Hyvinvointi ja terveys

Mitä tarkoittaa hyvinvoinnin edistäminen?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Se on tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Käytännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Näitä tehtäviä toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla. Edistämällä hyvinvointia parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta ja hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä kunnassa on laaja lakisääteinen pohja. Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveydenhuoltolain (1326/2010) luvussa 2 määritellään laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kunnan ylin johto eli kunnanvaltuusto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valitessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kunnan strategiseksi painoalueeksi ja hyväksyessään tavoitteet kunnan vuotuisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa, valtuusto asettaa eri hallinnonaloille velvoitteen ottaa hyvinvointi- ja terveysnäkökohdat huomioon omissa suunnitelmissaan.

Kunnan tehtävänä on seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa tietojen tuottamista esimerkiksi sosioekonomisen aseman, koulutustaustan tai asuinalueen mukaan. Kootun tiedon pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet. Tavoitteiden tulee perustua paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Tämän jälkeen määritellään tavoitteita tukevat toimenpiteet. Seurannasta ja tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain. Kerran valtuustokaudessa valmistellaan lisäksi laajempi hyvinvointikertomus.

(lähde: thl.fi)

Mitä tarkoittaa hyvinvointikertomus?

http://www.julkari.fi/handle/10024/131075

Ehkäisevä päihdetyö

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan 1.12.2015. Samalla kumottiin raittiustyölaki. Lain mukaan ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelihaittojen ehkäisy. Lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntia ja alueita kehittämään ehkäisevää päihdetyötä.

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

(lähde: stm.fi)
 

Yhteystiedot

Kotkan kaupunki
PL 205
48101 KOTKA

Hyvinvointijohtaja
Rosqvist Liisa
p. 040 065 9929
liisa.rosqvist (at) kotka.fi

Liikuntaneuvoja
Holopainen Sanna
p. 040 809 8095
sanna.1.holopainen (at) kotka.fi

Palvelussuhdeasiantuntija
Kivelä Johanna
p. 040 745 3469
johanna.kivela (at) kotka.fi

Osallisuuskoordinaattori
Piipari-Huovila Saila
p. 040 185 3285
saila.piipari-huovila (at) kotka.fi

Liikuntakoordinaattori
Renlund Tarja
p. 040 778 6375
tarja.renlund (at) kotka.fi

Hyvinvointikoordinaattori
Sipari Johanna
p. 040 778 6354
johanna.sipari (at) kotka.fi

Toimistosihteeri
Tamminen Pirjo
p. 040 570 6364
pirjo.tamminen (at) kotka.fi