26.09.2017

Asiakkaat tyytyväisiä Kotkan varhaiskasvatukseen

Lasten huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä Kotkan kaupungin varhaiskasvatukseen.

Toukokuussa 2017 toteutettuun asiakaskyselyyn vastasi 152 huoltajaa ja vastausten yleisvaikutelma oli erittäin positiivinen. Koko kyselyn vastausten keskiarvoksi muodostui 4,37 (asteikko 0-5), mikä on samaa tasoa lähivuosina toteutettujen asiakaskyselyjen kanssa

Erityisinä vahvuuksina kyselyssä tulivat esille päivähoidon puitetekijät, joita ovat tilojen turvallisuus ja siisteys sekä tyytyväisyys palvelujen aukioloaikoihin. Uudet valmistuneet päiväkodit lisäävät asiakastyytyväisyyttä selkeästi.

Huoltajat ovat myös tyytyväisiä lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Lisäksi he kokevat varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaavan tukea yhteisöllisyyteen kasvamista ja henkilökunnalla on huoltajien kokemuksen mukaan taitoa kohdata lapsi. Avoimissa vastauksissa on pohdittu, että viekö yhteisöllisyyteen ja omatoimisuuteen tukeminen huomiota pois lapsen ikätasoisista tarpeista.

Kyselyn perusteella kehittämiskohteiksi Kotkan varhaiskasvatuksessa nousevat seuraavat asiat:

• työntekijöiden yhdenvertainen, koko yksikön, lasten ja huoltajien kohtaaminen ts. henkilöstön ammatillisen osaamisen kohdentuminen koko yksikköön
• huoltajille suunnattu tiedottaminen ja yksikössä toteutuvan varhaiskasvatuksen näkyminen
• varhaiskasvatuksen antama tuki kodin kasvatustehtävälle
• lasten osallisuus ja lapsiryhmän ristiriitatilanteiden selvittäminen

Perheet kokevat myönteisenä lasten turvallisuuden ja hyvät mahdollisuudet leikkiin. Samalla he näkevät, että lapsi kokee toiminnan mielekkäänä ja viihtyy varhaiskasvatuksessa. Avoimissa vastauksissa tulee esille vanhempien toive saada enemmän tietoa lapsen arjesta päivähoidossa. Lisäksi vanhemmat pohtivat henkilökunnan riittävyyttä ja sitä vaikuttaako henkilökuntamuutokset (sijaistilanteet) lasten arkeen.

Kyselyssä esille tulleet kehittämiskohteet käsitellään yksiköissä vanhempainilloissa, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnan yhteydessä sekä henkilöstöpalavereissa ja koko varhaiskasvatusta koskevissa koulutussuunnitelmissa.

Laadunarviointikysely varhaiskasvatuksen asiakkaille pohjautuu Oulun yliopiston varhaiskasvatuskeskuksen laatukriteereihin ja niistä johdettuun mittaristoon. Kyselyssä esitetään väittämiä, joihin vastataan asteikolla 1—5. Vastaajat voivat lisäksi kommentoida ja esittää kehittämistoiveita asioista, joita haluavat nostaa esille.

Kysely on pyritty rakentamaan mahdollisimman kattavaksi ja varhaiskasvatuksen eri piirteet ja toimintamuodot huomioivaksi. Kysely on toteutettu samanlaisena jo useampana vuonna. Tällä kertaa tavoitteena on ollut arvioida toimintaa lukuvuonna 2016—2017.
Kyselyssä kerätään vanhemmilta palautetta lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä asioista sekä kasvatusyhteistyöstä. Lisäksi pyritään löytämään vanhempien mielipiteiden ja kokemusten kautta varhaiskasvatuksen palvelujen ja toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Tulosten analysoinnin kautta saatiin esille koko kaupungin varhaiskasvatuksen yhteiset kehittämiskohteet.