11.03.2019

Uteliaita kokeiluja taidekasvatuksen ja kouluopetuksen risteyksissä

Lasten ja nuorten kulttuuriverkosto Koppa järjestää Kotkassa, Yhteisötalo Messillä perjantaina 22. ja lauantaina 23.3. koulutuksen, jossa esitellään ja koetellaan käytännön työpajoissa taidekasvatuksen ja kouluopetuksen yhdistäviä, yli oppiainerajojen opetus- ja kasvatustoimintaa tukevia työmuotoja.

Koulutus on suunnattu ala- ja yläkoulujen opettajille, taidekasvattajille ja taidelaitosten yleisötyön tekijöille. Koulutussisältöjen alustajina ja työpajojen pitäjinä toimii niin ikään opettajia, taidekasvattajia, yleisötyöntekijöitä ja tuottajia.

Lasten ja nuorten kulttuuriverkosto Koppa on Kymenlaakson kuntien ja Loviisan alueella toimiva, tiivistä yhteistyötä tekevä verkosto, joka järjestää yhdessä mm. Lasten Kulttuuriviikot vuosittain helmikuussa.
Tapahtumayhteistyön lisäksi Koppa koordinoi yhteistyössä koulujen kanssa kolmenlaisia taidekasvatustoimintoja: jatkuvana toimintana kouluopetukseen sisältyvät
kulttuurikasvatussuunnitelmat, eli Kulttuuripolku sekä projektiluonteisina ponnistuksina Taidetestaajat - ja Utelias luokka -hankkeet.

Koulutuspäivien työpajoissa osallistujat pääsevät jakamaan toistensa kanssa kokeiluja ja kokemuksia näiden kolmen toiminnan näkökulmasta. Olennaista työskentelyssä on
moninäkökulmaisuus ja -alaisuus sekä oppilaslähtöisyys taiteen kentän ja koulun keskinäisessä yhteistyössä.

Koulutuksessa halutaan nostaa esiin sekä hyvin toimivia yhteistyön käytäntöjä että niitä kysymyksiä, jotka yhteistoiminnassa hiertävät ja kaipaavat lisää huomiota ja ymmärryksen kartuttamista. Koulutuksen teemat antavat näihin aiheisiin oivallisia näköalapaikkoja.

Koulutuksen näkökulma ja sisältö ovat ajankohtaisia lastenkulttuurin verkostoille myös valtakunnallisesti. Tästä syystä osa Kotkan koulutuksen osioista tullaan myös videoimaan koulutuskäyttöä varten. Videoinnista vastaa Kotkan Lasten kulttuurikeskuksen kanssa sen pitkäaikainen yhteistyökumppani Osku Media.