06.10.2014

Etelä-Kymenlaaksossa selvitetään uusiutuvan energian mahdollisuuksia

Etelä-Kymenlaaksossa toteutetaan kuntien yhteinen Uusiutuvan energian kuntakatselmus -selvitysprojekti, jonka perustavoite on selvittää uusiutuvan energian kannattavaa käyttöönottoa kuntien alueella. Mukana projektissa ovat Kotka, Hamina, Virolahti sekä Miehikkälä. Projekti käynnistyi loppukesällä ja kestää vuoden loppuun.

Projektia koordinoi Kotkan kaupunki, ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt projektille energiatukea. Muun osuuden projektista rahoittavat osallistuvat kunnat. Selvitysprojekti liittyy Kotkan ja Haminan osalta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun kuntien energiatehokkuussopimuksen toteuttamiseen. Sopimus mahdollistaa kuntia mm. saamaan energiatukia kuntien omien kohteiden energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan liittyviin investointeihin sekä selvityksiin.

Projektissa kuvataan kunnittain energian tuotannon ja käytön nykytila sekä uusiutuvan energian potentiaalit. Keskeisimpänä osiona projektissa tehdään tarkempia selvityksiä kannattavista tavoista korvata fossiilista energiaa uusiutuvalla energialla, selvityksen painopisteen ollessa lämmitysenergiassa. Uusiutuvaa energiaa ovat esimerkiksi aurinko- ja tuulienergia, puupolttoaineisiin tai biohajoaviin jätteisiin perustuva energia sekä lämpöpumppujen tuottama energia. Uusiutuvan energian edistämisellä voidaan saada ympäristöhyötyjen lisäksi suoria kustannussäästöjä ja positiivisia vaikutuksia paikallistalouteen.

Aurinkoenergiasta tehdään kaikkia palveleva tarkastelu

Keskeisin koko aluetta koskeva selvitys koskee aurinkoenergiaa, josta selvitetään kaikkien alueella olevien rakennusten kattojen aurinkoenergiapotentiaali niin lämmön kuin sähkön tuotannon kannalta. Selvityksen tulokset liitetään Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun, jolloin jokainen kiinteistön omistaja voi tarkastella helposti omien kattopintojensa soveltuvuutta aurinkoenergian tuotantoon.

Lisäksi kaikissa kunnissa tarkastellaan kuntien omissa, erikseen tarkasteluun valituissa rakennuksissa mahdollisuuksia siirtyä lämpöenergiassa fossiilisista energialähteistä uusiutuviin energiamuotoihin. Tarkastelukohteina on mm. keskustaajamien ulkopuolella sijaitsevia kouluja sekä Kotkan ja Haminan vuokra-asuntokohteita.

Kunnittaisissa tarkasteluissa keskeisiä selvityskohteita Kotkassa ovat kalliovarastojen käyttö kaukolämmön varastointiin edistämään uusiutuvaa energiaa sekä Ristinkallion alueen uusiutuvaan energiaan perustuvan lämpöverkon mahdollisuus. Haminassa keskeisin tarkastelukohde on Tervasaaren uuden alueen uusiutuvaan energiaan perustuva energiaratkaisu.

Projektissa laaja yhteistyö

Keskeiset yhteistyötahot projektissa ovat kuntien maankäytön ja rakentamisen ohjauksen sekä kiinteistöjen hallinnan lisäksi mm. alueen energiayhtiöt sekä korkeakoulut. Mukana ovat Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan osaajat. Korkeakouluyhteistyössä yksi osa-alue on myös opintojen nivominen käytäntöön siten, että projektiin liitetään opiskelijoiden harjoitustöitä. Selvitystöissä käytetään myös energia-alan asiantuntijatoimistoja. Projektipäällikkönä toimii energia- ja ilmastoasiantuntija Esa Partanen Kotkan kaupunkisuunnittelusta.