Kulttuuriavustukset 2018

 

MEDIATIEDOTE 2.2.2018

Kotkan kulttuuriavustukset 2018 jaettu


Kotkan kaupungin kulttuuriavustukset vuodelle 2018 on jaettu. Päätös jaosta on julkaistu Kotkan viranhaltijapäätöksissä 2.2.2018. Tarkempi jako ilmenee päätöksen liitteestä

Avustusten jaon pohjana toimii elinvoimalautakunnan vuonna 2017 käsittelemä ja hyväksymä elinvoimatiekartta, ks. www.kotka.fi/elinvoimalautakunta. Siinä linjattiin avustusten jakoperiaatteet ja painotukset.
Kulttuuriavustuksiin on varattu yhteensä 99 000 euroa vuoden 2018 talousarviossa.

Hakemusten taso oli hyvä. Yleinen jaon painotus on Elinvoiman tiekartan mukaisesti aiempien vuosien tapaan kotkalaisten ja Kotkaan tulevien yleisöjen viihdyttäminen ja ilahduttaminen laadukkailla sekä omaperäisillä tapahtumilla.
Vuonna 2018 elinvoimalautakunta päätti nostaa ja tukea kaupungin tapahtumatoimintaa, sillä tapahtumat tuovat kaupunkiin ihmisiä, talousvaikutusta ja toimeentuloa yrittäjille.

 

Kulttuuriavustukset on jaettu seuraaviin avustusluokkiin:

Taiteilijoiden työskentelyapurahoja 2 kappaletta, yhteensä 16 500 €

• Reivilä Anna (9 kk) 12 375 €
• Mandart Pekka (3 kk) 4125 €

Taiteilija- ja kaupunkiyhteisöavustus, yhteensä 16 500 €

• Kosonen Ekaterina (3 kk) 4125 €
• Nieminen Heini (6 kk) 8250 €
• Heino Olavi (3 kk) 4125 €

Lisäksi jaettiin yhteensä 66 000 € kaupunkitapahtumiin ja niiden edellytyksiin (sisältäen Uudet tapahtumat kiihdyttämöavustukset, yhteensä 9000 e).

Uudet tapahtumat kiihdyttämöavustukset (3 X 3000 €):
• Työryhmä Setälä, Heimola, Merovuo: Kotkan satamafestari 2018
• Kotkan taideseura: Uuden näyttelypaikan käyttöönotto ja toiminnan kehittäminen Kotkan Klubin yläkertaan
• Kotkan Kauppatie ry: Streetfood & Chocolate, pienpanimo ja kulttuurifestivaali kesällä 2018


Lisätietoja
Kotkan kaupunki, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut
Vt. kulttuurijohtaja, ohjelmapäällikkö Tiina Salonen
P. 0400 608997
 


Hakuaika 04.12.2017- 05.01.2018

Kaiken kaupungin tukeman kulttuuritoiminnan keskiössä tulee olla yleisö eli kotkalaiset ja täällä vierailevat matkailijat.

Kotkan kaupungin elinvoimalautakunta myöntää hakemuksesta avustuksia ja apurahoja yhteensä 99 000 euroa. Avustuksia myönnetään vuosittain kaupunginvaltuuston myöntämistä kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden määrärahoista kirjallisen anomuksen perusteella. Apurahoilla ja avustuksilla pyritään aikaansaamaan laadukasta, omaperäistä kulttuuritarjontaa kotkalaisille ja täällä vieraileville yleisöille. Avustus- ja apuraha- asioiden esittelijä on kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Lisätietoja hakuun liittyen saa suoraan kaupungin palvelupiste Ruorista (ruori@kotka.fi), muissa kysymyksissä ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin (kulttuuri@kotka.fi).
Hakemuslomakkeet löytyvät tämän sivun oikeasta valikosta.

Avustusmuodot

1. Apurahat

1.1. Työskentelyapuraha

Elinvoimalautakunta jakaa vuonna 2018 määrärahojen puitteissa ammattitaiteilijoille suunnatun työskentelyapurahan 16500 euroa Työskentelyapuraha on tarkoitettu taiteilijan itsenäisen työskentelyn tukemiseen. Apurahan saajan tulee olla Kotkassa kirjoilla oleva, valtakunnallisesti tunnustettu taiteilija. Apuraha voidaan tarvittaessa jakaa useamman hakijan kesken.

1.2. Taiteilija ja kaupunkiyhteisö apuraha

Toinen saman suuruinen, myös ensisijaisesti ammattitaiteilijoille, tarkoitettu apuraha on suunnattu taiteelliseen työskentelyyn kotkalaisessa yhteisössä. Kyseessä voi olla teoksen valmistaminen
yhdessä yhteisön kanssa (esimerkiksi hoivakodin) tai yhteisölle heidän toiveensa huomioon ottaen
itsenäisesti valmistettu teos.

Apurahahakemuksista tulee käydä ilmi sen käyttötarkoitus, kuvaus yhteisöstä ja hankkeesta. Hakemuksessa tulee myös mainita kuinka taiteilijan työ ja/tai hanke on suhteessa Kotkan vahvuuksiin ja mitä muuta rahoitusta on haettu tai saatu.

2. Tapahtuma-avustukset

Muut kuin kohdissa 1.1. ja 1.2. mainitut avustukset (yhteensä 66 000 euroa) tullaan suuntaamaan tapahtumien tukemiseen. Näihin voivat lukeutua muun muassa festivaalit, konsertit ja näyttelyt. Yhteinen nimittäjä tuetuille tapahtumille tulee olla kotkalaisille yleisöille suunnattujen laadukkaiden tai omaperäisten kulttuuritapahtumien järjestäminen. Avustusbudjetti on hyvin rajallinen ja sitä voidaan merkittävästi käyttää vain muutaman kohteen tukemiseen vuosittain.

Vuonna 2017 suuren suosion saavuttaneet uudet tapahtumat - erityisavustus sisällytetään tähän kokonaisuuteen. Uudet tapahtumat kiihdyttämö on tarkoitettu uusille ja ennen järjestämättömille tapahtumille, jotka tapahtuvat Kotkan alueella. Kiihdyttämön ajatukseen sisältyy tekijöiden sitoutuminen ottaa vastaan sparrausapua, jossa kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden tuottajat tai muut yhteistyökumppanit tarjoavat järjestäjille tukea, joka liittyy esimerkiksi tapahtuman markkinointiin. Avustusta jaetaan maksimissaan kolmelle tapahtumalle ja 3000 euroa/tapahtuma

Tämän kategorian alla käsitellään myös toiminta-avustukset siten kuin toiminta koostuu kulttuuritapahtumien tai -toiminnan järjestämisestä. Jos esimerkiksi lauluseura järjestää 3 konserttia keväällä ja 3 syksyllä, kannattaa samalla hakemuksella hakea tukea näihin kaikkiin tai vain kaikkein keskeisimpään. Lautakunta myöntää vain yhden avustuksen vuodessa per hakija.

3. Tilat

Avustusbudjetin lisäksi voidaan tarjota tilaa taitelijoiden ja muiden toimijoiden käyttöön markkinaehtoisesti, omakustannushintaan tai joissain tapauksissa ilman vuokraa. Myös näitä päätöksiä ohjaa Elinvoimatiekartta ja niitä haetaan tilahakemuksen lomakkeella (www.kotka.fi/ruori) tilavarauksen yhteydessä. Päätöksiä tehdessä huomioidaan tapahtuman järjestäjän juridinen status (yritys, yhdistys tms.), tapahtuman sisältö ja ennakoidun yleisön tausta ja koko.

http://www.kotka.fi/asukkaalle/kulttuuripalvelut/tilat

Jakokriteereistä

Avustusten jaossa tullaan painottamaan yleisö- ja yhteistyönäkökulmia. Toisinsanottuna edellytämme, että hakemuksessa vastattaisiin seuraaviin kysymyksiin: kuinka hanke palvelee kotkalaisia tai täällä vierailevia kulttuurin ystäviä? Onko hankkeeseen haettu rahoitusta muualta kuin elinvoimalautakunnan avustuksista? Minkälainen yhteistyöverkosto on kyseessä? Rakentuuko hanke Kotkan vahvuuksille?
Vastauksia kysymyksiin tullaan tarkastelemaan hankkeiden käsittelyssä.

Yli 2000 euron hakemuksissa kehotamme myös olemaan yhteydessä kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin: kulttuuri@kotka.fi

Avustusbudjetti tullaan jakamaan siten, että noin kolmannes allokoidaan otsakkeen 1 alle, kaksi kolmannesta otsakkeen 2 alle.

Harkinnanvaraiset avustukset

Lautakunta varaa itselleen oikeuden myöntää yksittäisiä harkinnanvaraisia avustuksia tai palkintoja. Esimerkiksi se voi halutessaan, ja sopivan kohteen löydyttyä, palkita vuoden kulttuuriteon.

Loppuraportti

Kaikista rahoitetuista hankkeista vaaditaan lyhyt loppuraportti. Raportin tulisi sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta ja arvio sen onnistumisesta. Yleisön määrä ja tausta (sukupuoli, ikä jne.) ja palautetta kävijöiltä (joissain hankkeissa sovimme erikseen yleisötutkimuksesta).

Hakuaika 04.12.2017-05.01.2018

Hakulomakkeet

Lataa ja tallenna lomake omalle koneellesi.
Täytä pyydetyt tiedot, tallenna ja tulosta.

Palauta lomake allekirjoitettuna osoitteella:

Asiakaspalvelupiste Ruori
Kirkkokatu 6
48100 KOTKA

Elinvoimalautakunnan avustushakemus.rtf

Elinvoimalautakunnan avustushakemus.pdf

Uudet tapahtumat kiihdyttämö_hakemus.rtf

Uudet tapahtumat kiihdyttämö_hakemus.pdf

Käyttötilitys

Käyttötilityksestä tulisi selvitä kulttuurilautakunnalle seuraavat asiat:

  • Yleisömäärä ja rakenne (lapsia, nuoria, keski-ikäisiä, lapsiperheitä, sinkkuja, senioreita ym.)
  • Tapahtuman lyhyt kuvaus ja palaute yleisöltä (pidettiinkö siitä?)
  • Talous: auttoiko saamaan ulkopuolista rahoitusta (haettiinko/myönnettiinkö sitä)

Selvitysten palauttaminen on edellytys uusien hakemusten käsittelylle.


Käyttötilitys.rtf

Käyttötilitys.pdf

Käyttötilitykseen käytetään samaa lomaketta avustusmuodosta riippumatta.

Kaikkia avustusta saaneita edellytetään toimittamaan raportti/käyttötilitys vuoden loppuun mennessä.
Koskee siis myös Tilat -avustusmuotoa!

Käyttötilityslomake palautetaan kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin osoitteeseen:
Kotkan kaupunki, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Tornatorintie 99 B, 48100 KOTKA
Kuoreen tunnus: Käyttötilitys

Lomakkeen voi tuoda Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden
postilaatikkoon Merikeskus Vellamon aukioloajoista riippumatta.
Ne sijaitsevat Infotaulun yhteydessä (ks. kuva)


 

Muita apurahoja

Valtakunnallisesti merkittäviä tukijoita ovat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen kulttuurirahasto ja sen maakuntarahastot

Taiteen edistämiskeskus (ent. taidetoimikunnat)

Svenska kulturfonden

Kulttuuritoimintaa tukevista säätiöistä saa tietoa Säätiöpalvelusta:
www.saatiopalvelu.fi