27.11.2018

Väestön väheneminen muokkaa varhaiskasvatus- ja kouluverkon uuteen uskoon

Tuleville vuosille ennustettu väestön väheneminen Kotkassa muokkaa kaupungin varhaiskasvatus- ja kouluverkon uuteen asentoon.
Kaupungin tilaamassa ja FCG Konsultointi Oy:n tekemässä selvityksessä on laadittu kaksi päävaihtoehtoa, joissa otetaan kantaa lähinnä Karhulan alueen varhaiskasvatus- ja kouluverkkoon sekä Pihkoon koulun tulevaisuuteen. Lisäksi selvityksessä on pohdittu mm. Hovinsaaren ja Metsolan koulujen tulevaisuutta.

Selvityksen ensimmäisessä vaihtoehdossa Karhulaan rakennettaisiin uusi päiväkoti-koulurakennus lukiokoulutukseen asti. Lisäksi rakennettaisiin uusi koulu Pihkooseen.

Karhulaan tulevaan uuteen rakennukseen yhdistettäisiin Karhulan yläaste ja lukio, Hakalan, Helilän ja Rauhalan koulut sekä Alahovin, Helilän, Metsäkulman, Raitin, Rauhalan ja Käpylän ja mahdollisesti Malmingin päiväkodit.
Uudessa toimintayksikössä olisi hyötyneliöitä runsaat 8300 ja se palvelisi 1190 lasta ja nuorta.
Hankkeen kustannukseksi selvitys arvioi 29,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Pihkoon uuden koulun rakentamisen arvioidaan maksavan 6,7 miljoonaa. Uudisrakennusten kokonaisinvestoinnin arvio olisi siis 35,9 miljoonaa euroa.

Selvityksessä on tutkittu myös tämän ykköspäävaihtoehdon variaatiota, jossa Pihkooseen ei rakenneta uutta koulua vaan koulun toiminta siirretään muihin yksikköihin. Kokonaishankkeen arvioitu kustannus putoaisi tässä variaatiossa 26,5 miljoonaan euroon.

Toisessa vaihtoehdossa rakennettaisiin Karhulaan erilliset päiväkoti, alakoulu ja yläkoulu sekä Pihkoon koulu. Tässä vaihtoehdossa lukiolle ei toteuteta uusia tiloja.
Hankkeen laajuus olisi 890 lasta ja nuorta ja se toteutettaisiin erillisinä hankkeina.
Päiväkodin kustannuksiksi selvityksessä arvioidaan 3,6 miljoonaa euroa, alakoulun 7,8 miljoonaa euroa, yläkoulun 13,4 miljoonaa euroa ja Pihkoon uuden koulun 6,7 miljoonaa euroa.
Myös tässä vaihtoehdossa on tarkasteltu toista variaatiota, jossa lukion lisäksi myös Pihkoo jätetään toteuttamatta.

Hovinsaaren ja Metsolan koulut lakkaavat

Karhulan alueen lisäksi nyt valmistunut selvitys varautuu lapsimäärien vähetessä myös muiden kaupunginosien kouluverkon supistamiseen.
Selvityksessä ehdotetaan, että Hovinsaaren koulu (kuvassa) lakkaa vuoteen 2024 mennessä ja koulun oppilaat siirretään Kotkansaaren yhtenäiskouluun.
Metsolan koulun toiminta loppuisi jo vuonna 2019 ja sieltä 1-6-vuosiluokat siirtyisivät uusiin tiloihin Langinkosken kouluun.

Lähtökohtana lapsi- ja oppilasennusteet

Nyt valmistunut varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvitys perustuu prosessiin, jossa kaupunki ensin, alkuvuodesta 2018, toteutti kouluverkkoselvityksen Pihkoon ja Karhulan alueilta ja sen jälkeen, kesällä 2018 varhaiskasvatusselvityksen koko kaupungin alueelta.
Osaselvityksiä laadittaessa havaittiin, että koko kaupungin varhaiskasvatusta ja perusopetusta tulisi tarkastella kokonaisuutena. Kaupunki päättikin kesällä 2018 laajentaa tarkastelun koskemaan koko kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa.

Nyt valmistunut selvitys perustuu paitsi kaupungin toimittamiin aineistoihin, myös Tilastokeskuksen väestötietoihin ja aikaisemmin laadittujen varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvitysten aineistoihin sekä loppukesästä 2018 Kotkan kaupungissa koottuihin tietoihin.

Selvityksessä todetaan, että Kotkan kaupungin väestökehitys on 2010-luvulla ollut ennustettua synkempää. Selvitystyötä varten on laadittu tarkennettuun väestöennusteeseen perustuva trendiennuste, jonka lähtökohtana ovat toteutuneet väestömuutokset.

Trendiennuste on laadittu vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 väestötietojen pohjalta. Mikäli kehitys jatkuisi toteutuman kaltaisena, laskelman perusteella alle kouluikäisten määrä vähenisi 1 082 lapsella vuoteen 2032 mennessä.
Tilastokeskus on ennustanut lapsimäärän vähenevän 187 lapsella vuoteen 2032 mennessä. Trendiennusteen perusteella varhaiskasvatusikäisten määrä vähenee ennustettua synkemmin ja varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen tarve vähenee tällöin yli 500 hoitopaikalla vuoteen 2032 mennessä. Esioppilaiden määrä vähenisi 190 lapsella.

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan perusopetusikäisten lasten määrä vähenee 8 prosenttia vuoteen 2032 mennessä. Vuoteen 2032 mennessä tämä tarkoittaa lukumäärällisesti 383 lasta nykyistä vähemmän.
Tätä selvitystä varten laadittiin trendiennuste vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 väestötietojen pohjalta. Trendiennusteen perusteella peruskouluikäisten määrä vähenisi 1 525 lapsella vuoteen 2032 mennessä.

Kotkan kaupungin toimittamien väestörekisteri- ja oppilastietojärjestelmäpohjaisten tietojen pohjalta voidaan puolestaan todeta, että lasten ikäluokkien pieneneminen on ollut pitkän aikavälin suunta lähes koko 2000-luvun. Kahden vuosikymmenen aikana ikäluokkien koot ovat laskeneet lähes 550 lapsesta alle 400 lapseen.

Tilastojen mukaan alle kouluikäisten ikäluokat pienenevät ja näin varhaiskasvatusikäisten kokonaismäärä pienenee. Vuosina 2012- 2017 syntyneiden ikäluokkien suurimman ja pienimmän ikäluokan erotus on noin sata lasta.

Lisäksi perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän kehityksestä on mahdollista laatia ennuste lukuvuoteen 2023-2024 asti. Laaditussa ennusteessa ovat mukana esioppilaat ja ennuste perusopetuksen alaisista pidennetyn oppivelvollisuuden 5-vuotiaiden määrästä.
Oppilasmäärä vähenee viidessä vuodessa 445 oppilaalla. Lukuvuoden 2018-2019 tiedoissa on mukana 40 valmistavan opetuksen oppilasta. Perusopetuksen oppilasmäärä laskee lukuvuodesta 2018-2019 lukuvuoteen 2024-2025 mennessä 515 oppilaalla.

Myös esi- ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 ikäisten lasten ennuste on laskeva. Oppilasennusteen mukaan vuoteen 2024 mennessä esiopetusikäisten ja alakouluikäisten lasten määrä vähenee 450 lapsella. Lukuvuoden 2024-2025 alkuun mennessä perusopetuksen alakouluikäisten lukumäärä laskee 483 lapsella.

Yläkouluikäisten lukumäärä pyörii 1 234 ja 1 577 oppilaan välillä vuosina 2018-2031. Yläkoululaisia on enimmillään lukuvuonna 2022-2023, jolloin oppilasmäärä on 1577 eli 30 nykyistä enemmän. Tämän jälkeen oppilasmäärä kääntyy laskuun ja lukuvuoden 2030-2031 ennuste on, että oppilaita on 313 nykyistä vähemmän.

Kotkan hyvinvointilautakunta merkitsi varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvityksen tiedoksi kokouksessaan 27.11. ja lähetti sen lausuntokierrokselle. Seuraavan kerran lautakunta käsittelee asiaa helmikuussa 2019.

Liitteinä:

Varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvitys (pdf)

Selvitystä esittelevä diasarja (pdf)

Koulukohtaiset kortit (pdf)

Päiväkotikohtaiset kortit (pdf)