Miten vaikutan?

Kuka voi vaikuttaa?

Osallisia ovat;

  • kaavoitettavan alueen maanomistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä usein myös muutkin kuntalaiset, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa
  • viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee mm. eri alojen järjestöt sekä kaupungin ja valtion virastot
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaaan osalliset
  • osalliseksi voi myös ilmoittautua kaavahankkeen kuluessa ottamalla yhteyttä kaavan laatijaan

Milloin vaikutan?

Kaavan vireilletulosta lähtien kaavasta tiedotetaan;

  • osallisille yleensä kirjeitse ja heillä on mahdollisuus osallistua valmisteluun, arvioida kaavan aiheuttamia vaikutuksia ja esittää mielipiteensä asioista
  • kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä paikallisissa sanomalehdissä

Kaavan vireilletulo, luonnos ja ehdotus ovat jokaisen käsittelyvaiheen aikana nähtävillä kaupungintalon 4.kerroksessa kaavoitustoimistossa, internetissä ja mahdollisesti asiasta järjestetään myös yleisötilaisuuksia.

Miten vaikutan?

Kaavan vireilletulosta ja luonnoksesta voi esittää kirjallisen ja suullisen
mielipiteensä kaavan laatijalle.
Kaavaehdotuksesta on kirjallinen mielipide osoitettuna kaupunginhallitukselle toimitettava kaupungintalon 4.kerroksen kirjaamoon.

Kaikki mielipiteet ja ehdotukset on toimitettava nähtävilläoloaikana.

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu
Kaavoitus,
Kustaankatu 2,
PL 114,
48101 Kotka

Kaupungintalo 4 kerros,
puh. 05* 2341,
Faksi
05 234 4466