05.04.2017

Kotkan-Haminan seudun kannattaa panostaa nuoriin ja pääkaupunkiseutuun

NuoretKotkan kaupunki ja Kotkan-Haminan kehittämisyhtiö Cursor Oy ovat panostaneet tänä vuonna tutkimuksiin, joilla selvitetään alueen vetovoimaa muuttajien näkökulmasta. Tutkimusten tuloksia aiotaan hyödyntää erityisesti tulevien kuntastrategioiden teossa.

Aluetutkija, VTT Timo Aro on tehnyt Kotka-Haminan seudun ja Kotkan kaupungin muuttoliikeanalyysin. Hän korostaa tuloksissa erityisesti kahta asiaa:

  • Kotka-Haminan kannalta muuttoliikkeen tasapainottamisen avainkysymys kytkeytyy Helsingin seutuun. Kotka-Haminan tulomuutoista noin 61 % tuli 2000–2015 neljältä seudulta eli Helsingin, Kouvolan, Lappeenrannan ja Lahden seuduilta.
  • Kotka-Haminan seudun kannattaa ottaa 25–34-vuotiaiden muuttajien avainryhmä erityisten toimenpiteiden kohteeksi. Heidän asettumiseen ja paikkaan liittyvillä valinnoilla on keskeinen merkitys alueiden kehitykseen.

Kotka-Haminan seudun muuttotappiot ovat määrällisesti suuret ja muuttajien rakenne on epäedullinen seudulle, mutta taloudellisesta näkökulmasta muuttotappion negatiiviset vaikutukset ovat kuitenkin vähäiset. Seudun muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä oli yhteensä -4,2 miljoonaa euroa vuosina 2010–2014 eli keskimäärin noin -834 000 euroa vuodessa.

Tutkimuksesta suosituksia

Tutkija Timo Aro on antanut Kotkan-Haminan seudulle suosituksia tutkimustulosten perusteella:

  • Seudullisesta alisuoriutumisesta seudun yhteiseen tekemiseen. Tämä tarkoittaa yhteisiä panostuksia sekä uusasukashankintaan että paluumuuttajien järjestelmällistä kontaktointia.
  • Kotkan sijaintiedun maksimaalinen hyödyntäminen. Kotkan positio vahvistuu ajan kanssa ja se nousee paikan valintaan liittyvien valintojen kentälle siinä missä esim. Lahti, Porvoo tai Loviisa aikaisemmin..
  • Potentiaalisiin tulo- ja paluumuuttajiin vaikuttaminen.
  • Kotkan kaupungin vetovoiman kriittiset tekijät: erityisesti kannattaa panostaa sekä pehmeisiin vetovoimatekijöihin että identiteettitekijöihin. Kotkan lähtökohtaisena etuna on kaupunkimainen tiivis kaupunkirakenne yhdistettynä miellyttävään asuin- ja elinympäristöön, luonnonläheisyyteen, merellisyyteen, kaupunkipuistoihin ja hyvään palvelutarjontaan. Kotkan toisena lähtökohtaisena etuna on vahva identiteetti.
  • Tavoitteeksi yleiseen ilmapiirin ja muuttohalukkuuden nostaminen.
     

Kotkassa korostuu meri ja maahanmuutto

Aron tutkimuksen mukaan Kotkan suositteluprosentit olivat sekä tulo- ja lähtömuuttajien kohdalla varsin korkeat: jopa kolme neljästä lähtömuuttajasta voisi kuvitella harkitsevansa Kotkaa uudelleen asuinpaikakseen. Kotkan selkeinä vahvuuksina nähdään luonnonläheisyys: erityisesti meri toistuu vetovoimatekijänä.
Lähtömuuttajien mielestä Kotkaa heikoiten kuvaavat tekijät liittyvät yritysystävällisyyteen, uudistumishakuisuuteen, työelämä- ja kouluttautumismahdollisuuksiin.

Kotka haluaa panostaa kehitykseen

Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholmin mukaan Aron tutkimus antaa tukea sille, että muuttajahankintaan ja seudun markkinointiin on syytä satsata enemmän.

Hänen mielestään muuttajamarkkinointia kannattaa tehdä myös entistä kohdennetummin, erityisesti 25–35-vuotiaille.
”Tämä on tärkeä kysymys myös kaupunkistrategian valinnoissa eli kuinka luomme alueelle paremmat edellytykset saada nuoria muuttajia: miten satsaamme jatkossa palveluihin, asuinympäristöön, tapahtumiin jne”, Lindholm sanoo.

Yhteys pääkaupunkiseutuun nousi tutkimuksessa hyvin vahvasti esille. Se tarkoittaa Lindholmin mukaan sitä, että alueella on pohdittava, miten hyödynnämme sijaintimme suhteessa metropolialueeseen.
Kotkan kaupunki on teettänyt myös asukastutkimuksen Innolink Researchillä. Sen tuloksia avataan toukokuussa ensin valtuustolle ja sen jälkeen tutkimus laitetaan myös esille nettiin.

Tutkimusraportit

https://www.cursor.fi/fi/kotkan-haminan-seudun-kannattaa-panostaa-nuoriin-ja-paakaupunkiseutuun