Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyt

Varhaiskasvatuksen perheille suunnattu asiakaskysely 2017 toteutettiin ajalla 22.5.-16.6.2017. Asiakaskyselyn kysymykset koskettivat päivähoidon järjestämistä, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamista ja vuorovaikutusta sekä kasvatusyhteistyötä.

Vanhemmat vastaavat kysymyksiin heille muodostuneen tai välittyneen kokemuksen pohjalta. Asiakaskyselyn tarkoituksena on saada vanhemmilta palautetta lapsen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen liittyvistä tekijöistä, sen vahvuuksista ja kehittämistä vaativista asioista. Saatua palautetta hyödynnetään toimintakauden 2017 - 2018 suunnittelussa sekä koko varhaiskasvatuksessa että päivähoito-ja esiopetusyksiköittäin.

Asiakaskyselyn kysymykset perustuvat Kotkan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan sekä päivähoidon laatukriteereihin. Suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä asteikolla 1-5. Lisäksi kyselyssä on mahdollisuus esittää kommentteja ja kehittämistoiveita. Kyselyn tuloksista kootaan Kotkan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteiset kehittämiskohteet tulevan toimintakauden käyttöön.