19.08.2019

Kotka hakee hallinto-oikeudelta tulkintaa Kymsoten perustamissopimuksesta

Kotkan kaupunki aikoo yhdessä muiden Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa hakea Itä-Suomen hallinto-oikeudelta vahvistusta siihen, että Kymsoten perussopimusta on sanamuodon mukaisesta tulkinnasta poiketen tulkittava siten, ettei millään yksittäisellä Kymsoten jäsenkunnalla ole määräämisvaltaa yhtymävaltuuston päätöksenteossa.
Kaupunginhallitus päätti asian viemisestä hallinto-oikeuteen ylimääräisessä kokouksessaan 19.8. Hakemus saatetaan vireille, kun kaikki Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat osaltaan hyväksyneet hakemuksen.

Kotka on yhdessä muiden Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa pyytänyt Kouvolan kaupungilta kannanottoa Kymsoten perussopimukseen ja yhtymävaltuuston äänivaltaan liittyvistä neuvotteluista. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan allekirjoittama kirje on päivätty 9.7.2019. Kouvolan kaupungin kannanottoa pyydettiin 29.7.2019 mennessä.

Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Jouko Leppäsen ja Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Harri Helmisen allekirjoittama vastaus on päivätty 14.8.2019.
Vastauksessaan he toteavat Kouvolan kaupungin kaikkien valtuustoryhmien puolesta, että perussopimusta voidaan päivittää, mikäli siihen syntyy yhteisesti todettua tarvetta, mutta nyt ei ole sen aika.

Koska Kouvolan kaupunki toteaa, että neuvottelu Kymsoten perussopimuksesta ei olisi nyt ajankohtaista, on Kotka valmistellut äänivallan perusteita Kymsoten yhtymävaltuustossa koskevasta asiasta hallintolainkäyttölain mukaisen hakemuksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle hallintosopimusta koskevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat