25.09.2019

Seudulta taas vahva edustus Pietarin Kotka-päivässä

Pietarissa perjantaina 27.9. järjestettävässä Kotka-päivässä on jälleen mukana edustava joukko Kotkan seudun toimijoita ja tapahtumaan liittyy useita asiakokonaisuuksia.

Vuodesta 2013 lähtien järjestetyssä ja nyt jo jokavuotiseksi muodostuneessa tapahtumassa hankkeitaan ja toimintaansa ovat edistämässä Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, HaminaKotka Satama Oy, kehittämisyhtiö Cursor, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, tutkimuskeskus Merikotka, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja Kotkan-Haminan seudun matkailupalvelut.
Tapahtuma järjestetään virtuaalitodellisuuden keskus KOD:ssa, joka sijaitsee lähellä Pietarin Suomi-rautatieasemaa.
”Vuosittainen Kotka-päivä on tehokas tapa ylläpitää suhteita venäläisiin kumppaneihin ja luoda uusia verkostoja. Lisäksi päivä tuo Kotkalle ja koko seudullemme medianäkyvyyttä ja luo positiivista imagoa sekä uusia yhteistyö- ja hankeavauksia”, kertoo Cursorin Venäjän myyntipäällikkö Sergey Troshkov.

Sopimus Russian-Finnish
Life Science Park -hankkeesta

Kotkan kaupunki allekirjoittaa tapahtuman yhteydessä Pietarin kaupungin kanssa sopimuksen, joka koskee kesällä käynnistynyttä EU-rahoitteista Russian-Finnish Life Science Park -hanketta.
Hankkeessa kehitetään lääke-, elintarvike- ja pakkausalaan liittyvää Pietarin bioteknologian tiede- ja yrityspuistoa sekä aktivoidaan erityisesti Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten ja muiden toimijoiden välistä innovaatioyhteistyötä, yhteisiä tuotekehityshankkeita sekä edesautetaan yritysten kansainvälistymistä.
Russian-Finnish Life Science Park -hankkeen pääpartneri on pietarilainen St. Petersburg Technopark JSC, joka kantaa hankkeessa päävastuun. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,5 M€. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Pietarin kaupunki ja muut julkiset organisaatiot Venäjällä.

Kotkan kaupungin osahankkeen kokonaisbudjetti on 507 950 euroa. Kaupungilla ei ole hankkeessa omarahoitusosuutta. Kotkan rooli hankkeessa on edesauttaa hankkeen tavoitteiden toteutumista Suomen puolella, ja luoda rajanylittäviä yhteyksiä eri toimijoiden välille.
Yksi tavoitteista on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMKin ja Pietarin teknologiapuiston yhteistyö koulutuksessa ja tutkimuksessa.
Hanke tuo myös mahdollisuuden uuden sisällön tuomiseen XAMKin uudelle kampukselle. Hankkeen tuloksena Kotkaan syntyy Life Science Park ”demo-zone” – puistossa kehitettyjen tuotteiden ja ratkaisujen fyysinen esittelytila.

Kotka on hankkeessa Pietarin teknologiapuiston ainoa kumppani. Kotka-päivän yhteydessä allekirjoitettava sopimus astuu voimaan, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lisämäärärahan talousarvioon.

Työpaja Pietarin
some-vaikuttajille

Kotkan kaupungin viestintäyksikkö järjestää päivän aikana työpajan Pietarin alueen some-vaikuttajille ja mediatoimistoille. Työpajalla haetaan Kotkalle lisää näkyvyyttä Venäjällä ja ideoidaan parhaita tapoja tuoda kaupunkia esille. Samalla markkinoidaan kotkalaisia some-vaikuttajia paikallisille mediatoimistoille.

Kotkan edustajat tapaavat Pietarissa myös taide- ja kulttuurihistoriallisen museon Eremitaasin varatoimitusjohtajan Aleksander Prohorenkon, jonka kanssa on tarkoitus keskustella yhteistyöstä maailmankuulun museon ja Kotkan kaupungin välillä liittyen mm. ensi vuonna Kotkassa järjestettävään Ruotsinsalmi-teemavuoteen ja -näyttelyyn.

HaminaKotka Satama Oy:n edustajat tapaavat Pietarissa torstaina hankekumppaneitaan, jotka liittyvät meneillään olevaan Kotka Pax -projektiin.
Sen tarkoituksena on kehittää HaminaKotkan sataman liikenneinfrastruktuuria Kantasatamassa tavoitteenaan valmius operoida säännöllistä, ympärivuotista matkustajalauttaliikennettä Kotkan ja Pietarin välillä.
Kantasataman tiloja rakennetaan ja muokataan matkustajaliikenteelle sekä tulli- ja rajatarkastuksille soveltuviksi. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma rahoittaa projektia 2 miljoonalla eurolla.

HaminaKotka Satama toimii projektin päätoteuttajana ja rakentaa matkustaja- ja rahtiterminaalin vaatiman satamainfrastruktuurin, joka mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan lähtöselvityksen sekä tarjoaa puitteet tulli- ja rajatarkastustoiminnoille.
Pietarin matkustajasatama "Marine Facade" avustaa HaminaKotkan satamaa kehittämään matkustajaliikennettä oman kokemuksensa pohjalta, ja vastaavasti hyödyntää HaminaKotkan kokemusta matkustajalauttaliikenteen mukana kulkevan rahtiliikenteen käsittelystä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk järjestää Kotka-päivän yhteydessä Xamk – International University -seminaarin, jonka tavoitteena on esitellä oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa ja käynnissä olevia TKI-hankkeita sekä tarjota mahdollisuuksia yhteistyölle ja verkostoitumiselle eri partnerioppilaitosten henkilöstön kesken.

Seminaarissa esittäytyvät Xamkin kansainvälinen toiminta, avoin ammattikorkeakoulu ja viisi Kotkan ja Pietarin välistä TKI-hanketta. Suomen suurimmassa avoimessa ammattikorkeakoulussa voi syksystä lähtien opiskella myös venäjänkielisiä opintojaksoja.

Lisäksi Xamk käy Kotka-päivän aikana neuvotteluja hankekumppaneidensa kanssa. Näitä ovat mm. Valtion hydrologian instituutti (State Hydrological Institute), Pietarin Valtionyliopisto, Amiraali Makaroville nimetty valtionyliopisto (Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping) ja Pietarin valtiollinen teollisuusteknologian ja muotoilun yliopisto (Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design).

Merikotka-tutkimuskeskus puolestaan järjestää yhdessä Xamkin ja Turun yliopiston kanssa yhteisen tapaamisen GetReady-hankkeen venäläiskumppaneiden, Eco-Express-Service LLC, Pietarin valtiollisen hydrologian instituutin ja Pietarin valtiollisen yliopiston kanssa.
GetReady-hankkeen tavoitteena on edistää itäisen Suomenlahden rannikkoalueiden kestävää käyttöä. Kotka-päivän tapaamisessa tarkennetaan hankkeen työsuunnitelmaa ja selvennetään osatavoitteita.
Lisäksi Merikotka osallistuu Xamkin tilaisuuteen, jossa esitellään GetReadyn ohella myös sisävesiliikenteen kehittämiseen liittyvä INFUTURE-hanke.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin delegaatio tapaa Pietarissa kaikkiaan seitsemän yhteistyötahon ja -koulun edustajia ja päivittää keskinäisiä yhteistyösopimuksia. Koulutusaloista ollaan vahvistamassa ja monipuolistamassa erityisesti merenkulun yhteistyöoppilaitosverkostoa.
Uutena avauksena on Kotkan-Pietarin yhteistyösopimuksen Taitaja-Skills -yhteistyöhön liittyen Pietarin alueellisen SKILLS-päällikön tapaaminen ja hänen kanssaan sopiminen tarkemmin SKILLS:seihin valmistautumisesta ja vierailuista.

Ekamin yhteistyö Pietariin pitää sisällään kansainvälistä harjoittelua, oppilaitosvierailuja ja yhteistyötä yrityskoulutusten toteuttamisessa. Vuosittain Ekamista lähtee Pietariin noin 20 opiskelijaa ja puolestaan Ekami vastaanottaa noin 20 opiskelijaa. Eniten yhteistyötä tehdään rakennus- ja matkailualalla.

Myös Ekamin henkilökunnan tutustumis- ja benchmark -käynnit ovat tärkeä osa toimintaa. Tällä hetkellä vierailuja tehdään ensisijaisesti OPHn Venäjä-verkoston rahoituksella. Koulutusliiketoiminnassa suomalaiseen koulutukseen liittyvät matkailupalvelut ovat nouseva trendi ja siihen tullaan panostamaan myös Pietarin alueen osalta. Ekamin tytäryhtiö myy pietarilaiselle merenkulun yhteistyöoppilaitokselle pienimuotoisesti alan täydennyskoulutusta. Venäläisiä asiakkaita kiinnostaa myös maailmanlaajuisiin ammattitaitokilpailuihin liittyvä osaaminen.

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspy puolestaan neuvottelee Pietarissa InnoMent-hankkeestaan, joka käynnistyi kesäkuun alussa ja kestää aina toukokuuhun 2022.

Hanke toteutetaan Pietarissa ja Kaakkois-Suomen alueella ja sen tarkoituksena on lisätä kohdealueiden mielenterveystyön osaamista liittyen perheiden kanssa tehtävään mielenterveystyöhön, kulttuurin hyvinvointia edistävien vaikutusten kehittämiseen ja osallisuutta edistävien menetelmien käyttöön.
Lisäksi hanke edistää mielenterveysasiakkaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä vähentää stigmatisaatiota.

Hankkeen pääpartneri on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja pietarilaiset partnerit ovat Skortsov-Stepanoville nimetty sairaala numero 3 sekä Pietarin kaupungin psykoneurologinen dispanser numero 5. Lisäksi hankkeen suomalaisena partnerina toimii FinFami Uusimaa ry, joka tuo hankkeeseen perhetyön erityisosaamista.

Kotkan-Haminan seudun matkailupalvelut järjestää päivän aikana pyöräilymatkailuun liittyvän matkailuseminaarin ”Kotkan-Haminan seutu – 600 pyöräilykilometriä”, jonne on kutsuttu venäläisiä matkanjärjestäjiä. Seminaarissa kerrotaan pyöräilykohteista ja reiteistä sekä käytännön työkaluista pyöräilymatkan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Kotka-päivän kunniaksi Kotkan-Haminan seudun matkailu toteuttaa yhteistyössä Visit Finlandin kanssa syys-lokakuun aikana kattavan kuluttajamarkkinointikampanjan Pietarin alueella. Mukana on useampi seudun matkailuyritys sekä LuxExpress.

Kotka-päivään osallistuu myös tänä vuonna Kotka-Hamina seudun kaupungin- ja kunnanjohtajista sekä luottamushenkilöjohdosta koostuva seutuvaliokunta, joka mm. tapaa Smolnassa Pietarin kaupunginjohtoa.

Kotka-päivä päättyy Ruotsinsalmi-aiheiseen luentoon ”Kotka ja Ruotsinsalmi – Idän ja lännen taistelukenttä 1788-1790” ja sen jälkeen järjestettävään vastaanottoon, jonne on kutsuttu kaikkien Kotka-päivään osallistuvien tahojen yhteistyökumppaneita ja asiakkaita sekä Pietarin mediaa.

*****
Kotka-päivän kaikki tapahtumat järjestetään tänä vuonna samassa paikassa, lähellä Pietarin Suomi-asemaa sijaitsevassa virtuaalitodellisuuden keskus KOD:ssa. (kuva: Virtuaalitodellisuuden keskus KOD)