08.06.2017

Kotkan uusi varhaiskasvatussuunnitelma on valmistunut

Opetushallitus antoi lokakuussa 2016 määräyksen valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, jotka velvoittavat kunnissa tulevaisuudessa toteutettavaa varhaiskasvatusta.

Kotkassa paikallinen uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuuteen kuuluu, että jokaiselle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa lapsen ja huoltajan osallisuus ovat keskeisessä roolissa.
Perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toteuttamista. Se ohjaa myös kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteuttamista koko maassa.

Leikin merkitys korostuu
oppimisessa ja hyvinvoinnissa

Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa.
Uudistuneissa perusteissa leikin merkitys korostuu entisestään lasten oppimisessa ja hyvinvoinnissa Lapset oppivat leikissä monia taitoja ja omaksuvat tietoa, sillä se motivoi lasta ja tuottaa iloa. Leikki on myös varhaiskasvattajien keskeinen työtapa. Leikkiä havainnoimalla lisätään ymmärrystä lasten ajattelusta, mielenkiinnonkohteista, tunteista ja kokemuksista. Myös oppimisympäristöjä muokataan leikin suhteen joustaviksi.

Erityisesti lasten, mutta myös huoltajien ja henkilöstön, osallisuudelle annetaan painoarvoa uudistuneissa perusteissa. Toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia tehdään yhdessä eri osapuolten kesken. Jokaisen aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Lasten osallisuutta vahvistetaan kohtaamisten ja myönteisten kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusten kautta. Osallisuutta edistetään kehittämällä tietoisesti varhaiskasvatuksen toimintatapoja ja rakenteita.

Painopisteenä
tulevaisuuden taidot

Varhaiskasvatussuunnitelmassa tuodaan esille varhaiskasvatukselle uusi laaja-alaisen osaamisen käsite. Sillä tarkoitetaan tulevaisuuden taitoja, kuten kulttuurista osaamista, monilukutaitoa, osallistumista ja vaikuttamista. Ne muodostuvat tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista ja tahdosta. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen.

Kotkan varhaiskasvatussuunnitelma on koko kunnan yhteinen ja velvoittaa myös yksityisiä palveluntuottajia. Suunnitelmaa ovat valmistelleet henkilöstöstä kootut työryhmät. Myös lapset ja huoltajat ovat osallistuneet ilmaisemalla näkemyksiään muun muassa leikistä, hyvinvoinnista, arvioinnista sekä oppimisympäristöstä.

Varhaiskasvatussuunnitelma on koottu sähköiselle oppimisalustalle (https://peda.net/kotka/varhaiskasvatus/vp3) kaikkien ammattilaisten ja huoltajien saataville sekä kommentoitavaksi. Sen arviointi tulee toteutumaan osana vastuualueen arviointikokonaisuutta, johon kuuluvat esimerkiksi asiakas- ja henkilöstökysely sekä auditointikäytäntö.

Kotkan varhaiskasvatussuunnitelmassa on eroteltavissa paikallisia painotuksia. Ne korostavat perusteiden linjauksia tai kuvaavat kunnan toteuttamisratkaisuja tai kehittämisen tavoitteita. Painotukset ja linjaukset on kirjattu kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kunkin luvun alalukuun ”Paikallisesti päätettävät asiat”.

Huoltajilta huomio
toimintakulttuurista

Huoltajilta nousi suunnitelmaan näkemys varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista. Toimintakulttuurin tulee vahvistaa sinnikkyyttä eli lasten kykyä yrittää uudelleen, tehdä asioita loppuun tai niin pitkälle kuin mahdollista omien taitojen mukaan. Aikuinen auttaa, kannustaa ja kannattelee lasta.
Kulttuuriin kuuluu sekä lasten että aikuisten lupa epäonnistua ja erehtyä. Näkemys on yhdenmukainen paikalliseen suunnitelmaan kuvatun yrittäjyyskasvatuksen kanssa, jolla on perinteitä Kotkassa pitkältä ajalta.

Kotkan suunnitelmassa oppimiskäsitykseen on kuvattu tutkiva toiminta ja oppiminen, jossa leikillekin tuttu kekseliäisyys korostuu. Leikin lisäksi käytetään lapsen oppimiselle ominaisia toiminnallisia työtapoja, kuten liikuntaa ja ilmaisullisia keinoja. Oppimisympäristö mahdollistaa sen, että lapsi voi itse ottaa tai henkilöstö antaa hetkessä pulpahtaville ideoille tarvittavaa välineistöä tai materiaalia. Kyseessä on tällöin avoin oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus ottaa vastuuta välineiden käsittelystä.

Tulevalla syyskaudella kukin varhaiskasvatuksen toimintayksikkö ja -muoto laativat oman toimintasuunnitelman. Siinä kuvataan, miten perusteiden ja kuntakohtaisen suunnitelman tavoitteisiin vastataan käytännössä sekä kuinka lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan. Lisäksi suunnitelmassa tuodaan esille mahdollisia painotuksia, joita yksiköllä tai toimintamuodolla on.
Toteutettavan toiminnan sisältö rakentuu ja muoto elää vuorovaikutuksessa lasten, kasvattajien sekä huoltajien välillä. Perheillä on esimerkiksi päivittäisissä kohtaamisissa mahdollisuus vaikuttaa toimintasuunnitelmaan.

Kokonaisuus toteutuu
pienryhmäpedagogiikan pohjalta

Kotkalaisessa varhaiskasvatuksessa kasvatuksen, hoidon ja oppimisen kokonaisuus toteutuu pienryhmäpedagogiikan pohjalta.
Erikokoisissa ja lasten tarpeiden mukaan muodostetuissa ryhmissä toimimalla varmistetaan lasten mahdollisuus suunnitelmallisiin ja pitkäkestoisiin vuorovaikutussuhteisiin. Pienemmissä ryhmissä toimittaessa lasten osallisuusmahdollisuudet monipuolistuvat ja niiden määrä lisääntyy.
Pedagogiikan jalkautumista ja vahvistumista on tuettu varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön liittyneen kehittämishankkeen avulla. Kehittämistyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on ollut mukana koko varhaiskasvatus.

Kotkan varhaiskasvatus juhlistaa paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöön ottamista sekä satavuotista Suomea syyskuussa Sata lasta torilla -tapahtuman muodossa.
Tällöin Kotkan, Karhuvuoren ja Karhulan toreilla tavataan varhaiskasvatuksen pieniä ja isoja toimijoita. Yleisö on tervetullut osallistumaan sekä seuraamaan tapahtumaa, josta tiedotetaan lisää lähempänä.

Ehdotusta Kotkan uudeksi varhaiskasvatussuunnitelmaksi käsitellään hyvinvointilautakunnassa 13. kesäkuuta.