18.02.2019

Valkamankadun kiinteistösopimuksia ollaan purkamassa

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupungin ja Lemminkäinen Talo Oy:n väliset, 8.1.2014 allekirjoitetut kiinteistökaupan esisopimus ja huoltamorakennuksen kauppaa koskeva
sopimus purettaisiin seuraavasti:

  • Tontin 285-6-612-6 (As Oy Kotkan Kommodori) rakennusvelvoiteaikaa jatketaan 21.5.2021 saakka.
  • Kaupunki pidättää itsellään tonttien lunastusta koskevan 50 000 euron suuruisen vakuuden.
  • Huoltamorakennus jää kaupungille

Kaupunki solmi vuonna 2014 Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen kuuden kerrostalotontin rakentamiseksi Hovinsaarelle, Valkamakadun varteen. Lisäksi on tehty sopimus vanhan huoltamorakennuksen myymisestä yhtiölle.
Sopimuksen mukaan tontit oli tarkoitus myydä yhtiölle kaksi kerrallaan parin vuoden välein. Ensimmäiset kaksi kerrostalotonttia ja pysäköintitontti myytiin 22.5.2015 ja toinen kerrostalotonteista on rakennettu. Kaupungilla on 50 000 €:n suuruinen vakuus sopimuksen toteuttamiseksi.

Yhtiö on ilmoittanut, ettei sillä ole mahdollisuutta rakentaa toista sille myytyä tonttia kauppakirjan edellyttämässä rakennusajassa ja on hakenut jatkoa rakennusvelvoiteajalle 22.5.2021 saakka. Nykyisessä kysyntätilanteessa ei ole myöskään mahdollista ostaa lisätontteja, eikä näin ollen huoltamorakennuksen ostamiselle ole tarvetta. Yhtiö esittää, että sopimukset puretaan.

Sopimuksen teon jälkeen on rakentaminen Kotkassa vähentynyt olennaisesti. Osaltaan myös Katariinankallion kerrostalon rakentaminen on vaikuttanut Lemminkäisen hankkeeseen. Kysyntä on mahdollistanut viime vuosina enintään yhden kovan rahan omistusasuntokerrostalon rakentamisen
Kotkassa.
Sopimuksen purkamisen myötä tulee kaupungin markkinointiin neljä kerrostalotonttia Hovinsaarelta ja huoltamorakennus jää edelleen kaupungille.
Rakennuksessa on vuokralaisia. Yhtiö on asettanut kaupungille 50 000 euron vakuuden sopimuksen toteuttamiseksi, joka jää kaupungille ja sillä voidaan osittain kustantaa huoltamorakennuksen purkaminen ja maaperän puhdistus.

Satamalle tontti
2,7 miljoonalla

Kaupunginhallitus päätti lisäksi ehdottaa valtuustolle, että kaupunki myisi HaminaKotka Satama Oy:lle Mussalon satamasta tontin 285-20-9-71 ja siihen liittyvän lisäalueen tilalta Satamanlisä 285-405-18-2 seuraavin ehdoin:

  1. Tontin pinta-ala on 19 724 m2 ja lisäalueen 32 048 m2. Rakennusoikeudet ovat vastaavassa järjestyksessä 19 724 m2 ja 16 024 m2.
  2. Kauppahinta on 2 784 300 euroa, joka maksetaan viiden vuoden kuluttua kaupantekopäivästä.
  3. Omistus- ja hallintaoikeus tonttiin ja lisäalueeseen siirtyvät yhtiölle heti.
  4. Kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1927.
  5. Kaupungin ja HaminaKotka Satama Oy:n välinen tonttia ja lisäaluetta koskeva 12.2.2018 allekirjoitettu vuokrasopimus katsotaan päättyväksi kaupantekoa edeltävän kuukauden loppuun, ja kaupunki luovuttaa vuokraoikeuteen haetun panttikirjan yhtiölle.

Kaupunki on vuokrannut Hamina-Kotka Satama Oy:lle nyt myytäväksi aiotun tontin ja siihen liittyvän lisäalueen Mussalon satamasta. Yhtiö on vuokrannut alueet edelleen Steveco Oy:lle, joka ei tässä järjestelyssä saa tarvitsemiaan kiinnityksiä vuokraoikeuteen.

Asian ratkaisemiseksi on selvitetty useita vaihtoehtoja, mutta ainoaksi toimivaksi ratkaisuksi on noussut tontin ja lisäalueen myyminen satamayhtiölle.
Kauppahinta on 2 784 300 € ja se olisi tarkoitus maksaa viiden vuoden kuluttua kaupan teosta. Kauppahinta kirjautuu kuitenkin kaupantekovuodelle.
Sataman hallitus on alustavasti käsitellyt asiaa ja antanut satamajohtajalle valtuudet jatkaa asian eteenpäinviemistä. Hallitus tekee päätöksen asiasta helmikuussa.