10.12.2018

Valtuuston tekemät muutokset budjettiin vähäisiä

Kotkan kaupunginvaltuusto teki vain pienen, 55 000 euron lisäyksen kaupunginhallituksen ehdotukseen Kotkan ensi vuoden talousarvioksi. Valtuusto kuitenkin päätti useista tekstilisäyksistä, jotka liittyvät etenkin kaupungin talouden tasapainottamiseen.

Valtuusto haluaa, että ensisijaisena tavoitteena on vuoden 2019 tuloksen kääntäminen positiiviseksi
ja kumulatiivisen alijäämän kattaminen taloussuunnitelmavuosina 2020-2022 ja että kaupunginhallitus tarkentaa tasapainottamisohjelman tavoitteita kaupungin strategiaan perustuen vielä tämän vuoden aikana.
Talouden tasapainottamistoimien suunnittelu alkaa välittömästi tämän jälkeen, ja toimien valmistelua koordinoi kaupunginjohtajan johtoryhmä. Talouden tasapainottamisohjelma esitellään valtuustolle 28.1.2019, ja se laaditaan vastuualue- ja toimintayksikkötasolle.
Ohjelmaa valmisteltaessa kuullaan henkilöstöjärjestöjen edustajia, ja sen valmisteluvaiheita seurataan säännöllisesti kaikissa kaupunginhallituksen kokouksissa. Valtuustoryhmien puheenjohtajia informoidaan asiasta kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä kutsumalla heidät kokouksiin tämän asian käsittelyn ajaksi. Lisäksi ohjelman toteutumisesta tiedotetaan valtuustolle neljä kertaa vuodessa.

Lisäksi valtuusto päätti, että talousarviovuoden 2019 painopisteinä ovat kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden seuranta, strategiaan liittyvien toimenpiteiden sekä mittareiden tarkentaminen maaliskuun loppuun mennessä ja reagointi mahdollisiin strategian muutostarpeisiin.

Valtuusto lisäsi talousarvioon myös kappaleen, jonka mukaan vuoden 2019 aikana selvitetään ja laaditaan tutkimussuunnitelma vuoden 2020 aikana tehtävästä tutkimuksesta, jolla selvitetään kotkalaisten perheiden näkemyksiä kaupungin lapsiperheille tuottamista palveluista ja tukimuodoista.
Tavoitteena saada tietoa lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman laatimisen sekä päätöksenteon tueksi, joilla pyritään vaikuttamaan väestömäärän ja väestösuhteen positiiviseen kehitykseen. Lisäksi väestökehityksen parantamiseen tähtäävässä päätöksenteossa hyödynnetään tutkija Timo Aron tekemää muuttoliikeselvitystä.

Valtuusto päätti myös, että vuoden 2019 aikana kehitetään koulutuspoliittista johtamista luomalla toimintamalli, jolla pyritään tiivistämään vuoropuhelua, yhteistyötä ja edunvalvontaa suhteessa alueen oppilaitoksiin XAMK, EKAMI ja Kymenlaakson kesäyliopisto.

Lisäksi päätettiin, että kaupunki parantaa hiilinieluaan ja ympäristön monimuotoisuutta suojelemalla vapaaehtoisesti kaikki Metso-kriteerit täyttävät metsät.

Valtuusto päätti myös, että Kotka siirtyy muovittomiin pahvimukeihin ja tekee suunnitelman muovijätteen vähentämiseksi toiminnassaan osana ekotukihenkilötoimintaa.

Talousarvioon lisättiin myös kohta, jonka mukaan Kotkassa toteutetaan kaupungin veistoskannan ja julkisten teosten kuntokartoitus ja restaurointialan asiantuntemusta vaativien kunnostustöiden ohjeistus. Toteutus tehdään määrärahojen puitteissa asianosaisten hallintokuntien yhteistyöllä.

Liikuntatilojen osalta valtuusto haluaa, että tehdään toimintasuunnitelma, kuinka turvataan liikuntavuorot ensisijassa paikallisille toimijoille. Suunnitelman tulee olla valmis toukokuuhun mennessä. Päätettiin myös, että Kotka liittyy ns. Satakunta-hankkeeseen.

Valtuusto päätti lisäksi, että taloussuunnitelmakautena yksi Kotkan uudisrakennuksista tehdään hirsirakenteisena.

Valtuusto haluaa myös, että ensi vuoden aikana selvitetään yhteistyössä Ekamin kanssa maksuttomaan toiseen asteeseen siirtymisen mahdolliset mallit ja kustannukset.
Lisäksi talousarvioon lisättiin, että uusi lukiolaki astuu voimaan 1.9.2019. Opetushallitus antaa lukion opetussuunnitelman uudet perusteet marraskuussa 2019. Talousarviovuonna valmistaudutaan näiden uudistusten tuomiin muutoksiin. Valtuusto haluaa myös, että perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa edetään uuden oppilashallintojärjestelmän (Wilma) käyttöönotossa.

Valtuusto päätti myös, että vuoden 2019 aikana kartoitetaan erilaisia perusopetuksen laatuun vaikuttavia toimia ja tekijöitä vaikuttavuusarvioineen. Selvityksen perusteella laaditaan strategiakaudelle aikataulutettu suunnitelma talousvaikutuksineen perusopetuksen laadun ja oppilaiden varhaisen tuen kehittämisestä.
Samalla talousarviosta poistetaan lause ”Selvitetään perusopetuksen vuosiviikkotuntimäärien lisääminen ja kieltenopetuksen laajentaminen”.

Määrärahalisäykset
vain 55 000 euroa

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että talousarviosta poistetaan lause, jonka mukaan määräaikainen henkilökunta palkataan vain koulun työpäivien ajaksi. Tämä kasvattaa budjetin menopuolta 50 000 eurolla. Samalla päätettiin, että määräaikaisten kelpoisten opettajien kesäajan palkkaus selvitetään tammikuun aikana.
Valtuusto päätti myös 5000 euron määrärahalisäyksestä, joka johtuu psykologinviran muuttamisesta johtavan psykologin viraksi siten, että työajasta viidesosa on johdollisia ja kehittämistehtäviä.