Suunnittelutilanne

Kaavan valmistelu on alkuvaiheessa. Parhaillaan muodostetaan näkemystä nykytilasta ja laaditaan kaavan tavoitteiden edellyttämiä teemoitettuja suunnitelmia näkemyksen vahvistamiseksi. Niiden pohjalta valmistellaan luonnos Kotkan keskustan osayleiskaavasta. Tavoitteena on saada luonnos poliittiseen käsittelyyn ja nähtäville eli julkiseen keskusteluun ennen kesää 2017.

Työstössä olevat teemakokonaisuudet

Täydennysrakentaminen

Yleiskaavalla halutaan vahvistaa keskustaa monipuolisena ja erilaisiin elämänvaiheisiin mielenkiintoisia vaihtoehtoja tarjoavana asumisen paikkana. Uusien asumismahdollisuuksien lisäksi täydennysrakentamisella vahvistetaan keskustan elinvoimaa ja liiketoiminnan toimintaedellytyksiä. Yleiskaavalla luodaan pohjaa tulevaisuuden kaupungille, joten tavoitteiden täytyy olla riittävän kunnianhimoisia! Aikanaan valmistuva yleiskaava toteutuu vaiheittain vuosien kuluessa. Siksi uuden rakentamisen täytyy olla hyvin perusteltua ja pienistäkin kehitysaskelista pitää ottaa kaikki irti laadusta ja viihtyisyydestä tinkimättä.

Kokonaisuudessa tarkastellaan keskustan täydennysrakentamista seuraavista näkökulmista:
- Lisärakentamisen mahdollisuudet
- Ullakkorakentaminen
- Korkean rakentamisen periaatteet
- Käyttötarkoituksen muutokset

Kotkan keskustan laatuanalyysi -asuttavuus ja elävyys (K.Rosengren,2017,SYKE)

Kotkan keskustan liikennesuunnitelma

Tavoitteena on laatia koko keskustan kattava liikenteen kokonaissuunnitelma. Keskusta-alueella jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen merkitys korostuu, mutta keskustaan saapuminen ja asiointi tulee olla houkuttelevaa kaikilla kulkumuodoilla. Suunnitteluratkaisut laaditaan Kotkan ominaispiirteet huomioivin periaattein ja tavoitteena on löytää myös nopeasti toteutettavissa olevia ratkaisumalleja.

Kokonaisuudessa tarkastellaan keskustan liikennettä seuraavista näkökulmista:
- Nykytila-analyysi
- Ajoneuvoliikenne ja keskustan katuverkko
- Pyöräilyverkosto ja jalankulkuympäristöt
- Pysäköinnin periaatteet
- Joukkoliikenne

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet -tiivistelmä liikennekyselyn tuloksista.
Huom! Linkit *pdf tiedostossa eivät toimi Firefox selaimella.

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet - Liikenneilta 20.10.2016. Tilaisuuden yhteenveto

Elävä kaupunkikeskusta

Keskusta on vireän kulttuuri- ja tapahtumakaupunkimme ydin. Vahvaan kaupunkikeskustaan kuuluvat olennaisesti myös kaupankäynti, erikoisliikkeet ja laaja-alaiset palvelut. Tavoitteena on löytää uusia keinoja keskustasykkeen vahvistamiseen kaavoituksen keinoin. Kaupan painopisteiden ja uusien kauppapaikkojen lisäksi haluamme vahvistaa keskustan elämyksellisyyttä ja roolia houkuttelevana vapaa-ajan keskittymänä. Tämä edellyttää laadukasta kaupunkitilaa ja kohtaamispaikkoja.

Meri- ja puistokaupunki

Kotka on meri- ja satamakaupunki. Nykyisin kaupunki tunnetaan myös puistoistaan. Tavoitteena on luoda näkemys keskustan tulevaisuuden viheralueista ja merellisyyttä korostavista kokonaisuuksista. Meri- ja puistokaupunki rakentuu monipuolisista puistoista sekä viherkäytävistä, erilaisista reiteistä, lähiliikuntapaikoista ja leikkikentistä sekä merellisyyttä korostavista ympäristöistä, venesatamista ja elinkeinoista. Keskeistä on, miten kehitämme ja hyödynnämme kaupungin ehdottomia vahvuuksia tulevaisuudessa keskustan viihtyvyyttä ja virkistäytymismahdollisuuksia lisäten, mutta samalla niiden luontaisia arvoja kunnioittaen.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja historiallinen keskusta

Kotkan keskustalla on vahva historiallinen tausta. Sen rakentumiseen ja identiteetin muodostumiseen Ruotsinsalmen linnoituskaupungista nykyiseksi Kotkan keskustaksi ovat vaikuttaneet monet merkittävät kehitysvaiheet. Yleiskaavatyön tavoitteena on arvokkaiden kulttuuriympäristökokonaisuuksien ja historiallisten kerrostumien tunnistaminen. Tarkastelussa analysoidaan merkittävät kulttuuriympäristöt niiden muodostamina aluekokonaisuuksina sekä aikakausittaisina tai tyylisuunnittaisina läpileikkauksina. Näiden kokonaisuuksien vaalimisen ja arvostuksen lisäksi etsitään aktiivisesti tapoja, joilla niiden arvo voidaan tuoda paremmin esille ja hyödyntää luontevasti kaupunkirakenteen kehittämisessä. Teemakokonaisuus sisältää Kotkan keskusta-alueen suunnitelmahistorian kokoamisen ja tulkinnan sekä nykyisen kaupunkirakenteen analysoinnin historiallisten suunnitelmien pohjalta.
 

Valmistelija:

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

etunimi.sukunimi(at)kotka.fi