25.03.2019

Haasteet jatkuvat Kotkan taloudessa - kaupunkikonserni pärjää kohtuullisesti

Kotkan kaupungin viime vuoden tilinpäätös on emokaupungin osalta vain niukasti ylijäämäinen, ollen noin 48 000 euroa.
Kaupungin kumulatiivinen alijäämä oli vuoden 2017 lopussa -6,3 miljoonaa euroa, jota ei siis viime vuonna saatu juurikaan kutistettua.
Koko kaupunkikonsernin tilikauden 2018 tulos oli puolestaan 19 miljoonaa euroa. Verojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen konsernin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 12,4 miljoonaa.
Emokaupunki Kotkan taloudessa haasteet siis jatkuvat, mutta kaupunkikonserni eli emo + tytäryhtiöt pärjää kohtuullisesti.

Toimintaympäristössä
riittää haasteita

Kun ottaa huomioon, että Kotkan varsinainen tilikauden tulos on lievästi negatiivinen -189 000 euroa ja ylijäämä muodostuu lopulta tilinpäätössiirtojen myötä, niin tilanne on huolestuttava.
Murheellista tietoisuutta talouden epätasapainosta lisää tammikuussa 2018 toteutettu Kymijoen Työterveys Oy:n myynti, joka kertaluontoisena eränä paransi kaupungin tilikauden tulosta 7,9 miljoonaa euroa. Ilman tätä kertaerää tilikaudelta olisi muodostunut alijäämää, joka olisi enemmän kuin kaksinkertaistanut taseeseen kertyneen kumulatiivisen alijäämän.

Vaikka pitkäaikaistyöttömyys on niin Kotkan kaupungin kuin koko Kotka-Hamina seudun alueella laskenut merkittävästi, on kaupungin yhtenä suurimpana haasteena edelleen korkea työttömyys 15,2 %, joka on kaksinkertainen valtakunnalliseen keskiarvoon nähden.
Kun lisäksi ottaa huomioon, että alueen työvoiman määrä on pienentynyt ja kuitenkin korkean työttömyyden rinnalla tietyiltä osin yritykset kaipaavat osaavaa työvoimaa, niin haasteita hyvän kehityksen ylläpitämiseksi riittää. Työttömyyden sekä osaavan työvoimatarpeen kohdalla on alueellamme selkeästi kohtaanto-ongelma, johon ei ole olemassa helppoja ratkaisuja.

Kaupungin luvut
perusteena tasapainotustarpeille

Tuottojen ja kulujen toteumaan verrattuna talousarvioon vaikuttivat vuonna 2018 erityisesti verotulojen valtakunnallisten ennusteiden ja toteuman alenema, väistötilakustannukset sekä sosiaali- ja terveysmenot.
Kaupungin tuottojen kokonaismäärä (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot) vuonna 2018 oli yhteensä 413,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 0,5 miljoonaa euroa.
Kaupungin kulujen (toimintakulut, korkokulut ja rahoituskulut) kokonaismäärä oli 403,6 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 17,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden toimintakate heikkeni 18,4 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli - 312,9 miljoonaa. Vuosikate heikkeni 16,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 11,9 miljoonaa euroa. Vuosikatteen tavoite ylittää sekä investoinnit että poistot eivät toteutuneet.
Investointien omahankintameno oli 24,4 miljoonaa euroa. Poistojen kokonaismäärä 20,0 miljoonaa euroa muodostuu suunnitelman mukaisista poistoista 19,8 miljoonaa ja kertaluonteisista poistoista 0,2 miljoonaa euroa.
Lainanhoitokate heikkeni edellisvuodesta ja on nyt 0,2. Kotkan kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2018 oli -3,0 miljoonaa euroa. Kassavarojen riittävyyden tunnusluku oli 81 päivää, kun vuonna 2017 se oli 85 päivää.

Kotka-konserni kokonaisuutena
yhtä vahvassa vedossa

Koko Kotka-konsernin toimintatuotot kasvoivat 5,7 % ja toimintakulut kasvoivat 5,8 %. Toimintakate heikkeni 6,2 % ja 15,2 miljoonaa euroa. Konsernin vuosikate oli 1 317 euroa/asukas ja riittää kattamaan vuosipoistojen määrän.
Konsernin tilikauden tulos oli 19,0 miljoonaa euroa ja tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämä oli 12,4 miljoonaa euroa. Konsernin erinomaisen tuloksen taustalla on joka tapauksessa jokaisen konserniyhteisön hyvä vuosi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Konsernin lainakanta pieneni 3,2 miljoonaa euroa, suhteellinen velkaantuneisuus laski 1,3 prosenttia ollen 105,6 %. Kun luku on yli 100 %, se merkitsee, että velkojen määrä ylittää käytettävissä olevat tulot ja osoittaa, että kyky selviytyä velkojen takaisinmaksusta on heikentynyt. Omavaraisuusaste nousi 37,3 prosenttiin. Konsernitaseen kertynyt ylijäämä on 532 euroa/asukas, ylijäämän määrän kasvaessa edellisestä vuodesta 239 eurolla per asukas.

Tlinpäätös 2018 (pdf)

Tilinpäätöstä esittelevä diasarja (pdf)
 

Tilinpäätös 2014-2018 tunnusluvut

Kaupunki, TP2014-2018 tunnusluvut