19.11.2018

Kotkan ensi vuoden budjetti on alijäämäinen

Kotkan kaupungin ensi vuoden talousarvio on alijäämäinen. Kaupunginjohtaja Esa Sirviön budjettiehdotuksessa alijäämä on 3,6 miljoonaa euroa. Budjetin alijäämä oli vielä kehysvaiheessa 6,5 miljoonaa, mutta syksyn aikana löydetyt säästöt ja lautakuntien talousarviovalmistelu supistivat alijäämän 3,6 miljoonaan.
”Tämä alijäämäinen budjettiesitys osoittaa kaupungin talouden tasapainottamisen tarpeen sekä suuruusluokan ja tämä työ tulee vaatimaan vahvaa sitoutumista. Alijäämäisen budjetin esittäminen taitaa olla esittelijäurani ensimmäinen ja toivottavasti myös viimeinen ”, kaupunginjohtaja Esa Sirviö kertoo.

Taloussuunnittelussa vaikuttaa Kotkan kaupungin ja konsernin kehitys

Kuntien taloustilanne muodostui entistä haastavammaksi vuoden 2018 syksyllä, kun veroennusteet pettivät laaja-alaisesti. Kotkan taloudellisen tilanteen taustalla vaikuttavat tämän lisäksi edelleen voimakkaasti sisäilmaongelmista kärsivien kiinteistöjen väistötilakustannukset, valtion toimenpiteet, kuten kiky-sopimuksen vaikutukset sekä oman talousalueemme korkea työttömyys, aleneva väestökehitys ja väestön ikääntyminen.

Kotkan talousarviovalmistelun pohjana on vuoden 2018 kaupungin talousennuste, johon verrattuna vuoden 2019 talousarvion ulkoinen toimintakate heikkenee 6 miljoonaa euroa. Ensi vuoden ulkoinen toimintakate on noin 316,7 miljoonaa euroa.
Toimintakatteen kasvun taustalla on lukuisia tekijöitä, kuten panostukset koko hyvinvointipalvelualueen palveluihin ja väistötiloihin varautuminen. Tämän lisäksi Kymsoten perustamisen yhteydessä on sitouduttu sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun.
Keskeiset tuloerät, valtionosuudet ja verotulot kasvavat yhteensä nettomääräisesti 8 miljoonaa euroa ja kehitys tasapainottaa Kotkan taloutta, mutta ei riittävästi.

Kuntatalouden haasteet merkitsevät monelle kunnalle myös kriisikuntakriteerien rajojen lähestymistä ja vuonna 2018 arviointimenettelyn kriteerit täyttyivät kolmella kunnalla. Arviointikriteereissä painottuvat konserniluvut, mutta edelleen on huolehdittava emokunnan taseen kumulatiivisesta alijäämästä.
Kotkan kaupungille jää vuoden 2018 ennusteen ja 2019 talousarvion mukaisesti katettavaa -6,9 miljoonaa euroa vuoden 2022 loppuun mennessä.
Konsernikriteerien raja-arvoista täyttyy Kotkalla osa, mutta erityisesti vuosikate on Kotka-konsernilla vahva. Vuoden 2019 talousarvio on laadittu siten, että kunnallisveroprosentti pidetään ennallaan.

Investoinnit 30,8 miljoonaa euroa - koulut isossa roolissa

Kotkan investointiohjelma vuosille 2019 - 2022, mukaan lukien leasinginvestoinnit, on yhteensä 90,5 miljoonaa euroa, josta ensi vuoteen kohdistuu 30,8 miljoonaa.
Talousarviovuoden 2019 investointiesitystä kasvattaa erityisesti kahden kouluhankkeen jatkuminen vuodelta 2018. Oheisessa kuvassa Korkeakosken koulun työmaa.
Leasingrahoituksella katettavia investointeja on vuonna 2019 yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.

”Suotuisat signaalit eivät realisoidu nopeasti”

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö myöntää, että Kotkan taloudellinen tilanne on haasteellinen, vaikkakin ympäristössä on näkyvillä joitain positiivisia merkkejä.
”Yksityisellä sektorilla nähtävissä olevat suotuisat signaalit eivät välttämättä realisoidu nopealla aikataululla, vaan niissä kuluu oma aikansa ennen kuin ne mahdollisesti näkyvät kaupungin taloudessa. Kuitenkin jo kuluvan vuoden aikana työllisyystilanne niin kaupungin kuin koko seudun alueella on parantunut merkittävästi ja tämä osaltaan luo uskoa tulevaisuuteen. Lisäksi suunnitteilla on merkittäviä yksityisiä investointeja sekä Kotkan kaupungin alueella että seudulla yleisestikin. Näiden yksityisten investointien mahdollinen toteutuminen voi kylläkin tuoda omalta osaltaan paineita myös kaupungin omiin investointipanoksiin infran suhteen”, Sirviö toteaa.
Kaupunginjohtaja muistuttaa myös, että kaupungilla on joka tapauksessa suuria investointitarpeita itselläänkin muun muassa kouluverkon suhteen ja niiden osalta pyritään uudisrakentamisella ratkaisemaan sisäilmaongelmaisten tilojen problematiikkaa. ”Viimeistään ensi kevään aikana valmistuva ja päätöksentekoon tuleva varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvitys tulee määrittelemään koulujen sekä varhaiskasvatuksen tiloihin liittyvät investointitasot jatkovuosille”, Sirviö kertoo.

Uusi kaupunkistrategia näkyy vastuualueiden tavoitteissa

Kotka sai tänä vuonna valmiiksi uuden kaupunkistrategian ja sen henki näkyy hyvin ensi vuoden talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa.

Kaupungin opetustoimessa päätetään kevään aikana kouluverkkoselvityksen vaihtoehdoista, joiden tavoitteena ovat terveelliset, toiminnalliset ja turvalliset oppimisympäristöt. Lisäksi tavoitteena on muodostaa opetusryhmät tarkoituksenmukaisesti ja oppimista edistäviksi sekä ehkäistä nuorten syrjäytymistä joustavan perusopetuksen järjestelyillä.
Varhaiskasvatuksessa panostetaan lapsen tuen tarpeen huomioimiseen ja siihen reagointiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kehittämällä varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen rakenteita. Pyrkimyksenä on myös olla aktiivisia moniammatillisessa yhteistyössä KymSoten ja perusopetuksen kanssa. Lisäksi varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön sähköinen tiedotusjärjestelmä yhteistyöhön huoltajien kanssa.

Kaupunkiin vuoden alussa syntyvässä Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueella painopiste on aluksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä, seurannassa ja arvioinnissa yhteistyössä KymSoten kanssa.
Tavoitteena ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallien ja osallisuus- ja järjestöyhteistyön kehittäminen.
Lisäksi pyrkimyksenä on maahanmuuttajien kotoutuspalvelujen lisääminen ja kehittäminen, henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen muutoksessa ja työllisyyden hoidon seuranta eri toimijoiden kanssa.

Nuorisotyössä osallistutaan mm. Karhulan kehittämiseen ja osayleiskaavan valmisteluun sekä ensimmäisen työkokemuksen lisäämiseen kesätyöpaikoilla.
Lisäksi pyritään toteuttamaan nuorille mopoilijoille luvallinen ja julkinen alue sekä kehitetään uusia liikkuvan nuorisotyön työmuotoja yhdessä nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Liikuntapalveluissa laajennetaan Kotkan ”Lisää liikuntaa” -mallia lapsista ja nuorista myös ikäihmisiin.

Kaupunkisuunnittelussa painopiste on ensi vuonna Karhulassa, jossa mm. alkaa yleiskaavoitus ja kaupunkiympäristön kehittäminen. Karhulaan perustetaan myös 3D-kaupunkimalli.
Lisäksi kaupunkisuunnittelu koordinoi ensi vuonna Kotkan kestävän liikkumisen ohjelman suunnittelua tavoitteenaan parantaa mm. kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä Kotkassa.

Kotkan teknisessä toimessa panostetaan tulevana vuonna mm. rakennetun ympäristön suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon laadun ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi toiminnan painopisteitä ovat luontopolkujen, ulkoilureittien, liikuntapaikkojen ja luontokohteiden kehittäminen ja ylläpitäminen, kaupungin oman toiminnan energiankulutuksen vähentäminen sekä edelleen puistojen kehittäminen ja ylläpito.

Ympäristöpalveluissa edistetään tulevana vuonna mm. hiilineutraaliuden tavoitetta ja valmistellaan luonnon monimuotoisuutta kuvaavaa mittaristoa kuntien hankeyhteistyönä.

Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualueella jatketaan mm. uuden kaupunkistrategian jalkautusta ja järjestetään Kotkan 140-vuotisjuhlatapahtumia, joista voi mainita mm. Rakkausviikon helmikuussa ja Puuvenemessut heinäkuussa Meripäivien yhteydessä.
Kirjastossa edistetään mm. lasten lukuinnostusta ja monipuolista lukutaitoa sekä aikuisväestön digitaitoja. Lisäksi kasvatetaan kirjallisuutta ja monipuolista lukutaitoa edistävien sekä lähikirjastojen tapahtumien osuutta kaikista tapahtumista.
Museossa puolestaan osallistutaan aktiivisesti asukkaiden koulutuspolkuun esiopetuksesta lähtien siten, että kulttuuripolkuohjelmassa kohteena ovat ekaluokkalaiset. Lisäksi osallistutaan rakennetun kaupunkiympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja esille tuomiseen. Tärkeänä painopisteenä museossa vuosina 2019-2020 on mittava Ruotsinsalmi-hanke.

Talousarvioesityksen jatkokäsittely

Kaupunginhallitus päättää talousarvioehdotuksestaan valtuustolle 19.11.
Kaupunginvaltuuston talousarviokokous on 10.12.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2019 ja diasarja ovat ohessa liitteinä.

Talousarvioehdotus (pdf)

Diasarja (pdf)