11.05.2017

Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen YVA-hanke alkoi

Kotkan kaupunki suunnittelee Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutusta nopeammassa aikataulussa kuin nykyinen ympäristölupa sallii.
Vuosittainen louhintamäärä on tarkoitus kasvattaa niin suureksi, että hankkeen vaikutuksia täytyy tarkastella ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä.
Louhinnan tavoite on kiviaineksen hyödyntäminen mm. satamarakenteissa ja louhinta-alueen nopeutettu otto asemakaavan osoittamaan tarkoitukseen teollisuusalueeksi. Teollisuusalueella tullaan louhimaan vuosina 2017-2020 yhteensä enintään 1185 000 m3 riippuen toteutettavasta vaihtoehdosta. Koska ottomäärien muutos ylittää 200 000 m3/vuodessa, edellyttää muutos YVA-menettelyn.

Jänskän teollisuusalueen louhinnalla on ympäristölupa ja maa-ainesten ottolupa, joiden mukaan alueelta voidaan ottaa maa-ainesta yhteensä 1 310 000 m3. Viime vuosina ottomäärät ovat jääneet vähäisiksi. Määrästä on louhimatta noin 950 000 m3.

Teollisuusalueella tapahtuvan louhinnan ja murskauksen vuosittaisten massamäärien kasvattamisen vaikutukset selvitetään YVA-lain (468/1994) ja YVA-asetuksen (713/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.
YVA-menettelyn tarkoitus on tuottaa tietoa ympäristövaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. YVA-menettely on vuorovaikutteinen, joten kansalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua siihen mielipiteillään. Hankkeesta vastaava on Kotkan kaupunki ja yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii Insinööritoimisto Ecobio Oy.

Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 7.6.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.
Arviointiohjelma on nähtävillä netissä sivulla http://www.ymparisto.fi/janskanlouhintakotkaYVA sekä Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa, Kotkan kaupunginkirjastossa ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Kouvolassa.

Arviointimenettelyssä arvioidaan yhteensä neljää eri vaihtoehtoa. 0-vaihtoehdossa louhintamääriä vuodessa ei kasvateta, vaan alue louhitaan nykyisten lupien mukaisesti. Ensimmäisessä hankevaihtoehdossa (VE1) käsitellään tilannetta, jossa louhitaan nopeassa aikataulussa nykyistä lupaa rajatumpi alue sekä alueen eteläpuolella oleva vielä luvittamaton alue. Vaihtoehdossa 1 louhintaa ei tehdä 300 m lähempänä asutusta.

Toisessa vaihtoehdossa (VE2) tarkastellaan tilannetta, jossa louhitaan vuosien 2017-2018 aikana nykyisen luvan mukainen alue ja sen eteläpuolella oleva luvittamaton alue kokonaisuudessaan.

Kolmas hankevaihtoehto (VE3) käsittää saman louhinta-alueen ja -määrän kuin VE2, mutta louhinta-aika on pidempi (vuodet 2017-2020).

Louhinnasta arvioidaan syntyvän pääasiassa melu-, tärinä- ja pölyvaikutuksia läheisille alueille. Toiminta sijoittuu olemassa olevalle louhinta-alueelle teollisuusalueen pohjoisosaan, mutta lähin asutus sijaitsee alle 100 metrin päässä. Vaikutukset mm. luonnon monimuotoisuuteen tai vesistöihin arvioidaan alustavasti vähäisiksi.