08.05.2017

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja palkkiokorotukset

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi nykykokoonpanolla pidetyssä viimeisessä kokouksessaan kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2016. Samalla valtuusto hyväksyi sekä arviointikertomuksen että henkilöstökertomuksen viime vuodelta.

Katso uutinen tilinpäätöksestä http://www.kotka.fi/asukkaalle/ajankohtaista_kotkassa/101/0/kotka-konsernilta_vahva_tulos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös toimitilaohjelman vuosille 2017-2021 ja toimitilahallinnon toimenpideohjelman vuodelle 2017.

Toimitilaohjelman päätavoite on selvittää ja linjata mitä tiloja Kotkan kaupunki haluaa tai sen pitää omistaa, miten ja millä resursseilla sen tulee omistustaan hoitaa ja kuinka ja mihin tarkoituksiin sen tulee omistuksiaan käyttää. Toinen keskeinen tavoite on tehdä ne strategiset valinnat, jotka toimitilojen osalta tukevat kunnan talouden saamista kestävälle pohjalle.
Toimitilaohjelmassa linjataan toimitilahallinnon tavoitteita ja toimintatapoja. Ohjelma tekee toiminta-ajatuksesta näkyvän ja antaa suunnan kehittämiselle.

Käytännön toiminnassa tavoitteena on aikaansaada palvelutuotannon tarpeisiin soveltuvat ja toimintaa tukevat, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat, joiden ylläpito on järjestetty suunnitelmallisesti, taloudellisesti ja ongelmia ennaltaehkäisevästi.

Toimitilojen ydinongelma on tarpeettomaksi jäänyt ja kunnoltaan heikkenevä rakennuskanta, jonka ylläpitäminen tuottaa ylimääräisiä kustannuksia. Ratkaisuna on rakennuskannan vähentäminen ohjelmassa osoitetuilla tavoilla. Tulevat toimitilat määräytyvät tulevan palveluverkon perusteella. Siksi palveluverkkoa on suunniteltava pitkäjänteisesti etukäteen, ja suunnitelmaa on pidettävä ajan tasalla.

Toimitilaohjelma ottaa myös kantaa suurten ajankohtaisten kysymysten käsittelyyn:
SOTE-uudistukseen varautuminen edellyttää SOTE-käyttöön tulevien kiinteistöjen yhtiöittämisen selvittämistä. Sisäilmaongelmien ratkaisemista terävöitetään ja niiden syntyä estetään suunnitelmallisella kiinteistönpidolla. Korjausvelan taittaminen edellyttää niin ikään ylläpito- ja peruskorjausten suorittamista ajallaan sekä tarpeettomista rakennuksista luopumista. Oikea-aikainen korjaaminen edellyttää myös oikea-aikaista rahoitusta.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osalta esitetään yhteistoiminnan pääperiaatteet. Samaten linjataan kaupungin omistamien tilojen ulosvuokrauksen ja sisäisen vuokranmuodostuksen periaatteet.
Toimitilaohjelmaa täydentävät erillisenä käsiteltävät toimenpideohjelma ja kiinteistöjen salkutus.

Salkutuksessa on huomioitu myös Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n (JuKi) omistamat rakennukset.
Kaupungin omistamiin rakennuksiin sitoutuu paljon varoja. Pikaiseen koko rakennuskannan kohentamiseen ja yhdenaikaiseen lukuisista palvelurakennuksista luopumiseen ei ole mahdollisuuksia. Siksi vain pitkäjänteinen, taloudesta tarkka, laatutietoinen toimintatapa on tie, joka johtaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimitilaohjelma on laadittu yhteistyössä kaupungin eri vastuualueiden ja JuKin kanssa, ja työn aikana arvokasta evästystä on saatu kaupunginhallituksen ja -valtuuston, kaupunkisuunnittelulautakunnan sekä kaupunginjohtajan johtoryhmän tahoilta. Työ pohjautuu Kuntaliiton Harkittua omistajuutta -hankkeen tuloksiin sekä konsultti Esko Korhosen pohjatyölle.

Toimitilojen taloudellisuus ja toimivuus tehdään yhteistyössä toimitilahallinnon, ylläpidon, käyttäjien ja päättäjien kanssa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Kotkan uuden konserniohjeen, jonka luonnos on liitteenä sekä hyvinvointikertomuksen raportit vuodelta 2016 ja valtuustokaudelta 2013-2016.

Kokous- ja vuosi-
palkkioihin korotus

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että kaupungin luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioita korotetaan.

Luottamushenkilöpalkkioiden palkkiotasoa kokouspalkkioiden osalta ehdotettiin nostettavaksi siten, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouspalkkiot nousevat 22,72 % ja lautakuntien ja johtokuntien kokouspalkkiot 22,22 %. Vuosipalkkioihin, jotka ovat pääosin vuodelta 2004, on tehty yli 50 %:n tasokorotus.

Ehdotus uudeksi palkkiosäännöksi liitteenä.

Valtuusto hyväksyi palkkiosääntöehdotukseen kaupunginhallituksen tekemät muutokset, joiden mukaan:
- puolipäiväiset valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja saavat 2250 euroa kuukaudessa + matkapuhelinedun, laskentaperusteena on 4500 euron suuruinen kuukausipalkka
- kaupunginhallituksen jäsenen vuosipalkkio on 1200 euroa
- valtuustoryhmän puheenjohtajan vuosipalkkio on 500 euroa

Päätös syntyi äänestysten jälkeen, kun Vasemmistoliitto ei olisi halunnut korottaa palkkioita ollenkaan. Perussuomalaiset olisi puolestaan halunnut päinvastoin laskea kokouspalkkioita 10 prosenttia nykyisestä tasosta.
Vasemmistoliiton esitys voitti äänestyksessä perussuomalaisten esityksen lukemin 12-6, tyhjiä oli 33.

SDP teki puolestaan esityksen, jonka mukaan myös kaupunginvaltuuston tiedonantokouksesta maksettaisiin 110 euron kokouspalkkio ja että keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettaisiin vaaleista kullakin kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuva kertapalkkio, jonka vahvistaa kaupunginhallitus.
Ehdotus hyväksyttiin äänin 34-16, kun sen vastassa oli ensin Vasemmistoliiton voittanut esitys ja sen jälkeen 34-2 ja 15 tyhjää, kun vastassa oli kaupunginhallituksen esitys.

 

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat

Muokattu 13.7.2018: Korjattu toimitilahallinnon toimenpideohjelman vuosiluku