Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyt

Varhaiskasvatuksen asiakasperheillä on mahdollisuus vaikuttaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen vastaamalla parhaillaan auki olevaan asiakaskyselyyn. Asiakaskysely on avoinna 11.–30.4.2018.

Päiväkodin johtaja lähestyy perheitä sähköpostilla, jossa on tarkemmat ohjeet asiakaskyselyyn vastaamisesta. Vastaamalla kyselyyn huoltajat voivat kertoa ajatuksia sekä kokemuksia lapsen varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Kyselyssä on valmiita väittämiä mm. palveluun hakeutumisesta, osallisuudesta ja yhteistyöstä sekä mahdollisuus avoimiin kommentteihin. Kyselyn vastaamiseen menee noin kymmenen minuuttia. Jos perheessä on useampi lapsi, vastataan kyselyyn jokaisen lapsen kohdalta erikseen. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Saatua palautetta hyödynnetään seuraavan toimintakauden suunnittelussa sekä tuloksista kootaan Kotkan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteiset kehittämiskohteet tulevan toimintakauden käyttöön.

Asiakaskyselyn kysymykset perustuvat Kotkan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan sekä päivähoidon laatukriteereihin. Suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä asteikolla 1-5. Lisäksi kyselyssä on mahdollisuus esittää kommentteja ja kehittämistoiveita.