14.11.2017

Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen YVA-hankkeen selostus nähtävillä

Kotkan kaupunki suunnittelee Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutusta nopeammassa aikataulussa kuin nykyinen ympäristölupa sallii. Vuosittainen louhintamäärä on tarkoitus kasvattaa niin suureksi, että hankkeen vaikutuksia tuli tarkastella ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä.

Louhinnan tavoite on kiviaineksen hyödyntäminen mm. satamarakenteissa ja louhinta-alueen nopeutettu otto asemakaavan osoittamaan tarkoitukseen teollisuusalueeksi. Teollisuusalueella tullaan louhimaan vuosina 2017-2020 yhteensä enintään 1185 000 m3 riippuen toteutettavasta vaihtoehdosta. Koska ottomäärien muutos ylittää 200 000 m3/vuodessa, edellyttää muutos YVA-menettelyn.

Jänskän teollisuusalueen louhinnalla on ympäristölupa ja maa-ainesten ottolupa, joiden mukaan alueelta voidaan ottaa maa-ainesta yhteensä 1 310 000 m3. Viime vuosina ottomäärät ovat jääneet vähäisiksi, mutta vuoden 2017 aikana louhintamäärä on noussut. Kokonaismäärästä on louhimatta vuoden 2017 lopussa noin 752 000 m3ktr.

Teollisuusalueella tapahtuvan louhinnan ja murskauksen vuosittaisten massamäärien kasvattamisen vaikutukset selvitettiin YVA-lain (468/1994) ja YVA-asetuksen (713/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. YVA-menettelyn tarkoitus on tuottaa tietoa ympäristövaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

YVA-menettely on vuorovaikutteinen, joten kansalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua siihen mielipiteillään. Hankkeesta vastaava on Kotkan kaupunki ja yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii Insinööritoimisto Ecobio Oy.

Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 30.11.2017 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

Arviointiselostus on nähtävillä netissä sivulla http://www.ymparisto.fi/janskanlouhintakotkaYVA sekä Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa, Kotkan kaupunginkirjastossa ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Kouvolassa.

Neljä eri
vaihtoehtoa

Arviointimenettelyssä arvioitiin yhteensä neljää eri vaihtoehtoa. 0-vaihtoehdossa louhintamääriä vuodessa ei kasvateta, vaan alue louhitaan nykyisten lupien mukaisesti. Ensimmäisessä hankevaihtoehdossa (VE1) käsitellään tilannetta, jossa louhitaan nopeassa aikataulussa nykyistä lupaa rajatumpi alue sekä alueen eteläpuolella oleva vielä luvittamaton alue. Vaihtoehdossa 1 louhintaa ei tehdä 300 m lähempänä asutusta.

Toisessa vaihtoehdossa (VE2) tarkasteltiin tilannetta, jossa louhitaan vuosien 2017-2018 aikana nykyisen luvan mukainen alue ja sen eteläpuolella oleva luvittamaton alue kokonaisuudessaan.

Kolmas hankevaihtoehto (VE3) käsittää saman louhinta-alueen ja -määrän kuin VE2, mutta louhinta-aika on pidempi (vuodet 2017-2020).

Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat louhinnan melusta, tärinästä ja pölystä, joilla on pääasiassa vaikutuksia ihmisiin (sosiaaliset vaikutukset ja terveys) sekä asuin- ja virkistysalueiden käyttöön. Ympäristöön (vesistöt, luonto, maaperä, ilman-laatu) kohdistuvat vaikutukset jäävät hankealueen ulkopuolella vähäisimmiksi.

Yleisötilaisuus arviointiselostuksesta on torstaina 16.11.2017 klo 17.30 alkaen Cafe Neptunuksessa, Merituulentie 424, 48310 Kotka.