12.06.2019

Suuntaviivat Karhulan kanjonin kattamiseksi on selvitetty

Kotkan kaupunkisuunnittelun Karhulan keskustan osayleiskaavaa varten laatima selvitys Karhulan kanjonin kattamisesta on valmistunut.
Selvityksessä tarkastellaan kattamisen vaihtoehtoja kevyemmistä moottoritien haittavaikutuksia pienentävistä ratkaisuista, viihtyisyyttä ja pienimuotoisempaa rakentamista mahdollistaviin siltoihin ja massiivisempiin tunneliratkaisuihin saakka.

”Kanjonin kattaminen on ollut esillä pitkään ja tähän saakka sitä on tarkasteltu lähinnä hankelähtöisesti sen osalta, mitä kannen päälle voisi rakentaa. Tämä on ensimmäinen selvitys, jossa arvioidaan konkreettisesti mitä kanjonin kattaminen tarkoittaisi olemassa olevien rakenteiden, kattamista koskevien säädösten ja niistä muodostuvien kustannusten valossa. Nyt tehty tarkastelu konkretisoi keskustelua myös mahdollisten kumppaneiden suuntaan”, toteaa Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen.

Selvityksessä tarkasteltiin kattamista
viiden esimerkkitarkastelun avulla

Kanjonin kattamista tarkasteltiin selvityksessä viiden esimerkkitarkastelun avulla, jotka ovat:

• VE 0: Nykytilanteen parantaminen eli haittavaikutusten vähentäminen (mm. meluntorjunta) ja viihtyisyyden lisääminen (mm. katutilojen uudistaminen, vihreyden lisääminen)
• VE 1 ja VE 2: Kattaminen osittain silloilla
• VE 3: Kattaminen kokonaan tunnelina
• VE 4: Vaakasuuntainen melusuojaus

Vaihtoehtojen kustannukset on arvioitu suuntaa-antavasti siten kuin se tällä suunnittelutarkkuudella on mahdollista.
Jokaisen vaihtoehdon toteutustavoissa on paljon yksityiskohtia, jotka voivat vaikuttaa kustannuksiin merkittävästikin. Olennaista on kuitenkin tunnistaa kustannusten kokoluokat ja tiedostaa se, että suunnittelun edetessä yksityiskohtaisemmiksi myös kustannusarviot tarkentuvat.

• VE 0 Nykytilanteen parantaminen 2,0 – 2,5 M€
• VE 1 Kattaminen osittain sillalla 6,0 – 8,2 M€
• VE 2 Kattaminen osittain usealla sillalla 8,4 – 11,8 M€
• VE 3 Kattaminen kokonaan tunnelilla 23 – 28 M€
• VE 4 Vaakasuuntainen melusuojaus Ei kustannustarkastelua

”On selvää, että siltojen rakentaminen ei ole halpaa puuhaa tunneleista puhumattakaan. Summia arvioitaessa täytyy kuitenkin huomioida minkälaista lisäarvoa ja uusia avauksia ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa. Onhan Kotkassa tehty lukuisia suuria päätöksiä aiemminkin, kuten esimerkiksi sataman siirto Mussaloon, Norssalmen siltojen rakentaminen, öljysatamasta viihtyisä puistoalue ja parhaillaan keskustellaan Kantasataman kehittämisestä. Oikealla hetkellä oivalluksilla ja osuvilla kumppanuuksilla suuretkin asiat ovat mahdollisia”, muistuttaa Kotkan yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski.

Karhulan keskustan
osayleiskaavan valmistelu jatkuu

Kanjonin kattamista tarkastellaan ja tehtyä selvitystä hyödynnetään jatkossa Karhulan keskustan osayleiskaavan muiden selvitysten, kuten täydennysrakentamisselvityksen, liikennesuunnitelman sekä maisema- ja viherrakennesuunnitelman, osana ja itse yleiskaavaluonnoksen valmistelussa.
Lisäksi se tuo itsessään lisätietoa kanjonin kattamiseen liittyvään keskusteluun ja toimii lähtökohtaisena arviointityökaluna kanjonin kehittämisehdotuksille.
 

VE 3. Havainnekuva yläviistosti lännestä päin.