22.02.2019

Kaupunkirakennelautakunta linjasi tavoitteet Karhulan suunnittelulle

Vuodenvaihteessa käytiin laajaa keskustelua Karhulan keskustan tulevaisuudesta. Karhulan keskustan osayleiskaavan tavoitteiden määrittelyyn osallistui erilaisten keskustelujen, asukastilaisuuksien ja kyselyn kautta noin 500 asukasta. Yritysten näkökulmia tuotiin mukaan yritysjärjestöjen kautta. Vuorovaikutuskokonaisuus rakennettiin siten, että mahdollisimman monelle löytyisi sopiva osallistumiskeino.

Tiivistäen keskustelussa nousivat esille seuraavat tarpeet

 • Karhulan roolin selkiyttäminen ja yhteinen määrittely
 • Inhimillisen mittakaavan ja yhteisöllisyyden tärkeys
 • Karhulan kanjonin kattaminen. Kommenteissa korostuivat ennen kaikkea kevyemmät kattamistavat (puisto, oleskelualue, julkinen tila jne.) yhdistettynä pienen mittakaavan kaupallisiin palveluihin ja joukkoliikenteen järjestämiseen.
 • Kaupunkikuvan piristäminen ja kehittäminen keskustan ydinalueilla
 • Liikennejärjestelyt kokonaisuudessaan kävely- ja pyöräilyolosuhteita korostaen
 • Julkisten palveluiden järjestäminen nykyaikaisin tavoin yhdistelemällä ja monikäyttöisinä ratkaisuina tukemaan keskustan elävyyttä
 • Historian, teollisuusperinteen ja kulttuuriympäristön korostaminen
 • Uusien houkuttelevien asuinpaikkojen osoittaminen ja Kymijoen voimakkaampi hyödyntäminen

Käydystä keskustelusta laadittu yhteenveto löytyy kokonaisuudessaan kaupungin nettisivuilta http://www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat

Vuoropuheluun perustuen kaupunkirakennelautakunta linjasi osayleiskaavan tavoitteet kokouksessaan 19.2.:

Karhula on palvelukeskus, joka ottaa huomioon inhimillisen mittakaavan ja yhteisöllisyyden

 • Julkisten ja keskustahakuisten kaupallisten palveluiden mahdollistaminen
 • Kekseliäästi historiaansa hyödyntävä ihmisläheinen asuinpaikka

Keskustan elinvoiman kehittäminen

 • Keskustan ydinalueen kokonaisratkaisun tutkiminen ja linjaaminen (mm. kanjonin kattaminen, tori, Sammonaukio, linja-autoasema ja Karhulan koulu)
 • Julkisten palveluiden toteuttaminen keskustan muita toimintoja tukevalla tavalla

Houkuttelevuuden parantaminen

 • Keskustaympäristön viihtyisyyden kehittäminen katutiloja, kohtaamispaikkoja, viherympäristöä, valaistusta sekä jalankulku- ja pyöräilyreittejä toteuttamalla
 • Uusien houkuttelevien asuinpaikkojen kaavoittaminen Kymijokea, teollisuusperinnettä ja kulttuuriympäristöä hyödyntämällä

Liikennejärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen

 • Eri liikkumismuotojen kehittämisperiaatteiden linjaaminen
 • Saavutettavuuden parantaminen erityisesti kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä

Yhteisöllisyyden korostaminen ja hyödyntäminen

 • Avoin monipuolisia menetelmiä hyödyntävä suunnitteluote
 • Etsitään aktiivisesti nopeasti toteutettavia tapahtumia ja hankkeita
 • Tunnistetaan yhteistyökumppaneiden kanssa keskustan uudistumisen kannalta merkittävimpiä rakennushankkeita ja muodostetaan niistä kokonaisuutta tukevia esimerkkiratkaisuja
 • Kotkan 3D-kaupunkimallin pilotointi

Lisäksi tavoitteiden lähtökohtana ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, kaupungin strategia sekä muut strategiset suunnitelmat ja ohjelmat.
Nyt laadittavalla kaavalla päivitetään Karhulan keskustan (v. 1988) osayleiskaava ja edistetään sujuvaa asemakaavoitusta. Lisäksi sillä konkretisoidaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, seudun strateginen yleiskaava ja muut strategiset linjaukset Karhulan keskustan osalta.

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on, että luonnos Karhulan keskustan osayleiskaavasta valmistuu vuoden 2020 alussa ja että kaava voitaisiin hyväksyä vuonna 2021.