18.11.2019

Kotka ei osallistu työllisyyden kuntakokeiluun

Kotkan kaupunki ei hae työllisyyden kuntakokeiluun vaan jatkaa sopimuksiin perustuvaa alueellista verkostoyhteistyötä työllisyyden edistämiseksi. Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 18.11.
Kaupunginhallitus kuitenkin totesi, että Kotka on kiinnostunut osallistumaan kolmannen vaiheen työllisyyskokeiluun.

Kaupunginhallituksen mukaan alueen jo nyt hyvin toimivaa ja kehittyvää työllisyyden yhteistyötä kannattaa jatkaa sopimuspohjalta ja valmistella samalla hakeutumista vasta kolmanteen vaiheeseen.
Alueella jo käynnissä olevat kokeilut ja yhteistyö eivät ole valtakunnallisten kokeilujen tapaan määräaikaisia tai erityislainsäädännöstä riippuvaisia, joten kehittämistyötä voidaan tehdä hyvin joustavasti paikallisiin tarpeisiin vastaten ja valmistella osallistumista kolmannen vaiheen työllisyyskokeiluun.
Kotkan yhtenä painopistealueena vuonna 2020 on työllisyys ja elinvoiman kehittäminen. Kehittämistyötä on tarkoitus tehdä olemassa olevien resurssien puitteissa, joten erillistä määrärahaesitystä ei nyt tehdä.

Maan hallituksen tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluissa. Kuntien roolin vahvistaminen toteutetaan vaiheittain. Ensimmäiset sopimukselliset yhteistyömallit ovat käynnistymässä nyt syksyllä kumppanuuspilottien pohjalta muun muassa Seinäjoella, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Helsingissä.

Nyt avatussa haussa ollaan käynnistämässä toisen vaiheen kokeiluja, joissa pyritään jatkamaan ja laajentamaan 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamalleja. Kokeilut käynnistyvät aikaisintaan keväällä 2020.
Aikaisintaan keväällä 2021 on tarkoitus käynnistää kolmannen vaiheen kokeilut kaupunkien kasvu- ja työllisyysohjelmien avulla, jossa keskeistä on räätälöidyt toimintamallit kaupunkien ehdotusten pohjalta.

Työllisyyden kuntakokeiluun voi hakea kunta tai kuntien yhteenliittymä, joiden asukasmäärä on vähintään 30 000. Siirtyvä asiakaskunta saa enimmillään olla 40 % TE-toimiston työnhakija-asiakkaista kullakin ELY-alueella.
Jos haku toteutetaan useamman kunnan yhteistyönä, tulee kuntien sopia keskinäisestä työnjaosta ja asiakasvastuista.

Täyttölupamenettely jatkuu myös 2020

Kotka jatkaa myös vuonna 2020 useita vuosia käytössä ollutta täyttölupamenettelyä.
Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on rekrytointien keskitetympi hallinta. Kaupunginhallituksen mukaan kaupungin taloustilanne on edelleen heikko, joten täyttölupakäytännöstä ei vielä voida luopua.

Täyttölupakäytännön mukaisesti avoimeksi tuleva virka tai tehtävä täytetään vain välttämättömissä tilanteissa, tehtävät organisoidaan ensisijaisesti muilla tavoin. Samalla arvioidaan mitä toimintoja tai tehtäviä voi jättää tekemättä ja mitä toimintoja lopetetaan kokonaan.

Kaikissa vakinaisissa ja määräaikaisissa rekrytoinneissa tulee pyytää täyttölupa ennen rekrytointiprosessin aloittamista.
Kaikki vakinaisesti täytettävien palvelussuhteiden täyttölupahakemukset viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi. Määräaikaisten palvelussuhteiden täyttöluvat myöntää henkilöstöjohtaja. Täyttölupa myönnetään vain erityisen painavin perustein.

Täyttölupien käsittelyn yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että eläköityvien henkilöiden osalta täyttö voidaan välttää tehtävien uudelleen järjestelyn kautta tai sisäisin siirroin.

Täyttölupamenettelyn ulkopuolelle jäävät:

  • varhaiskasvatuksen vastuualueen henkilökunta henkilöstömitoituksien osalta,
  • opetustoimen vastuualueen perusopetuksen ja lukion opetushenkilökunta,
  • hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen maahanmuuttajapalveluiden työntekijät, joiden palkkauskustannukset valtio korvaa kokonaisuudessaan,
  • teknisten palveluiden vastuualueen puhtauspalveluiden palveluyksikön henkilökunta henkilöstömitoituksien osalta ja
  • työllistämismäärärahojen kautta rekrytointi

Lisäksi

  • liikuntapalveluiden yksikön uimahallien uinninvalvontatehtävien osalta liikuntayksikkö voi äkillisissä sairaustapauksissa palkata sijaisen enintään viideksi (5) päiväksi ilman täyttölupamenettelyä, kun uimahallin avoinna pitäminen sitä edellyttää.
  • opetustoimen vastuualueella koulunkäynninohjaajalle/henkilökohtaiselle avustajalle voidaan ilman täyttölupamenettelyä palkata määräaikainen sijainen enintään viideksi (5) päiväksi silloin, kun kyseessä on lain edellyttämä palvelun tarve, oppilaiden opetusta ja iltapäivätoimintaa ei pystytä järjestämään lain edellyttämällä tavalla tai lasten fyysinen turvallisuus vaarantuu ilman koulunkäynninohjaajan/avustajan palkkaamista.
  • varhaiskasvatuksen vastuualueella päiväkotiavustajalle/henkilökohtaiselle avustajalle voidaan ilman täyttölupamenettelyä palkata määräaikainen sijainen enintään viideksi (5) päiväksi silloin, kun kyseessä on lain edellyttämä palvelun tarve tai lasten fyysinen turvallisuus vaarantuu ilman avustajan palkkaamista.
  • teknisten palveluiden vastuualueella kiinteistönhoitajalle voidaan ilman täyttölupamenettelyä palkata määräaikainen sijainen enintään viideksi (5) päiväksi silloin, kun kyseessä on pakollinen tarve tai yleinen turvallisuus tai kiinteistöjen ylläpitäminen sitä vaatii.
  • ympäristöpalvelujen yksikössä eläinlääkäreille voidaan ilman täyttölupamenettelyä palkata määräaikainen sijainen enintään viideksi (5) päiväksi silloin, kun kyseessä on pakollinen tarve tai yleinen turvallisuus tai päivystysvarmuuden ylläpitäminen sitä vaatii.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat