Kulttuuriavustukset 2017

Hakuaika 14.12.2016 - 13.1.2017

Hakijoille pidetään infotilaisuus avustuksista 4.1.2017 klo 16—17 Merikeskus Vellamossa.

Kaiken kaupungin tukeman kulttuuritoiminnan keskiössä tulee olla yleisö eli kotkalaiset ja täällä vierailevat matkailijat. Kotkan kulttuurin tiekartta käy läpi Kotkan kulttuurielämän keskeisimmät haasteet ja tarjoaa reitin kehittämiselle.

Kotkan kaupungin kulttuurilautakunta myöntää hakemuksesta avustuksia ja apurahoja. Avustuksia myönnetään vuosittain kaupunginvaltuuston myöntämistä kulttuuriasiainkeskuksen määrärahoista kirjallisen anomuksen perusteella. Apurahoilla ja avustuksilla pyritään aikaansaamaan laadukasta, omaperäistä kulttuuritarjontaa kotkalaisille ja täällä vieraileville yleisöille.

Kotkan kulttuurin tiekartan alaotsikko ”yhdessä eteenpäin” tiivistää sen keskeisimmän sanoman; Kotkan kaupungin kulttuuritoimi haluaa lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä ja viedä kulttuurielämää aktiivisesti kohti tulevaa.

Kulttuurilautakunnan avustukset

Kotkan kulttuurilautakunta 8.12.2016

Avustukset ja tilat

Kotkan kaupungin kulttuurilautakunta myöntää hakemuksesta avustuksia ja apurahoja. Avustuksia myönnetään vuosittain kaupunginvaltuuston myöntämistä kulttuuriasiainkeskuksen määrärahoista kirjallisen anomuksen perusteella. Apurahoilla ja avustuksilla pyritään aikaansaamaan laadukasta, omaperäistä kulttuuritarjontaa kotkalaisille ja täällä vieraileville yleisöille. Avustus- ja apuraha- asioiden esittelijä on kulttuurijohtaja Antti Karjalainen (etunimi.sukunimi@kotka.fi).

Avustus ja apurahojen jakoa linjaa Kulttuurin Tiekartta ja suosittelemme, että hakijat tutustuvat siihen ennen hakemuksen lähettämistä.
Lisätietoja hakuun liittyen saa suoraan kaupungin palvelupiste Ruorista (ruori@kotka.fi), muissa kysymyksissä ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä kulttuuriasiainkeskukseen (kulttuuri@kotka.fi).
Avustus- ja apurahojen vuosittaisesta jaosta järjestetään infotilaisuus, jossa on mahdollisuus keskustella ja saada lisätietoa avustuksista ja jakokriteereistä. Infotilaisuus pidetään 4.1.2017 klo 16-17 Merikeskus Vellamossa.
 

Hakemuslomakkeet löytyvät tämän sivun oikeasta valikosta.

Avustusmuodot

1. Apurahat

Kulttuurilautakunta jakaa vuosittain määrärahojen puitteissa ammattitaiteilijoille suunnattuja työskentelyapurahoja.

1.1. Työskentelyapuraha

Yksi kokovuotinen työskentelyapuraha on tarkoitettu taiteilijan itsenäisen työskentelyn tukemiseen. Apurahan saajan tulee olla Kotkassa kirjoilla oleva, valtakunnallisesti tunnustettu taiteilija. Apurahaa voidaan myöntää vähintään kuuden ja enintään 12 kuukauden ajan.

1.2. Taiteilija ja kaupunkiyhteisö apuraha

Toinen samansuuruinen, myös ensisijaisesti ammattitaiteilijoille, tarkoitettu apuraha on suunnattu taiteelliseen työskentelyyn kotkalaisessa yhteisössä. Kyseessä voi olla teoksen valmistaminen
yhdessä yhteisön kanssa (esimerkiksi hoivakodin) tai yhteisölle heidän toiveensa huomioon ottaen itsenäisesti valmistettu teos.
Apurahahakemuksista tulee käydä ilmi sen käyttötarkoitus, apurahan 1.2 kohdalla kuvaus yhteisöstä ja hankkeesta. Hakemuksessa tulee myös mainita kuinka taiteilijan työ ja/tai hanke on suhteessa Kotkan vahvuuksiin ja mitä muuta rahoitusta on haettu tai saatu.
Apurahojen lisäksi ammattitaiteilijoille voidaan myöntää kohdeavustusta, erityisesti kun kyseessä on kotkalaisia yleisöjä tavoitteleva hanke, tai selkeästi Kotkan kaupunkikuvaa Kotkan ulkopuolella edistävä hanke. Ammattitaiteilijoiden kohdeavustushakemukset käsitellään samoin periaattein kuin muidenkin hakijoiden.
 

2.0. Kohdeavustukset

Kohdeavustukset on tarkoitettu kotkalaisille yleisöille suunnattujen laadukkaiden tai omaperäisten kulttuuritapahtumien ja -palveluiden järjestämiseen. Avustusbudjetti on hyvin rajallinen ja sitä voidaan
merkittävästi käyttää vain muutaman kohteen tukemiseen vuosittain. Avustukset jaetaan kahdessa kategoriassa; ’kaupunkitapahtumat ja festivaalit’ ja ’kaupunkilaiset kaupunkilaisille’.

2.1. Kaupunkitapahtumat ja festivaalit

Tässä kategoriassa pääpaino on korkeatasoisissa (sisällöllisesti ja tuotannollisesti) ja mahdollisesti jo toimintansa vakiinnuttaneissa kaupunkitapahtumissa. Odotuksena on, että nämä tapahtumat tavoittavat yhteenlaskettuna tuhansia kulttuurinkuluttajia.

2.2. Kaupunkilaiset kaupunkilaisille

Tämä avustuskategoria keskitetään kotkalaisille järjestettävien omaperäisten ja/tai laadukkaiden kulttuuriaktiviteettien järjestämiseen ammattitaiteilijoiden, harrastajien tai muiden ryhmien toimesta.
Tämän kategorian alla tullaan painottamaan useamman toimijan yhdessä tekemiä hankkeita ja avustuskriteerinä voidaan käyttää vuosittain vaihtuvaa teemaa. Vuonna 2017 teema on Suomi100. Lisätietoja juhlavuodesta: http://vnk.fi/suomi100

Tämän kategorian alla käsitellään myös toiminta-avustukset siten kuin toiminta koostuu kulttuuritapahtumien tai -toiminnan järjestämisestä. Jos esimerkiksi lauluseura järjestää 3 konserttia keväällä ja 3 syksyllä, kannattaa samalla hakemuksella hakea tukea näihin kaikkiin tai vain kaikkein keskeisimpään. Lautakunta myöntää vain yhden avustuksen vuodessa per hakija.

2.3. Kotkan uudet tapahtumat kiihdyttämö

2.3. Kotkan uudet tapahtumat kiihdyttämö

Uudet tapahtumat kiihdyttämö on tarkoitettu uusille ja ennen järjestämättömille tapahtumille, jotka tapahtuvat Kotkan alueella.
Kiihdyttämön ajatukseen sisältyy tekijöiden sitoutuminen ottaa vastaan sparrausapua, jossa kulttuuriasiainkeskuksen tuottajat suunnittelevat tapahtuman yksityiskohtia yhdessä tekijöiden kanssa ja muuta apua, joka liittyy esimerkiksi tapahtuman markkinointiin. Avustusta jaetaan maksimissaan kolmelle tapahtumalle ja 3000 euroa/tapahtuma.

Jakokriteereistä

Avustusten jaossa tullaan painottamaan yleisö- ja yhteistyönäkökulmia. Toisinsanottuna edellytämme, että hakemuksessa vastattaisiin seuraaviin kysymyksiin: kuinka hanke palvelee kotkalaisia tai täällä vierailevia kulttuurin ystäviä? Onko hankkeeseen haettu rahoitusta muualta kuin kulttuurilautakunnan avustuksista? Minkälainen yhteistyöverkosto on kyseessä? Rakentuuko hanke Kotkan vahvuuksille? Kysymysten taustaa voi selvittää Kotkan Kulttuurin tiekartasta.

Vastauksia kysymyksiin tullaan tarkastelemaan hankkeiden käsittelyssä. Yli 2000 euron hakemuksissa kehotamme myös olemaan yhteydessä kulttuuriasiankeskukseen ja keskustelemaan hankkeelle maksuttomasta tuotannollisesta yhteistyöstä (kulttuuri@kotka.fi).

Avustusbudjetti tullaan jakamaan siten, että noin kolmannes allokoidaan otsakkeen 1 alle, kaksi kolmannesta otsakkeen 2 alle.

Harkinnanvaraiset avustukset

Lautakunta varaa itselleen oikeuden myöntää yksittäisiä harkinnanvaraisia avustuksia tai palkintoja. Esimerkiksi se voi halutessaan, ja sopivan kohteen löydyttyä, palkita vuoden kulttuuriteon.

Loppuraportti

Kaikista rahoitetuista hankkeista vaaditaan lyhyt loppuraportti. Raportin tulisi sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta ja arvio sen onnistumisesta. Yleisön määrä ja tausta (sukupuoli, ikä jne.) ja palautetta kävijöiltä (joissain hankkeissa sovimme erikseen yleisötutkimuksesta).

3.0. Tilat

Avustusbudjetin lisäksi voidaan tarjota tilaa taitelijoiden ja muiden toimijoiden käyttöön markkinaehtoisesti, omakustannushintaan tai joissain tapauksissa ilman vuokraa. Myös näitä päätöksiä ohjaa Kulttuurin tiekartta ja niitä haetaan tilahakemuksen lomakkeella (www.kotka.fi/ruori) tilavarauksen yhteydessä. Päätöksiä tehdessä huomioidaan tapahtuman järjestäjän juridinen status (yritys, yhdistys tms.), tapahtuman sisältö ja ennakoidun yleisön tausta ja koko.

http://www.kotka.fi/asukkaalle/kulttuuripalvelut/tilat
 

Kulttuurin tiekartta
Tiedote 29.10.2015

Hakuaika 14.12.2016 - 13.1.2017

Hakulomakkeet

Lataa ja tallenna lomake omalle koneellesi.
Täytä pyydetyt tiedot, tallenna ja tulosta.

Palauta lomake allekirjoitettuna osoitteella:

Asiakaspalvelupiste Ruori
Kirkkokatu 6
48100 KOTKA

Kulttuurilautakunnan avustushakemus.rtf

Kulttuurilautakunnan avustushakemus.pdf

Uudet tapahtumat kiihdyttämö_hakemus.rtf

Uudet tapahtumat kiihdyttämö_hakemus.pdf

Käyttötilitys

Käyttötilityksestä tulisi selvitä kulttuurilautakunnalle seuraavat asiat:

  • Yleisömäärä ja rakenne (lapsia, nuoria, keski-ikäisiä, lapsiperheitä, sinkkuja, senioreita ym.)
  • Tapahtuman lyhyt kuvaus ja palaute yleisöltä (pidettiinkö siitä?)
  • Talous: auttoiko saamaan ulkopuolista rahoitusta (haettiinko/myönnettiinkö sitä)

Selvitysten palauttaminen on edellytys uusien hakemusten käsittelylle.


Käyttötilitys.rtf

Käyttötilitys.pdf

Käyttötilitykseen käytetään samaa lomaketta avustusmuodosta riippumatta.

Vuonna 2017 avustusta saaneita edellytetään toimittamaan raportti/käyttötilitys vuoden loppuun mennessä.

Käyttötilityslomake palautetaan kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin osoitteeseen:
Kotkan kaupunki, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Tornatorintie 99 B, 48100 KOTKA
Kuoreen tunnus: Käyttötilitys 2017

Lomakkeen voi tuoda Merikeskus Vellamon postilaatikkoon aukioloajoista riippumatta.
Ne sijaitsevat Infotaulun yhteydessä (ks. kuva)


 

Muita apurahoja

Valtakunnallisesti merkittäviä tukijoita ovat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen kulttuurirahasto ja sen maakuntarahastot

Taiteen edistämiskeskus (ent. taidetoimikunnat)

Svenska kulturfonden

Kulttuuritoimintaa tukevista säätiöistä saa tietoa Säätiöpalvelusta:
www.saatiopalvelu.fi