LVI-suunnitelmien tarkastus
Työmaavalvonta kaikki kohteet
 
 
Tarkastusrakennusmestari
Johanna Kontusalmi
p. 0400 877 060
Työmaavalvonta pientalot
Rakennuslupien valmistelu, pientalot
Tarkastusrakennusmestari
Jani Latvela
p. 0400 556 059
Työmaavalvonta pientalot
Energiatodistukset
Lakimies
Elina Amnell-Holzhäuser
p. 040 643 0095
Rakennuslakiasiat
 

Toimisto

 
Osastosihteeri
Anne Laitinen
p. 040 688 3632
Toimistosihteeri
Sirpa Kuisma
p. 040 688 3615
Toimistosihteeri
Annukka Taavitsainen
p. 040 688 3561
 
   

 

 

 

Yhteystiedot

Kaupungintalo
Kustaankatu 2
48100 Kotka

Puhelin: 05 2341

Rakennusvalvonta on avoinna:
ma-to 10:00 - 15:00
pe 10.00 - 13:00

Toimiston puhelinaika:
ma-to 10:00 - 15:00
pe 10:00 - 13:00

Rakennusvalvonnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi tai rakennusvalvonta@kotka.fi