21.02.2018

Kouluverkkoselvitys ehdottaa Karhulan koulujen yhdistämistä

Vasta valmistunut Kotkan uusi kouluverkkoselvitys ehdottaa Karhulan alueen koulujen yhdistämistä siten, että Hakalan ja Rauhalan koulut yhdistetään yhdeksi uudeksi alakouluksi ja Helilän ja Karhulan koulut yhdistetään yhdeksi uudeksi yläkouluksi siten, että samaan kiinteistöön liitetään Karhulan lukio.
Lukiokoulutusta jatkettaisiin siis edelleen Karhulassa, eikä sitä esitetä siirrettäväksi Kotkansaarelle.
Ehdotusta perustellaan sillä, että koulujen yhdistämisen seurauksena investointipaine ja sen seuraukset kuntatalouteen ovat positiivisemmat verrattuna vaihtoehtoon, jossa Karhulan alueella jatkaisi kaksi alakoulua, kaksi yläkoulua ja lukio.

Kouluverkkoselvityksessä ehdotetaan myös, että Pihkoon koulun toiminta jatkuu edelleen vuosiluokilla 0-6 ja nykyinen rakennus peruskorjataan tai korvataan uudella. Samoin Otsolan koulu jatkaa edelleen vuosiluokilla 0-6 ja nykyinen rakennus peruskorjataan tai korvataan uudella.

Edessä nyt laaja
lausuntokierros

Kouluverkkoselvitys laitetaan nyt laajalle lausuntokierrokselle, jossa kuullaan huoltajien, oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan näkemyksiä. Selvityksen vaihtoehdoista laaditaan myös vaikuttavuusarvioinnit ennen kuin asia viedään ratkaistavaksi kaupungin päätöksentekoelimiin.

Kotkan kaupunki antoi marraskuussa 2017 FCG Konsultointi Oy:lle tehtäväksi laatia kouluverkkoselvityksen, jossa tarkastellaan Pihkoon ja Karhulan alueiden perusopetuksen palveluverkon laajuutta. Tarkastelussa tuli huomioida yläkoulun ja lukion tilaratkaisut.
Tehtävä sisältää nykyisen perusopetuksen palveluverkon tarkastelun väestö- ja oppilaskehityksen näkökulmista. Palveluverkon kehittämistarpeita tarkastellaan nykyisen rakennuskannan kustannusten, investointien sekä talouden näkökulmasta.

Alkuaan selvityksessä pyydettiin tarkastelemaan Pihkoon alueen ratkaisua omana kysymyksenään ja Karhulan osalta tuli tarkastella kahta vaihtoehtoa:

 1. Neljä koulua, Hakala, Helilä, Karhula ja Rauhala korjataan
 2. tai muodostetaan alueelle kaksi yhtenäiskoulua ja lukiokoulutus keskitetään Kotkansaarelle

Selvitystyön etenemistä seurattiin kahdessa palaverissa, joista toinen oli joulukuussa ja toinen tammikuussa. Selvitys perustuu tilaajan toimittamiin aineistoihin, Tilastokeskuksen tietoihin ja FCG Konsultoinnin asiantuntijoiden asiantuntemukseen.
Lähtötietoja olivat:

 • Tilastokeskuksen väestöennuste: kokonaisväestöennuste, ikäluokittaiset väestöennusteet, huoltosuhde
 • Kotkan kaupunki: väestörekisteri, kevät 2016: syntyneet, 0-6-vuotiaat, peruskouluikäiset, Kotkan kaupungin oppilastilastot, ennusteet kouluittain, opetusryhmätiedot, TP 2016, TA 2017, arviot kiinteistöjen kunnosta ja investoinneista
 • FCG Konsultointi Oy: palvelutarveanalyysi, odotekustannukset, tuottavuuden kehitys, talouden vertailutiedot, trendiennuste

Selvityksen edetessä tehtävää tarkennettiin siten, että tarkastelu kohdistetaan Pihkoon alueen kouluratkaisun lisäksi koskemaan kahta vaihtoehtoa, jossa tarkastellaan Hakalan, Helilän, Karhulan ja Rauhalan kouluja sekä Karhulan lukion sijoittumista uudisrakennuksiin. Tarkasteluun otettiin mukaan myös Otsolan koulu.

Ylläolevaan yhteenvetotaulukkoon on laskettu kahden eri toteuttamisvaihtoehdon oppilasmäärät.
 

 • Vaihtoehto 1. tarkoittaa, että Karhulan alueelle rakennetaan kaksi uutta vuosiluokkien 1-6 koulua 240 perusopetuksen oppilaalle ja kaksi uutta vuosiluokkien 7-9 koulua 270 perusopetuksen oppilaalle. Toisen yläkoulun yhteyteen toteutetaan tilat 350 lukion opiskelijalle.
 • Vaihtoehto 2. tarkoittaa, että Karhulan alueelle rakennetaan yksi uusi vuosiluokkien 1-6 koulu, joka mitoitetaan noin 470/800 lapselle ja uusi vuosiluokkien 7-9 koulu, joka mitoitetaan noin 540 perusopetuksen oppilaalle ja 350 lukion opiskelijalle.
 • Pihkoon koulu joko peruskorjataan tai korvataan uudella rakennuksella.

Johtopäätöksiä

 1. Karhulan alueen osalta esitetään kummassakin vertailuvaihtoehdoissa, 1 ja 2, vuosiluokkien 0-6 opetuksen järjestämistä alakoulussa ja vuosiluokkien 7-9 yläkoulussa. Tämä on uusi linjaus ja muutos aiemmissa kouluverkkoselvityksissä esitettyihin ratkaisuihin, jossa 6. vuosiluokkien opetus siirrettiin yläkoulujen yhteyteen. Esiopetus järjestettäisiin edelleen peruskoulun yhteydessä.
 2. Lukiokoulutus jatkaa edelleen Karhulassa, eikä sitä esitetä siirrettäväksi Kotkansaarelle.
 3. Hakalan ja Rauhalan koulut esitetään yhdistettäväksi yhdeksi uudeksi alakouluksi. Helilän sekä Karhulan koulut yhdistetään yhdeksi uudeksi yläkouluksi ja samaan kiinteistöön liitetään Karhulan lukio.
 4. Tehdyn vertailun johtopäätöksenä on Karhulan alueella vaihtoehto 2, jossa koulujen yhdistämisen seurauksena investointipaine ja sen seuraukset kuntatalouteen ovat positiivisemmat verrattuna vaihtoehtoon 1. Kaikissa tarkasteluissa (tulosvaikutus, kassavirtavaikutus ja tasevaikutus) vaihtoehto 2 osoittautui kuntatalouden näkökulmasta edullisemmaksi.
 5. Pihkoon koulun jatkaa edelleen vuosiluokilla 0-6 ja nykyinen rakennus peruskorjataan tai korvataan uudella.
 6. Otsolan koulu jatkaa edelleen vuosiluokilla 0-6 ja nykyinen rakennus peruskorjataan tai korvataan uudella.
 7. Laskelmat on laadittu käyttäen Kotkan kaupungin toimittamia väestörekisteri- ja oppilasrekisteripohjaisia ennustetietoja. Ennusteissa ei ole huomioitu trendiennusteen väestörekisteriä heikompaa ennustetta. Mikäli vuoden, kahden kuluttua näyttää, että Kotkan kaupungin lasten ja nuorten määrän kehitys alkaa noudattaa alkuvuodesta 2017 laadittua trendiennustetta, tulee Kotkaan laatia koko kuntaa koskeva päivähoidon ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen päivitetty palvelutarveanalyysi ja palveluverkkosuunnitelma vastaamaan todellista väestökehitystä.
 8. Vaihtoehtojen karkeat alustavat kustannusarviot ovat suuntaa antavia ja jatkotoimenpiteinä tulee tarkentaa sekä koulujen peruskorjaustarpeita ja kustannusarvioita, että uudisrakennushankkeiden tilatarpeita ja kustannusarvioita. Edelleen tarkastelu tulee tehdä vaihtoehtojen elinkaarikustannuksina ja suunnitella hankkeiden ajoitus, jolloin päästään tarkempaan tarkkuuteen ja joiden pohjalta voidaan tehdä laskelmat myös investointien vaikutuksista kaupungin talouteen ja selvittää käyttötalousvaikutukset.

Liitteenä Kouluverkkoselvitys-tiedosto (pdf)

ja

muut selvitykseen kuuluvat liitteet (pdf)