04.06.2019

Työtyytyväisyys Kotkan kaupungilla hyvällä tasolla

Kotkan kaupungilla toteutettiin huhti-toukokuussa Parempi Työyhteisö (ParTy)® -ilmapiirikysely. Kysely on kehitetty Työterveyslaitoksella ja se toteutettiin organisaatiossamme edellisen kerran vuonna 2016.

Kaikkien yksiköiden tulokset huomioituna eli koko kaupungin tulosta tarkasteltaessa voidaan todeta tulosten olevan yleisellä tasolla sangen myönteisiä. Kotkan kaupungin tulos on monilta osin parempi kuin edelliskerralla vuonna 2016 mitattuna. Lisäksi useassa kyselyn osiossa Kotkan kaupungin tulos oli parempi kuin Työterveyslaitoksen 26 000 vastaajaa kattavassa vertailuaineistossa.

Erityisesti lähiesimiestyötä koskevat tulokset olivat merkittäviä: myönteisiä ja edelleen hyvään suuntaan kehittyneitä. Esimiehiltä koettiin saatavan hyvin tukea, apua ja tietoa työhön. Esimiehet arvioitiin lisäksi tasapuolisiksi ja työntekijöiden näkemyksiä huomioiviksi. Myös kaupungin ylintä johtoa koskevat arviot olivat parantuneet.

Koetussa työstressissä ei ollut Kotkan kaupungin tasolla muutoksia edelliseen kyselyyn (2016) verrattuna. Työstressin määrä on Kotkan kaupungilla vertailuaineistoon verrattuna keskimääräistä tasoa. Kehityskeskusteluja oli käyty aiempaa enemmän. Yleinen työtyytyväisyys oli noussut jonkin verran, samoin kuin työstä innostumisen kokemukset. Lisäksi työyksiköiden välisen yhteistyön arviot olivat keskimäärin parantuneet ja ne olivat selvästi Suomen keskiarvoa paremmalla tasolla.

Eri työyksiköiden tulokset poikkeavat luonnollisestikin toisistaan. Osassa työyhteisöitä arviot ovat hyvinkin myönteisiä ja osassa taas selvästi kriittisempiä. Kyselyssä annetuissa avovastauksissa työntekijät ovat kuvanneet arkea kuormittavia tekijöitä omin sanoin, ja niissä nousevat kielteiset seikat, muun muassa kiire, resurssien niukkuus sekä haastavat asiakkaat.

Vastaajia Kotkan kaupungilla oli kaiken kaikkiaan 1162. Vastausprosentti oli 63 (vuonna 2016 vastausprosentti oli 54).

Koko Kotkan kaupungin kyselytulokset käydään läpi kaupungin johtoryhmässä, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa sekä yhteistoimintaneuvottelukunnassa ja pääluottamusmiesjaostossa. Esimiesinfossa sekä erillisessä koulutustilaisuudessa vahvistetaan esimiesten valmiuksia hyödyntää tuloksia.

Työyksiköt saavat omat tulosraporttinsa alkukesän 2019 aikana ja tulokset käsitellään henkilöstön kanssa viimeistään alkusyksyn aikana. Tarvittaessa tukea tulosten käsittelyyn tai jatkotoimenpiteisiin saa henkilöstöpalveluista, työsuojelun toimijoilta sekä pääluottamusmiehiltä. Ilmapiirikyselyn tulokset toimitetaan tiedoksi myös työterveyshuoltoon.

Kyselyn tulokset (pdf)