09.09.2019

Lukioselvitys lähtee lausuntokierrokselle

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9. lähettää vastavalmistuneen selvityksen kaupungin lukiokoulutuksen tulevaisuuden näkymistä ja rahoituksen mahdollisista muutoksista lausuntokierrokselle. Kaupunginhallitus ei ottanut kantaa itse selvityksen sisältöön.

Lausuntoa pyydetään Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymältä ja sen jäsenkunnilta, Kotkan kaupungin nuorisovaltuustolta, Kotkan lyseon ja Karhulan lukion henkilökunnalta sekä oppilaskunnilta ja paikallisilta ammattiyhdistyksiltä.
Lausunnot pyydetään myös valtuustoryhmiltä, hyvinvointilautakunnalta ja kaupunkirakennelautakunnalta sekä Karhulan Liikkeenharjoittajilta. . Kaikki lausunnot on annettava marraskuun 2019 loppuun mennessä. Sen lisäksi selvityksen vaihtoehdoista toteutetaan kuntalaiskysely.

Selvityksessä tarkastellaan kahta lukiokoulutuksen toteuttamisvaihtoehtoa;

  • Kotkan kaupunki järjestää edelleen lukiokoulutusta, mutta yhdessä lukiossa tai
  • lukiokoulutus Kotkassa siirretään Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle.

Näistä kahdesta toteuttamisvaihtoehdosta on laadittu nelikenttäanalyysit. Selvityksen laatineet Kotkan kaupungin opetustoimenjohtaja Juha Henriksson ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen esittävät, että toisen asteen koulutuksen järjestämisessä edetään siten, että lukiokoulutuksen järjestäminen siirretään Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle.
Kotkan lyseo ja Karhulan lukio yhdistettäisiin ja lukio-opetus siirrettäisiin Kotkansaarelle vuonna 2023 alkaen.
Lukiokoulutus toimisi omana tulosalueenaan ja sillä olisi oma tulosaluejohtaja/lukion rehtori.

Rakennuskielto halutaan
seitsemälle arvorakennukselle

Kaupunginhallitus päätti myös esittää kaupunginvaltuustolle, että se määräisi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla rakennuskiellon rakennussuojelua koskevissa asioissa seitsemälle eri rakennukselle, jotka ovat Kotkan Lyseo Arcus ja Globus, Konserttitalo, Oikeustalo (entinen Suomen Pankki), Kotkan vanha vesitorni, Kotkan teatteritalo ja Kotkan kaupungintalo.

Rakennuskielto on kiellon hyväksymisen jälkeen voimassa kaksi vuotta siitä lukien, kun kielto on kuulutettu. Rakennuskielto ei koske konserttitalon toimenpideluvan myöntämistä, eikä sen energiatehokkuushankkeen eli aurinkopaneelien asentamisen etenemistä aikataulussaan.

Kotkan kaupunkisuunnittelu on laittanut vireille asemakaavamuutoksen ”Kotkansaaren rakennussuojelukaavat”.
Kaava on laitettu vireille Kotkan kansallista kaupunkipuistoa koskevassa päätöksessä mainittujen arvorakennuksien suojelemiseksi asemakaavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon.
Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kunnan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta. Rakennuskielto raukeaa, kun kaava saa lainvoiman, vaikka rakennuskiellon määräaika ei olisikaan täyttynyt.

Rakennuskiellon tarkoituksena on ratkaista suojelua ja kehittämistä koskevat kysymykset ja varmistaa alueen suunnitteluvara siten, että kaava-alue pysyy muuttumattomana suunnittelun ajan eikä kaavan toteuttamiselle aiheudu haittaa.

Puhtauspalvelujen Kastekille
siirron valmistelu jatkuu

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että Kotkan puhtauspalvelujen palveluyksikön liiketoimintasiirtoa Kastek Oy:lle valmistelua jatketaan vaihtoehto 2:n mukaan siten, että päätös asiasta syntyy 1.4.2020 mennessä.
Tässä vaihtoehdossa Kastek Oy:lle siirrettäisiin osa Kymsotea laskuttavasta palvelukokonaisuudesta.

Muut kaksi esillä ollutta vaihtoehtoa olivat puhtauspalvelun palveluyksikön koko toiminnan siirtäminen Kastek Oy:lle ja toiminnan jatkaminen toistaiseksi ennallaan.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat