21.10.2016

Selvitys: "Hankinnat vaikuttavat alueen elinvoimaan"

Kotkan-Haminan seutukunnan hankintoja koskeva selvitys on valmistunut. Se kuvaa kunnallisten hankintojen alueellista jakautumista sekä osoittaa mahdollisuuksia hankintojen paikallisuusasteen nostamiseksi.

Selvityksen keskeisiä teemoja ovat elinvoima-ajattelun ja innovatiivisten hankintojen kehittäminen seudulla. Selvitystyö osoittaa, että hankintojen kohdentamisella on suuret aluetaloudelliset vaikutukset. Seutukunnan kuntien tekemät hankinnat tuottavat satoja työpaikkoja seutukuntaan, maakuntaan ja koko maahan.

Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm käsittelee selvitystä puheenvuorossaan Kotkan-Haminan seudun Hankintapäivässä perjantaina 21.10. Hän muistuttaa, että jos hankintojen kohdentuminen alueelle kasvaa 10 %, se voi tuoda alueelle kymmeniä, jopa 50 uutta työpaikkaa.

Suosituksena elinvoiman vahvistaminen

Selvitys suosittelee järjestelmällisen elinvoima-ajattelun ja hankintojen strategisen suunnittelun käyttöön¬ottoa niin, että kunnat ylimmältä tasolta alkaen tukevat ja ohjavat hankintojen toteuttamista.

Myös innova¬tiivisia hankintoja kannattaa selvityksen mukaan kehittää – niiden on havaittu parantavan hankintojen laatua ja alentavan niiden kustannuksia.

Lisäksi hankintoja kannattaa mahdollisuuksien mukaan jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotta myös paikallisilla pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.

Hankin¬tatoiminnan kehittämiseksi tarvitaan myös jatkuvasti päivittyvää hankinta¬osaamista ja lisäksi hankintojen kohdis¬tumista tulee voida seurata kuntien kirjanpito-järjestelmien kautta. Tämä voidaan toteuttaa kirjaa¬malla ostolaskuista toimittajan sijainti halu¬tulla aluetasolla.

Alle kolmannes alueelta nyt

Selvitys osoittaa, että alueen hankinnoista vain hieman alle kolmannes toteutetaan tällä hetkellä oman seutukunnan alueelta. Pääasiassa tämä johtuu siitä, että suurinta osaa hankittavista tavaroista ja palve¬luista ei ole saatavana oman seutukunnan alueelta.

Hankintojen suuntautumista seutukunnan ulkopuolelle selittävät osin myös kilpailutuskäytännöt, jotka eivät kaikissa tapauksissa anna paikallisille toimijoille riittä¬vää mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuihin. Useimmiten tämä on seurausta siitä, että paikallisilla toimijoilla ei ole riittävää tuotantokapasiteettia tai tarvittavaa osaamista suurissa tarjous¬kilpailuissa menestymiseen.

Selvityksen tilasivat Kotkan kaupunki ja Cursor Oy ja sen toteuttamisesta vastasi Oxford Research Oy elo-syyskuussa 2016. Työ on toteutettu hankinta-alan asiantunti¬joiden ja kuntien virkamiesten haastatteluiden pohjalta ja siinä on hyödynnetty myös alueen kuntien ja kaupunkien kirjanpitomateriaalia.

LIITE: Raportti: Kunnalliset hankinnat
Kuntien tekemien hankintojen paikallisuusasteen lisäämisen mahdollisuudet Kotkan-Haminan seutukunnassa