21.05.2019

Kotkalaiset haluavat parannusta joukkoliikenteeseen ja pyöräilyolosuhteisiin

Kotkan kaupunki uudistaa liikkumisen kehittämisperiaatteensa kestävän liikkumisen ohjelmalla. Kaupungin liikkumista koskevien kehittämisperiaatteiden linjaamiseksi kaupunkilaisilta kysyttiin heidän liikkumistottumuksistaan, syitä eri kulkumuotojen valintaan, näkemyksiä eri kulkumuotojen nykytilaan ja kehittämistarpeisiin sekä ajatuksia ohjelman tärkeimmiksi tavoitteiksi, teemoiksi ja kohderyhmiksi. Kestävä liikkuminen kiinnostaa kotkalaisia - liikkumiskyselyyn vastasi yli 2 300 henkilöä.

Petrattavaa on sekä kulkumuodoissa
että olosuhteiden kehittämisessä

Kyselyn työssäkäyvistä vastaajista suurin osa kulkee autolla paljon lyhyitäkin työmatkoja. Tärkeimpiä mainittuja syitä auton valintaan ovat autoilun helppous ja lasten kuljettaminen.
Potentiaalia muillekin kulkutavoille löytyy: kyselyn vastaajat haluavat kehittää kestäviä kulkutapoja, erityisesti joukkoliikenteen eri muotoja ja pyöräliikenteen olosuhteita. Vastaajat myös kokivat kehittämisen painopisteen olleen viime aikoina pääasiassa autoliikenteessä.

Tärkeimmiksi kehittämisteemoiksi nousivat jalankulun ja pyöräilyn väylien talvihoidon tehostaminen sekä joukkoliikenteen palvelutason nostaminen (mm. reittien kattavuus ja suoruus, aikataulut, kalusto).
Kyselyn perusteella pyöräilyn määrä laskee kaikilla ryhmillä dramaattisesti talvella. Avointen vastausten perusteella ongelmalliseksi nähtiin myös pyöräilyväylien epäloogisuus ja risteymät jalankulkijoiden kanssa sekä jalankulkualueiden esteettömyyskysymykset.

Nuoret korostavat
kestäviä liikkumisvalintoja

Nuoret kokevat liikenteen hiilidioksidipäästöjen ja muiden haittojen alentamisen selvästi muita ikäryhmiä tärkeämmäksi. Opiskelijat ja koululaiset käyttävät paljon linja-autoa, kun taas eläkeläiset ja kotivanhemmat kävelevät paljon arkimatkojaan. Kyselyn vastaajien mielestä kestävän liikkumisen edistämisen tärkein kohderyhmä on nuoret.

”On hienoa, että jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen kehittämishalu nousee näkyvästi esille. Ilmastotavoitteista puhutaankin jo paljon, mutta erittäin tärkeitä ovat myös positiiviset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin sekä asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Tavoitteena täytyy olla sellainen kaupunki, mikä houkuttelee asukkaat liikkeelle ja jossa lasten on turvallista touhuta. Se vaatii päämäärätietoisuutta ja totta kai myös resursointia”, sanoo yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski.

Asukkaiden näkemyksillä
on merkitystä

Kyselyn tuloksia hyödynnetään ja lähdetään viemään käytäntöön Kotkan kestävän liikkumisen linjausten muodossa. Ne valmistellaan poliittiselle kierrokselle kesäkuussa ja käsittely jatkuu alkusyksystä. Syksyllä aloitetaan myös ensimmäisten kulkutapakohtaisten suunnitelmien laatiminen.

Liikkumiskyselyn tulokset (pdf)