02.12.2019

Asukkaiden apua kaivataan pyöräliikenteen pääreittien määrittämiseksi

Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt syyskuussa Kotkan kestävän liikkumisen ohjelman, jossa on kunnianhimoisia tavoitteita kestävien kulkutapojen kuten jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseksi. Ohjelmassa esitetään kaupungin kestävän liikkumisen visio vuoteen 2030 ja se on myös osa kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali samaan tavoitevuoteen mennessä.

Ohjelman jalkauttamiseksi Kotka on päättänyt laatia ensimmäisenä pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman, joka valmistuu alkuvuodesta 2020. Kehittämissuunnitelmassa esitetään pyöräliikenteen suunnittelua ja kunnossapitoa sekä pyöräpysäköintiä kehittäviä periaatteita. Suunnitelman yhteydessä myös hyväksytään Kotkan pyöräliikenteen tavoiteverkko.

Pääreitit prioriteetti numero yksi

Tavoiteverkko jakaantuu pääreitteihin ja perusverkkoon. Pääreitit tarkoittavat sellaisia pyöräliikenteen yhteyksiä, jotka yhdistävät merkittäviä alueita ja palveluita toisiinsa ja palvelevat suurta liikennemäärää. Ne toimivat pyöräliikenteen suorina valtaväylinä, joilla liikkuminen on sujuvaa, ennakoitavaa ja turvallista. Pääverkko toimii myös investointien, kunnossapidon sekä kunnon ja laadun parantamisen priorisointivälineenä. Perusverkko tarkoittaa kaikkia muita yhteyksiä, joilla pyöräliikenne on sallittua. Tällaisia yhteyksiä ovat mm. loput, pääverkkoon kuulumattomat pyörätiet sekä useimmat ajoradat, virkistys- ja ulkoilureitit, puistoalueet, kävelykadut jne.

Mitkä väylät ovat pääreittejä ja mitkä perusverkkoa?

Kaupungin työryhmä on erilaisiin lähtötietoihin pohjaten laatinut esityksen Kotkan pyöräliikenteen tavoiteverkosta. Verkko perustuu pääasiassa olemassa oleviin väyliin, mutta esityksessä on kuvattu myös muutamia yhteystarpeita reiteille, joita ei vielä ole olemassa tai jotka ovat hyvin katkonaisia tai epäselviä. Toivommekin nyt asukkaiden näkemyksiä erityisesti siihen, mitkä väylät pitäisi olla pääreittejä ja mitkä eivät.

Kysely on avattu!

Asukaskysely aiheesta on avattu ja se löytyy osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/7514/ Toivomme, että mahdollisimman moni pyöräilevä asukas käy tutustumassa esitykseen ja antaa kommenttinsa pääreiteistä! Kysely on auki 15.12. saakka.

Valtuuston syyskuussa hyväksymä Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelma on luettavissa tästä liitteestä.