Yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamista sekä niiden välisten yhteyksien järjestämistä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta.
 

Kansallisen kaupunkipuiston rajausmuutos

 

 

 

Kotkan kansallisen kaupunkipuiston rajausmuutos.

 

Siirry rajausmuutosluonnoksen sivulle.

   

Rankin saaren osayleiskaava (Y23)

 

 

Rankin saari on yleiskaavassa osoitettu Puolustusvoimien alueeksi. Puolustusvoimat ovat kuitenkin pääosin luopuneet saaren käytöstä.
Rankin saaren osayleiskaavatyön tavoitteena on yleiskaavan päivittä-minen siten, että aluetta voidaan tulevaisuudessa kehittää merkittä-vänä matkailukohteena.
Osayleiskaavan lisäksi Rankkiin laaditaan yksityiskohtaisempaa
kehittämistä ohjaava asemakaava.

 

Siirry kaavan sivulle.

   

Kotkan keskustan osayleiskaava (Y22)

 

 

 

Kotkan keskustan osayleiskaa-vassa tarkastellaan Kotkansaaren ja Hovinsaaren kokonaisuutta. Tarkoituksena on sovittaa yhteen keskustaan kohdistuvia muutos-paineita ja kehittämiskysymyksiä, linjata minkälaisin periaattein sitä tulevaisuudessa kehitetään ja ennen kaikkea vahvistaa urbaania ja ihmisläheistä keskustaa.

Siirry kaavan sivulle.

   

Karhulan keskustan osayleiskaava (Y25)

 

 

 

 

 

 

 

 

Karhulan keskustan osayleiskaavalla tarkastellaan Karhulan keskeisiä alueita kokonaisuutena.

 

Siirry kaavan sivulle.


Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava (Y24)

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laaditaan vuosina 2015–2017.

Tavoitteena on laatia yleiskaava, joka yhdessä muun kehittämistoiminnan kanssa tuottaa uusia ideoita, kasvua ja työpaikkoja. Kaikkien yhteisenä päämääränä on elinvoimainen seutu.

Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat hyväksyneet seudun kehityskuvan vuonna 2012. Yhteisellä yleiskaavalla konkretisoidaan, miten kehityskuvassa esitetyt periaatteet viedään käytännön toiminnan tasolle ja mitä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä seudun kuntien tulisi ratkaista.

Seudun strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa jatkossa kuntatason yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Seudun strategisen yleiskaavan laatimisprosessia leimaa avoimuus. Kuntalaisille annetaan tietoa yleiskaavaprosessin etenemisestä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista kaavan laatimisen eri vaiheissa.

Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä 29.3.-30.4.2018 Kotkan kaupungitalon 4.krs kaavoitustoimistossa.

Pääset seudun strategista yleiskaavoitusta käsitteleville sivuille seuraavasta linkistä:

www.kotkahamina.fi/vaikuta  

 

 

Karhulanniemen kaavarunko (0613)

 
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.2016  
   

 

Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava (Y21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymijoen pohjoisosan tarkistettu
osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä
16.2.-20.3.2015.

Siirry kaavan sivulle.

   

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava
(Y20 Mäyränmäki)

 

Tavoitteena osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvien sähkönsiirtoverkoston, sähköasemien ja huoltoteiden rakentamisen.

Yhteysviranomaisen lausunto nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilla.


Siirry kaavan sivulle

   

Kymijoen eteläosan osayleiskaava (Y19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymijoen eteläosan osayleiskaava-ehdotus laivomainen 28.9.2014.

Siirry kaavan sivulle

   

Hallan tuulivoimayleiskaava (Y18)

 

 

 

 

 

Tavoitteena laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava tuulivoimapuiston rakentamista varten.

Kaupunginvaltuusto käsitellyt asiaa 18.8.2014.

Siirry kaavan sivulle

   

Kantasataman osayleiskaava (Y17)

 

Osayleiskaavan tarkoituksena on sovittaa yhteen alueen toiminnallinen ja tilallinen kokonaisuus ja sen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Siirry kaavan sivulle

 

 

Yhteystiedot

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
040 723 6112

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
040 744 0041

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
040 358 8831

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
040 773 7752

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

Kaavoitusassistentti
Mirja Heikkinen
040 660 3227

Paikkatietokäsittelijä
Maijastiina Peurala
040 620 2752

puh.vaihde: 05 2341

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi