Käyttösäännöt ja maksut

Käyttösäännöt ovat voimassa Kouvolan, Kotkan, Haminan, Iitin, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kirjastoissa. Kunnan oikeus laatia käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista 1492/2016. Olet sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessasi kirjastossa, saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi.

Kirjaston tilat, aineistot ja palvelut ovat kaikkien käytettävissä.

Kirjastokortti

Kyyti-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, johon asiakkaalla on yksi kirjastokortti. Kirjastokortin ja tunnusluvun saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa Suomessa. Tunnusluku tarvitaan automaateilla lainaamiseen, aineiston varaamiseen ja uusimiseen verkkokirjastossa sekä omatoimikirjastojen sisäänpääsyyn.

Jos asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kirjastokortti on voimassa vuoden kerrallaan.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Yhteisön kirjastokortin saaminen edellyttää vastuuhenkilön nimeämistä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä allekirjoittaessaan kirjastokortin. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina aineistoa lainattaessa sekä tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Asiakas on vastuussa kirjastokortillaan lainatusta aineistosta sekä lainojensa uusimisesta ja palauttamisesta. Huoltaja tai vastuuhenkilö on vastuussa alle 15-vuotiaan lainoista.

Asiakkaan tulee ilmoittaa nimen ja yhteystietojen muutoksesta kirjastoon. Myös kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon. Kortin omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa ennen katoamisilmoitusta lainatusta aineistosta. Kirjasto asettaa kadonneeksi ilmoitetun kortin käyttökieltoon.

Lainaaminen, varaaminen, palauttaminen ja palauttamisen määräajat

Aineiston laina-aika on aineistosta riippuen 28, 14 tai 7 vuorokautta. Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston palveluajan päättyessä ja verkkokirjastossa vuorokauden vaihtuessa. Aineiston voi palauttaa mihin tahansa Kyyti-kirjastoon. Palautuksesta saa halutessaan kuitin.

Jos kirjastossa on palautusluukku, luukkuun jätetty aineisto käsitellään palautuneeksi vasta silloin, kun kirjastossa on seuraavan kerran palveluaika. Myöhästymismaksut kertyvät normaalisti palautusten kirjautumiseen saakka.

Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti enintään 100 lainaa ja 100 varausta. Aineistokohtaiset rajoitukset koskevat DVD- ja Blu-ray-levyjä (10 lainaa) ja konsolipelejä (5 lainaa). Kirjastokohtaisia rajoituksia voidaan asettaa.

Kuvatallenteiden ja konsolipelien lainauksessa noudatetaan virallisia ikärajoja.

Lainan voi uusia viisi kertaa, jollei siitä ole varauksia tai erääntyneet maksut eivät ylitä kirjaston määräämää summaa. Uusiminen on mahdollista asioimalla kirjastossa, puhelimitse ja verkkokirjaston kautta.

Aineistoa, jota ei ole Kyyti-kirjastoissa, voidaan tilata kaukolainaksi muista kirjastoista.

Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston tai käytetyn välineistön asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Kirjastopalveluiden maksuttomuus

Kirjaston maksuttomia palveluja ovat lain edellyttämällä tavalla:

 • kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaaminen ja varaaminen sekä
 • kirjaston käyttäjille annettava ohjaus ja neuvonta (tietopalvelu).

Maksut

Kirjaston palveluihin liittyvistä maksuista päättää kunkin kunnan lautakunta tai toimivaltainen viranhaltija. Lainaussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet ja maksuvelvollisuudet käsitellään käräjäoikeudessa.

Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaksu ja palautuskehotuksista sekä perintätoimenpiteistä aiheutuvat kulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjastossa tai eräpäivämuistutus ei ole mennyt perille käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Lasten ja nuorten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja. Palautuskehotuksista ja perimisestä aiheutuneet kulut veloitetaan kuitenkin asiakkaalta.

Noutamattomasta varauksesta peritään maksu lukuun ottamatta lasten ja nuorten aineistoa.

Muita kirjastoissa perittäviä kunkin kunnan päätösten mukaisia maksuja ovat esimerkiksi:

 • kirjastokortin uusiminen
 • kaukolainat
 • kopiot ja tulosteet

Osa kirjastojen tarjoamista kokoontumis- ja näyttelytiloista on maksullisia. Tilojen vuokrat löytyvät kunkin kunnan palveluhinnastoista.

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

Kirjasto on järjestyslaissa tarkoitettu yleinen paikka ja siksi kirjaston toiminnan häiritsemiseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sovelletaan järjestyslakia (612/2003). Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta esimerkiksi metelöimällä, uhkaavilla eleillä tai hyökkäävillä liikkeillä.

Kirjaston käyttäjän on käsiteltävä kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti. Kirjasto soveltaa vahingonkorvauslain (412/1974) säännöksiä tilanteessa, jossa kirjaston käyttäjä aiheuttaa kirjaston henkilökunnalle, aineistolle tai omaisuudelle vahinkoa.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määrittelemä hinta. Videotallennetta, DVD- ja Blu-ray-levyä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Korvattu aineisto jää asiakkaan omaisuudeksi, eikä kirjasto lunasta sitä takaisin.

Lainausoikeuden menettäminen

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi. 10€ ylittävät velat aiheuttavat automaattisesti lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palauttaessaan myöhässä olevan aineiston ja maksessaan kertyneet maksut.

Käyttöoikeuden menettäminen

Kunta voi asettaa kirjaston käyttäjän määräaikaiseen kirjastokohtaiseen käyttökieltoon, jos käyttäjä toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Kestoltaan kielto voi olla enintään 30 päivää. Ennen käyttökieltoa asiakasta kuullaan ja käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain (410/2015) mukaisesti.

Tietosuoja

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta asiakasrekisterissään. (Tietosuojalautakunnan päätös 56/1993) Henkilötietoja käytetään ainoastaan kirjastopalveluiden tarkoituksiin. Asiakkailla on EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennuttu. Tietosuojaselosta ja tietopyyntölomake ovat nähtävillä Kyyti-kirjastojen verkkosivuilla sekä kirjastojen toimitiloissa.

Muuta

Käyttösääntöjen soveltamisesta päättää tarvittaessa kunkin kunnan kirjastopalveluja johtava henkilö.

Maksut

Kirjaston käyttö on yleensä maksutonta. Maksullisia ovat kuitenkin:

 • Myöhästymismaksut 0,25 € / laina / vrk kaikki aineisto (enintään 5 €)
  • Lasten ja nuorten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja.
 • 1. huomautus 1 € / huomautuskirje, myös lastenaineistosta
 • 2. huomautus 2 € / huomautuskirje, myös lastenaineistosta
 • Laskutuslisä 5 € / lasku
 • Noutamaton varaus 1 €
  • Maksua ei peritä lasten ja nuorten aineistosta
 • Kaukolainamaksu
  • Kotimaasta, yleisistä kirjastoista ja Varastokirjastosta 4 €
  • Korkeakoulukirjastoista, erityiskirjastoista sekä pohjoismaista tai Baltian maista 13 €
 • Kirjastokortin uusiminen 2 €
 • Kopiot tai tulosteet 0,40 €/sivu
  • Väritulosteet 1 €/sivu
 • Muovi/paperikassi 0,20 €

Korvattavan aineiston hinnan määräytyminen ja muut korvausmaksut

Korvausperusteena on asiakkaan huolimattomuus tai vahinko, ei materiaalin kulumisesta johtuva hajoaminen. Ensisijaisesti asiakas hankkii uuden tai vastaavan aineiston vahingoittuneen tai kadonneen tilalle, toissijaisesti asiakas maksaa kirjaston määräämän korvaushinnan. Videotallennetta, DVD- ja Blu-ray-levyä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Maksettuja maksuja ei palauteta takaisin asiakkaalle.
 

Kirjat, äänikirjat, moniviestimet ja nuotit

 • Ensisijaisesti asiakas hankkii uuden tai vastaavan tilalle.
 • 5v tai sitä uudemmat hankintahinta
 • yli 5v 50% hankintahinnasta, kuitenkin vähintään 5e
 • Jos kyseessä on Kotkan kaupunginkirjaston viimeinen kappale tai muuten kokoelman kannalta merkittävä teos, kirjastolla on oikeus periä siitä harkintansa mukainen korvaus. Jos hankintahintaa ei saada selville, määräytyy korvaus edellisen vuoden aineiston keskihintojen mukaan.
 • Jos aineiston saa pienellä korjauksella käyttökuntoon 5e
 • Kadonnut yksittäinen CD-levy (kielikurssit / Moniviestimet) 10e/kpl

Lehdet

 • 1 v tai sitä uudemmat irtonumeron hinta
 • yli 1 v 50 % irtonumeron hinnasta kuitenkin vähintään 2 e

Kuvatallenteet

 • 1-50 kertaa lainatut 40 e
 • yli 50 kertaa lainatut 20 e

Konsolipelit

 • 1-50 kertaa lainatut 50 e
 • yli 50 kertaa lainatut 25 e

CD-levyt

 • Uusi vastaava tilalle
 • Korvaushinta 20 e

Jos kuvatallenteen, konsopelin tai CD-levyn hankintahinta on pienempi kuin korvaushinta, peritään asiakkaalta korvauksena hankintahinta.

Muut maksut

 • DVD- ja CD-kotelo 0,50 e
 • Kielikurssien yms. suojakotelo 5 e
 • Viivakoodi- tai rfid-tarra 0,50 e