Lapsen elatus

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta yhdessä. Elatusapu on rahasuoritus, jolla lapsesta erossa asuva vanhempi osallistuu lapsen elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta maksukykynsä mukaisessa suhteessa, joten vanhempien tulot ja varallisuus sekä muut elatuskykyyn vaikuttavat seikat otetaan huomioon elatusavun suuruutta arvioitaessa.

Elatussopimus

Oikeusministeriö on antanut suosituksen mukaiset ohjeet lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien elatuskyvyn arvioimisesta. Mikäli vanhemmat haluavat hyödyntää näitä ohjeita, joilla vanhempien maksukyky ja lapsen elatuksen tarve voidaan määrittää, he täyttävät varallisuusselvityksen ja tuovat aikavaraukselle tositteet tuloistaan ja menoistaan sekä varallisuudestaan ja veloistaan. Laskelma elatuskyvystä on voitava esittää avoimesti toiselle sopijapuolelle.

Yrittäjän elatuskyvyn arvioinnissa tulee yrittäjällä olla tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys maksetuista palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta sekä edellisen vuoden verotuspäätös. Yrittäjän on toimitettava nämä tiedot lastenvalvojalle viimeistään viikkoa ennen varattua aikaa.

Elatussopimus voidaan tehdä siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai määräaikaisesti voimassa olevaksi. Vahvistettua elatussopimusta voidaan muuttaa, se kuitenkin edellyttää kummankin sopijaosapuolen suostumista uuteen sopimukseen. Lastenvalvoja vahvistaa elatussopimuksen, jos se on lapsen edun mukainen ja elatusapu on kohtuullinen. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen elatusta koskevassa asiassa, vanhemmat voivat viedä elatusasian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Viranomaisen vahvistama elatussopimus on ulosotto- ja perintäkelpoinen. Mikäli lapsesta erossa asuva vanhempi ei maksa vahvistettua elatusapua, lapsen edustaja tai lapsi voi hakea sitä maksettavaksi ulosottoteitse tai elatustukena Kelalta. Elatusapu on viivästyskorollinen ja sitä koskee indeksikorotuslain mukaiset korotukset. Indeksikorotuksista voi kysyä toimistosihteeriltä.

Koulutusavustus

Lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada koulunkäynnin perusteella koulutusavustusta vanhemmiltaan, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Koulutuskustannuksiin luetaan myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset. Koulutusavustuksen määrä ja sen suorittamistapa voidaan vahvistaa sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Jos koulutusavustus vahvistetaan ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, lapsen edustajana toimii lapsen lähivanhempi. Lapsen ollessa täysi-ikäinen, hän on toinen sopijaosapuoli.

Elatustuki

Jos elatusvelvollisella on alentunut tai puutteellinen elatuskyky, elatusavun saaja on oikeutettu hakemaan elatustukea Kelasta. Lisää tietoa elatustuen hakemisesta ja määrästä suoraan Kelan internetsivuilta.