06.03.2019

Lautakunta linjasi päiväkoti- ja kouluverkkoa

Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunta linjasi kokouksessaan 5.3. kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon tulevia toimenpiteitä ja muutoksia.

Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Metsolan ja Langinkosken koulut yhdistetään 1.1.2020 alkaen Langinkosken yhtenäiskouluksi, jossa on vuosiluokat 0—9.
Lisäksi Pihkoon koulu toteutetaan uudisrakennuksena vuosiluokkien 0—5 -kouluna koulun tontille ja Pihkoon vanha koulu puretaan. Rakennuksen toteuttamismalliin otetaan kantaa päivitettävässä hankesuunnitelmassa, joka päivitetään ja mitoitetaan uudestaan vuonna 2019.

Hakalan ja Rauhalan koulut yhdistetään siten, että koulu suunnitellaan vuosiluokkien 0—6 -kouluna ja uudisrakennus toteutetaan Rauhalan koulun tontille. Vanha koulurakennus puretaan. Rakennuksen toteuttamismalliin otetaan kantaa laadittavassa hankesuunnitelmassa, jonka valmistelu käynnistetään vuonna 2020.
Samalle tontille yhdistetyn Hakala-Rauhala -alakoulun kanssa toteutetaan Raitin päiväkodin uudisrakennus 6-ryhmäisenä. Tähän uudisrakennukseen yhdistetään Metsäkulman päiväkodin toiminta. Hankesuunnitelman valmistelu käynnistetään vuonna 2020. Tonttiselvitys tehdään hankesuunnitelmavaiheessa.

Lautakunta haluaa, että Helilän ja Karhulan koulut yhdistetään. Yhdistynyt yläkoulu ja Karhulan lukio sijoitetaan samaan kiinteistöön ns. Karhulan kivikoulun tontille ja viereiselle tontille. Kivikoulu säilytetään. Lisätilatarve arvioidaan hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Rakennuksen toteuttamismalliin otetaan kantaa laadittavassa hankesuunnitelmassa, jonka valmistelu käynnistetään vuonna 2020. Hankesuunnitelmassa huomioidaan kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatilojen tarpeet.

Hovinsaaren koulu jatkaa toistaiseksi toimintaansa vuosiluokkien 0—5 -kouluna ja oppilaat siirtyvät edelleen kuudennelle vuosiluokalle Langinkosken yhtenäiskouluun.
Myös Otsolan koulu jatkaa edelleen toimintaansa nykyisessä kiinteistössä. Koulukiinteistön kuntoa arvioidaan jatkuvasti ja varaudutaan peruskorjaus-/uudisrakennushankkeen toteuttamiseen 2020-luvulla.

Metsäkulma—Hakala—Itäranta—Perävarppi—Tiutinen -alueen lapsimäärän kehitystä seurataan ja alueelle rakennetaan päiväkoti alueen varhaiskasvatustarpeen sitä edellyttäessä 2020 -luvun lopulla.

Muut perusopetuksen koulut jatkavat toimintaansa nykyisissä kiinteistöissä ja nykyisillä vuosiluokilla. Tilannetta arvioidaan seuraavan kouluverkkoselvityksen yhteydessä.
Perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueita tarkistetaan oppilasmäärien tasapainottamiseksi tulevina vuosina hyvinvointilautakunnan päätöksellä.

Muut päiväkodit jatkavat toimintaansa nykyisissä kiinteistöissä. Kiinteistöjen perusparannukset toteutetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti, mukaan lukien vuokrakiinteistössä toimivan Hovinsaaren päiväkodin perusparannus. Toimintojen yhdistämistä arvioidaan lapsimäärän vähenemisen sitä edellyttäessä.

Lisäksi Hyvinvointilautakunta arvioi vuosittain varhaiskasvatuksen ja opetustoimen oppilasmääriä ja oppilaaksiottoalueita.
Lautakunta pyytää kaupunkirakennelautakuntaa selvittämään joukkoliikenteeseen tarvittava kapasiteetti koko kaupungin alueella.

Lautakunta esittää myös kaupunginhallitukselle, että seuraavaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen otetaan mukaan Kotka Svenska Samskola.

Hyvinvointilautakunnan esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat